05 augustus 2018

Extra woningbouw mogelijkheden op inbreidingslocaties

In het Coalitieakkoord 2018-2022 en Collegeprogramma 2018-2022 van de gemeente Gennep staat dat wordt gestreefd naar een uitbreiding van het maximum aantal te bouwen woningen op inbreidingslocaties. De afgelopen jaren is in de gemeente Gennep gemiddeld minder dan één woning per jaar gerealiseerd ingevolge het inbreidingsbeleid. De coalitiepartijen, waaronder het CDA vinden dat te weinig gelet op de aanwezige behoefte. De gemeenteraad heeft op 2 juli jl. gesproken over het collegeprogramma 2018-2022.  Daarop volgend heeft het college van burgemeester en wethouders op 17 jul jl. al direct besloten om het jaarlijks aantal woningen dat voor een inbreidingslocatie in aanmerking komt te verruimen naar maximaal vijf per jaar. Dit als een maatregel om te voorzien in de behoefte aan extra woningen in de gemeente Gennep. Dus mocht u nog over een inbreidingslocatie beschikken meld u dan bij de gemeente Gennep, zodat uw verzoek beoordeeld kan worden. Daarnaast werkt het college op dit moment aan concrete plannen die moeten zorgen voor de versnelde bouw van extra woningen in alle kernen van onze gemeente. Dit met als doel de doorstroming op de woningmarkt op gang te brengen en er voor te zorgen dat we jongeren binden aan onze gemeente en passende huisvesting voor ouderen realiseren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.