19 september 2019

Antwoorden op schriftelijke vragen Lob van Gennep

Beantwoording van de door het CDA Gennep gestelde schriftelijke vragen over de Lob van Gennep:

1. Hoe kunnen we de informatieverstrekking over de verkenningsfase van de Lob van Gennep verbeteren en mensen meer en beter betrekken bij dit traject? 

Wij geven hieronder eerst aan welke informatieverstrekking tot op heden heeft plaatsgevonden en vervolgens welke mogelijkheden het project ziet om de informatieverstrekking te verbeteren. Dat laatste in samenspraak met de projectleider.

Ten behoeve van de huidige fase van het project, te weten de verkenningsfase, is een communicatieplan opgesteld. Het communicatietraject is erop gericht de inwoners van het gebied Lob van Gennep (voortdurend) te informeren over het project en hen erbij te betrekken. In dat kader zijn in april/mei artikelen geplaatst in huis-aan-huisbladen

(Maasdriehoek, ViaGennep) en op sociale media, is informatie verstrekt via de websites van het Waterschap Limburg en de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar, is de website Lob van Gennep in de lucht gegaan (https://www.lobvangennep.nl/), is een eerste ronde van drie informatieavonden georganiseerd (mei) en is een eerste ronde van vijf omgevingswerkgroepen van bewoners georganiseerd (juli): Ottersum / Ven-Zelderheide, Milsbeek, Middelaar / Plasmolen, Agrariërs en Dorpsraden. Tevens is voorzien in een inloopspreekuur. Bewoners en anderen kunnen dan laagdrempelig vragen stellen en zich te informeren over het project. Via de website van de Lob van Gennep is te zien waar en wanneer de inloopspreekuren zijn. Ook hebben vanaf april tot en met heden meerdere keukentafelgesprekken plaatsgevonden.

Het is expliciet de bedoeling om er voor te zorgen dat alle inwoners van het gebied kennis kunnen (blijven) nemen van de plannen en er over mee kunnen praten. Mede op basis van suggesties van mensen tijdens de informatieavonden en de bijeenkomsten van de omgevingswerkgroepen is de communicatie vanuit het project verder geïntensiveerd. In dit kader:

• Is/wordt eind augustus een informatiekrant huis-aan-huis verspreid in de Lob. Deze krant is een aanvulling op de al genoemde communicatiekanalen.

• Is voorzien in meerdere artikelen in de huis-aan-huisbladen (en dorpsbladen), om zoveel mogelijk mensen te bereiken en hen te informeren over het project. ​Zijn in augustus extra inloopspreekuren gepland om meer mensen op een laagdrempelige wijze te kunnen informeren over en betrekken bij de ontwikkeling van het project.

• Vindt in de tweede helft van augustus een tweede ronde van bijeenkomsten van de omgevingswerkgroepen plaats.

• Vindt in september een tweede ronde van brede informatieavonden plaats. Bij de opzet van de informatieavond wordt gezocht naar een vorm om mensen meer en beter te betrekken.

• Is in november wederom voorzien in een ronde brede informatieavonden. Het project voorziet erin om iedere 2 of 3 maanden mensen te informeren over tussenresultaten, hun reflectie daarop op te halen en hen te betrekken bij de verdere uitwerking. De uitwerking van elk alternatief willen we samen met mensen uit het gebied doen, zodat een plan ontstaat dat past in de omgeving.

Via een Raadsinformatiebrief (RIB) op 25 juni 2018 is de gemeenteraad geïnformeerd over het MIRT-onderzoek. Verder heeft de Raad tijdens zijn introductie rond de zomer 2018 kennis gemaakt met de resultaten van het MIRT-onderzoek. Via een RIB d.d. 4 december 2018 is de raad geïnformeerd over het afronden van de onderzoeksfase. Eind april 2019 zijn de raadsleden per mail op de hoogte gesteld van de start van de Verkenningsfase en de drie brede informatiebijeenkomsten. Natuurlijk willen wij de gemeenteraad blijven informeren en betrekken bij de Verkenning van de Lob van Gennep. Om die reden is gepland om op 16 september a.s. de raad te informeren over stand van het project. Ook in 2020 zal de Raad betrokken blijven worden.

2. Op welke wijze zijn/worden de betrokken dorpsraden bij de verkenningsfase betrokken? 

Op initiatief van de dorpsraden is een omgevingswerkgroep Dorpsraden geformeerd waarin een afvaardiging van alle betrokken dorpsraden deelneemt. Deze omgevingswerkgroep fungeert als spreekbuis voor de dorpsraden en borgt mede de samenhang in de informatievoorziening aan de verschillende dorpen. Hierin denken zij mee en reiken tips aan om de informatievoorziening te verbeteren. Het overleg binnen alle omgevingswerkroepen verloopt in een open en constructieve sfeer. De omgevingswerkgroepen kwamen tussen 19 augustus en 26 augustus voor de tweede keer bij elkaar.

Ook zijn wij blij met het initiatief van de dorpsraden en hun betrokkenheid bij de Verkenning Lob van Gennep. Als mensen zich willen informeren over de Lob van Gennep kan dat natuurlijk via de informatie van het project. Maar mensen kunnen desgewenst ook met hun vragen terecht bij de (afgevaardigden van de) dorpsraden. Die kunnen de vragen of signalen meenemen in het overleg van de omgevingswerkgroep. Dat de afgevaardigden van de Dorpsraden daarbij hun handen vrijhouden spreekt vanzelf.

3. Heeft de ontwikkeling van de Lob van Gennep gevolgen voor de ontwikkelingsmogelijkheden van burgers en bedrijven in het gebied? Kunnen deze straks bijv. hun woning of bedrijf nog uitbreiden?

Het is de bedoeling van ons als lokale overheid om te verkennen of de ruimtelijke beperkingen die momenteel binnen het gebied van toepassing zijn (het gaat immers nagenoeg geheel om het waterbergend winterbed) opgerekt kunnen worden en of er daarmee ontwikkelingsruimte geschapen kan worden. Ons streven is er op gericht om de ontwikkelingsruimte voor burgers en bedrijven in het gebied te vergroten. Nader onderzoek moet helder maken of en in welke mate dat het geval gaat zijn.

4. Mensen verbazen zich over het feit dat er nog geen schaderegeling is? Is er een landelijke regeling voor schadeloosstelling in dergelijke gevallen? Of wordt deze afhankelijk van de wijze van inrichting van het gebied? Wat zijn de consequenties van een dergelijke regeling voor inwoners en bedrijven (ook voor de ontwikkelingsmogelijkheden).

Wij begrijpen de zorgen van de inwoners en ondernemers in het gebied over de afhandeling van eventuele schade bij extreem hoogwater. Wat ons betreft moet aan de voorkant (dat wil zeggen voor besluitvorming over realisatie) helder zijn welke mogelijkheden er zijn voor schadevergoeding in het geval bij extreem hoog water het gebied instroomt. Die vraag is ook door vele inwoners gesteld. Onderzoek naar de bestaande en toekomstige mogelijkheden voor schadevergoeding loopt. De gemeenten zijn daarbij betrokken. Naar verwachting kunnen de eerste resultaten van het onderzoek begin september met de bewoners worden gedeeld. Zodra wij meer weten over het lopende onderzoek naar schadevergoeding, zullen wij u nader berichten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.