23 januari 2021

Duurzame energiewinning regionaal oppakken!

De ambities uit het nationale klimaatakkoord hebben ook hun weerslag op onze lokale samenleving. Door de noodzaak tot enerzijds energiebesparing en anderzijds grootschalige duurzame energieopwekking bestaat er de mogelijkheid dat ons landschap voorgoed zal veranderen. Als Gennepse coalitiepartijen zijn wij ons daarom uitermate bewust van de impact die beleidskeuzes met betrekking tot duurzaamheid kunnen hebben. Wij willen met oog op de toekomst investeren in duurzame energiewinning en tegelijkertijd ons unieke landschap koesteren. Vandaar dat CDA, SP en VVD het College van burgemeester en wethouders verzoeken om een procedure op te starten waarbij onze gemeente gaat bijdragen aan de ontwikkeling van het Energielandgoed Wells Meer in de gemeente Bergen.

Gezamenlijk met de overige gemeenten in Noord- en Midden-Limburg staat ook Gennep voor een enorme uitdaging en komt er een verplichting op ons af om ons steentje bij te dragen. De afgelopen jaren zijn daarin door de gemeente Gennep de nodige stappen gezet en initiatieven ondernomen om onze burgers, bedrijven en verenigingen te faciliteren. Maar naast investeringen in zonnepanelen op daken zou dit betekenen dat er grootschalige zonneparken en windmolenparken noodzakelijk zijn om aan de ambities van het Rijk te voldoen. Een scenario dat wij in ons landschap niet wenselijk vinden, los van het feit dat er ruimtelijk ook nauwelijks mogelijkheden zijn om het mogelijk te maken in onze gemeente. Veel gebieden hebben belemmerende regels voor dergelijke energieplannen, waardoor het risico bestaat dat wij schaarste op onze gronden versterken door belangrijke landbouwpercelen op te offeren aan grootschalige energiewinning. Dat zou immers ten koste gaan van de agrarische sector met alle werkgelegenheid van dien en de biodiversiteit die op en nabij de landbouwgronden aanwezig is.

Vandaar dat onze partijen tijdens de raadsvergadering van maandag 25 januari 2021 een voorstel indienen om een ruimhartig aandeel te verwerven van de ontwikkeling van het Energielandgoed Wells Meer door met de gemeente Bergen een intentieovereenkomst te sluiten. Daarmee neemt de gemeente Gennep haar verantwoordelijkheid en spreekt uit een bijdrage te willen leveren aan de duurzaamheidsopgave. Het mag echter ook worden gezien als een bewuste keuze voor en het vertrouwen in een langdurige gelijkwaardige samenwerking met onze buurgemeente daar waar het de noodzakelijke duurzaamheidsopgave betreft. In hetzelfde voorstel wordt eveneens voorgesteld om geen medewerking meer te gaan verlenen aan grootschalige energie(opwek)initiatieven zoals zonnepanelen en windmolens op land in de gemeente Gennep. Een belangrijk signaal voor veel agrarische grondeigenaren in onze gemeente!

Uiteraard neemt dit besluit niet weg dat wij als Gennepse coalitiepartijen burgers en bedrijven actief willen blijven aansporen en faciliteren met kleinschalige duurzaamheidsinitiatieven, van verduurzaming van woningen tot aan bedrijfstransformaties tot energieneutrale ondernemingen. Al met al menen wij met dit voorstel een goede afweging te maken tussen de duurzaamheidsopgave enerzijds en de in onze gemeente aanwezige landschapskwaliteiten anderzijds. Een koers die hopelijk op brede steun kan rekenen in de lokale politiek en onze gemeenschap.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.