05 juli 2018

Algemene beschouwingen CDA versie 02 juli 2018

De titel van het collegeprogramma is ons uit het hart gegrepen: op volle kracht vooruit! Na vier jaar waarin we ons als gemeente veel bezig hebben gehouden met het goed neerzetten van de drie decentralisaties is het nu zaak dat we aan de slag gaan om onze gemeente verder te ontwikkelen in het belang van onze burgers, bedrijven, verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Onze gemeente kan zich op ruimtelijk gebied geen langere stilstand veroorloven. Zo moet de winkelleegstand aangepakt worden, moeten er extra woningen gebouwd worden en verkeersknelpunten in alle kernen opgelost gaan worden.

Uiteraard moet er de komende jaren in lijn met het beleid van het vorig college de noodzakelijke zorg geleverd worden aan onze burgers. Ook deze opgave mogen we niet uit ons oog verliezen. Onze zorg voor jong en oud gaat het CDA aan het hart. Zo mogelijk doen we het zelfs nog een stukje beter en efficiënter. Daartoe nodigen we het college uit. 

In het coalitie akkoord zijn bewust een zestal thema’s gekozen: een leefbare, een sociale, een veilige, een bruisende, een duurzame en een klantgerichte gemeente.
De vertaling van het coalitieakkoord naar het collegeprogramma heeft wat ons als CDA betreft op een goede wijze plaatsgevonden. Dit college is ambitieus! Over de volle breedte heeft dit college veel in petto voor de gemeente Gennep en haar inwoners. Voor realisatie is voldoende financiële ruimte beschikbaar. Daarmee ligt er een prima basis.

Als CDA zijn wij vooral verheugd dat dit college vaart wil maken met de bouw van extra woningen in alle kernen. Dat is belangrijk voor de leefbaarheid. Bouw van woningen is verder noodzakelijk om jongeren aan onze gemeente te binden. Daarnaast kunnen verenigingen de komende jaren rekenen op extra ondersteuning van de gemeente. Dat geldt ook voor topsport. Dat is belangrijk. Verenigingen vormen het cement van onze samenleving. Daar moeten we trots op zijn en hen daarom ook faciliteren. Daarnaast is er extra aandacht voor onze dorpen en wijken. Ook hierin gaat de gemeente extra investeren. Denk aan het opknappen van oude wijken en buurten, zoals de Pottenhoek en de Martinusstraat en Norbertstraat, maar er zullen er nog meer aan de beurt komen. Allemaal maatregelen ter verbetering van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente. In 2019 is daarvoor 5 ton beschikbaar. Dat is ook noodzakelijk wil je echt wat kunnen doen. Wij verzoeken het college om in de begroting structureel te voorzien in 5 ton per jaar om deze ambitie waar te kunnen maken. Is het college daartoe bereid?

Daarnaast een niet onbelangrijk punt is het creëren van een aantrekkelijk ondernemersklimaat. Extra investeringen in werk en werkgelegenheid is essentieel voor het vestigingsklimaat binnen onze gemeente. Ook voor jonge gezinnen. Als CDA vinden wij het belangrijk om daarvoor een aantrekkelijke gemeente te zijn. Daarom zijn we ook tevreden over het feit dat het college vol inzet op de realisatie van het IKC alsmede op het onder de loep nemen van alle sportvoorzieningen en de bouw van een sporthal. Ook dat is van groot belang voor onze jongeren.

Voorliggend collegeprogramma wordt gebruikt voor het opstellen van de begroting voor 2019. Allereerst beschouwen wij de financiële doorvertaling echt als een globale, eerste raming. De genoemde bedragen moeten wat het CDA betreft nog vertaald worden naar nauwkeurigere  bedragen. Daarnaast zijn we ook blij dat dit college de relatie met de provincie Limburg , evenals de samenwerking vanuit de Strategische Regiovisie met Bergen en Mook & Middelaar, opnieuw wil aanhalen voor het verkrijgen van provinciaal geld. Samen kom je verder. In de stukken van de regio Venlo hebben wij de afgelopen jaren nauwelijks gezien dat er over onze gemeente wordt gesproken. Dat moet veranderen. Als Gennep moeten we onze ambitie tonen, maar dat zullen we zelf moeten doen. De provincie komt niet naar ons toe. 

Voor wat betreft de bruisende ambitie zien wij dat het college sterk inzet op vrijetijdseconomie. Wat ons als CDA betreft is dat een economische sector van betekenis, maar we hebben er meer! Denk aan de agrarische sector, de detailhandel, de industrie. Ook deze moeten kunnen rekenen op extra inzet van dit college. Tijdens de voorbereidende raadsvergadering heeft het college al aangegeven hiermee aan de slag te gaat en daarvoor geld beschikbaar te stellen. Vandaar dat wij in de begroting graag concrete bedragen zien op welke wijze het college aan de slag gaan met de overige sectoren die van economische betekenis zijn. Dit kan wat ons betreft door herverdeling binnen de bruisende ambitie.        En als onderdeel van het bruisende thema blijven wij als CDA aandacht houden voor de camperplaatsen. Deze mogen wat ons betreft geen stille dood sterven en roepen het college op dit nauwlettend in de gaten te houden en zo nodig in te grijpen.

Ondanks dat de mussen al bijna weken van het dak vallen vanwege de hitte vragen wij binnen de veilige ambitie nog eens extra aandacht voor het toenemend aantal hoosbuien en de daarmee gepaard gaande wateroverlast in straten en wijken. Ook binnen onze gemeente. Wij vragen onszelf af of we daar in voldoende mate op voorbereid zijn. Weet het college dit op dit moment al? Zo niet dan verzoeken wij om daar de komende maanden onderzoek naar te doen, zodat we zo nodig tijdens de begrotingsbehandeling extra middelen beschikbaar gesteld kunnen worden. Het CDA staat voor de veiligheid van onze burgers. Daaronder verstaan wij ook het houden van droge voeten.

Speciale aandacht van het CDA gaat uit naar de Lob van Gennep. De inrichting van het waterbergingsgebied moet de komende tijd worden verkend en beslist samen met belanghebbenden en bewoners. Naast de hoogwaterbescherming biedt de discussie tevens volop mogelijkheden om de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van het gebied te versterken. Afstemming met het programma vrijetijdseconomie is cruciaal om geld op een effectieve wijze in te zetten.

‘Last but nog least’ onze duurzaamheidsambitie. Deze zal de komende jaren in rap tempo nog belangrijker worden. Niet alles is mooi en wenselijk, maar als we geen kernenergie willen, geen windmolens willen en van het gas af moeten dan zullen we wat anders moeten doen om onze duurzaamheidsambitie te halen. Aan de  plaatsing van zonnepanelen nabij De Brem gaat het college medewerking verlenen. We zullen op zoek moeten naar slimme combinaties. Daag ook de markt uit daar mee te komen is onze oproep. Stimuleer bedrijven nog meer om zonnepanelen te plaatsen op bedrijfshallen en burgers en woningcorporaties op daken van woningen. Er zal de komende tijd echt een tandje bij moeten. 

Ik sluit af: Er is voldoende werk aan de winkel. Het college heeft over de volle breedte een ambitieus programma gepresenteerd om mee aan de slag te gaan. Daar zijn wij erg tevreden mee en zeggen daarom: Ga aan de slag en op volle kracht vooruit!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.