03 april 2022

Communiqué coalitievorming gemeente Gennep (30 maart 2022)

Namens het CDA hebben Twan Reintjes en ik (Jacques van Bergen) vorige week gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van vier van de vijf andere partijen die meededen aan de verkiezingen. De PvdA gaf aan geen behoefte te hebben aan een gesprek over de coalitievorming. Deze partij heeft ook geen interesse in coalitiedeelname. Met een vertegenwoordiger van de SP vond (vanwege ziekte) telefonisch overleg plaats.

Ik wil al degenen die we gesproken hebben bedanken voor hun open en constructieve houding. Ons is helder geworden dat er ook binnen de nieuwe raad weer veel energie en enthousiasme is om Gennep tot een nog aantrekkelijkere gemeente te maken om er te wonen, te werken en te recreëren.

Elk van de partijen die we fysiek gesproken hebben, toonde zich bereid te participeren in een nieuwe coalitie en een nieuw college. Er zijn diverse meerderheden mogelijk. Programmatisch lijken we allemaal niet zo heel ver van elkaar af staan. Toch zijn erinhoudelijke verschillen. Ook in de wijze waarop we daarmee aan de slag willen verschillen we. Allemaal hebben we het vanuit ons eigen perspectief het beste met de gemeente Gennep voor.

Bij onze keuze hebben met name argumenten van stabiliteit en continuïteit de doorslag gegeven; continuïteit ten aanzien van het gevoerde beleid en ten aanzien van diverse belangrijke dossiers. De keuze voor voortzetting van een verkenning met CDA en VVD ligt wat ons betreft op basis van stabiliteit en continuïteit voor de hand. Bij de keuze voor een derde partij zijn er meerdere opties. Op basis van het aantal zetels zou samenwerking met D66 misschien voor de hand liggen. Toch is het niet de combinatie CDA, VVD en D66 waarmee we de nadere verkenning in gaan. We hebben naast CDA en VVD namelijk gekozen voor Elsss als derde partij.

De reden hiervoor is dat deze partij programmatisch dichterbij het CDA en de VVD en het gevoerde beleid van de afgelopen vier jaar staat dan D66. Tijdens onze oriëntatie is ons duidelijk geworden dat D66 zich sterk wil maken voor bestuurlijke vernieuwing en meerbetrokkenheid van de burger bij beleid en uitvoering. D66 staat een duidelijk andere politiek voor ogen.

Elsss staat een minder fundamentele koerswijziging op dit terrein voor dan D66. Elsss wil meer concreet aan de slag met burgerparticipatie; duidelijk en open communiceren op basis van vooraf vastgestelde kaders en beïnvloedingsruimte. En dat spreekt ons aan, want wij geloven er niet in dat de inwoners van de gemeente Gennep in deze toch al onzeker tijd zitten te wachten op een bestuurlijk vernieuwingstraject of experimenten op het gebied van participatie. Die gaan ten koste gaan van de daadkracht die de afgelopen jaren juist veel resultaat voor de inwoners van onze gemeente heeft opgeleverd. We willen graag voortborduren op deze resultaatgerichtheid en tevens bezien of we op het gebied van burgerparticipatie nog verbeteringen kunnen aanbrengen.

De haalbaarheid van de samenwerking tussen CDA, VVD en ELsss zullen we daarom nader met de drie genoemde fracties gaan onderzoeken in een formatieronde. Tijdens onze gesprekken hebben we kunnen constateren dat er geen sprake is van zodanig gecompliceerde dossiers dat er sprake is van eventuele breekpunten.

Wij willen overigens streven naar goede verhoudingen met alle fracties. Ook met D66, PvdA en de SP willen wij de kanalen open houden en ook hun ambities (zo mogelijk) laten landen in het nieuwe coalitieprogramma.

Op dit moment zijn wij op zoek naar een geschikte formateur die het formatieproces in goede banen kan leiden. De keuze van deze formateur zullen wij bepalen in samenspraak met de burgemeester en de beoogde coalitiepartners. Wij verwachten u hierover in de loop van de komende week meer helderheid te kunnen verschaffen. Als het formatieproces succesvol verloopt dan willen wij in mei het coalitieprogramma voor de periode 2022-2026 presenteren, evenals het nieuwe college.

Ik wil iedereen nogmaals danken voor de constructieve gesprekken die we mochten voeren. De input die wij kregen zullen wij pogen mee te nemen in het nieuwe coalitieprogramma.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.