12 november 2021

Inbreng Begroting 2022 e.v.

Voorzitter, voor ons ligt de begroting voor 2022 en verder. Het is mooi om te zien dat het college ook in deze onzekere tijd het wederom gelukt is om een meerjarig sluitende begroting aan te bieden. Dank daarvoor.
Gennep staat er financieel goed voor. Ondanks dat er de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd is Gennep financieel gezond. Met de 2e trimesterrapportage is daar nog eens een schepje bovenop gekomen. Ook de septembercirculaire ziet er goed uit, waardoor onze meerjarenbegroting een ruim overschot kent.
De beschouwing van ons als CDA fractie is opgebouwd uit een drietal thema’s: sociaal domein, ruimtelijk en economisch domein en het bestuurlijk domein.  

Sociaal en cultureel domein:
De corona pandemie trekt nog altijd een zware wissel op onze samenleving. We dachten na de grootschalige vaccinatieronde onze vrijheden weer terug te krijgen. Helaas is dit niet het geval en is onze gemeente de afgelopen weken zwaar getroffen. Er zijn klassen op scholen gesloten en ook onze zorginstellingen werden weer zwaar getroffen. Inmiddels zijn er nieuwe maatregelen door het kabinet genomen. Of het voldoende is? Dat zal snel moeten blijken. Eigenlijk zouden hier komende donderdag op de Markt en komende zaterdag in Ven-Zelderheide de carnavalsactiviteiten afgetrapt worden. Erg jammer voor de vele feestvierders dat dit wederom niet door gaat. Maar nog vervelender is dit voor de organisaties en vele mensen die zich de afgelopen tijd zo ingezet hebben voor een mooi programma.  De burgemeester heeft daarover ook gesproken met de betrokken verenigingen. Wij willen de burgemeester nogmaals verzoeken om in overleg te treden met de betreffende carnavalsverenigingen en hen een voorstel te doen ter gedeeltelijke tegemoetkoming in de gemaakte kosten. Wat het CDA betreft mag u daarvoor gebruik maken van het raadsbudget. Wij horen graag hoe de andere fracties hier tegenover staan.
Het Coronatoegangsbewijs is verplicht gesteld bij alle indoorsporten. Het is momenteel onduidelijk hoe dit nageleefd moet worden. Zijn verenigingen straks verplicht om schaarse vrijwilligers op te offeren om een deurcontrole uit te voeren bij indoorwedstrijden?
Door het college is het afgelopen jaar overigens al het mogelijke gedaan om verenigingen door deze moeilijke periode heen te loodsen. Als CDA blijven wij pal staan achter onze verenigingen. Tegelijkertijd maken wij ons wel zorgen hoe de toekomst van onze verenigingen er na corona (als we er al vanaf komen) uit komt te zien. Hoe gaat ons verenigingsleven er uit zien? Wie het weet mag het vertellen. In elk geval zien we een toenemende individualisering. Ook op sportief gebied. Laten we samen met de verenigingen (en zeker ook de sportverenigingen) de toekomst vorm geven. Wij verzoeken het college daarom in gesprek te blijven.
De bouw van de semipermanente sporthal is begonnen. Daarmee wordt een belangrijke wens van onze binnensportverenigingen Flamingo’s, Cougars, Spes en VIOS ingevuld. Wat nog ontbreekt is de centrale ontmoetingsruimte bij Pica Mare voor de verenigingen. Daartoe verzoeken wij het college middels een motie om met een voorstel te komen, zodat ook deze niet ingevulde ambitie binnen afzienbare tijd ingevuld kan worden. Betrek daarbij ook YASK als beheerder van de zalen.
Volgende punt zijn de multifunctionele accommodaties. Wij zijn als CDA verheugd dat er in de  kernen Ven-Zelderheide, Heijen en Ottersum hier de afgelopen periode flinke stappen zijn gezet. Voor Ven-Zelderheide hebben wij als CDA ter borging van de forse provinciale subsidie verzocht om een duidelijke planning van activiteiten. Het traject voor de MFA in Heijen loopt inmiddels een aantal jaren. Wij vragen het college om dit proces snel af te ronden, zodat daar op korte termijn gestart kan worden met de daadwerkelijke verbouwing. Op welke wijze kan het college daarin voorzien? En tot slot is het gelukt om in Ottersum alsnog te komen tot een verkenning voor het MFA. Dat stemt ons tevreden. Dit om ook deze kern voor de toekomst vitaal te houden. Het CDA staat voor vitale gemeenschappen.
Bij vitale gemeenschappen hoort ook de zorg voor onderwijs. Behoud van alle basisscholen blijft daarbij voorop staan. Tegelijkertijd hebben wij als CDA samen met de fracties van SP, VVD en D66 een brief toegezonden aan het bestuur van OMO, Ons Middelbaar Onderwijs waarin we het belang van middelbaar onderwijs voor onze regio van harte onderschrijven en ons in willen spannen om de positie van het Elzendaalcollege in Gennep nog verder te versterken. Jammer dat de PvdA hier haar medewerking niet aan verleende.
Tot slot  de doorontwikkeling van INTOS. De prestaties van dit bedrijf zijn goed. Op dit moment wordt gewerkt aan vereenvoudiging van de organisatiestructuur. Deze kan op onze steun rekenen, omdat dit tevens zal bijdragen aan verhoging van de efficiency van de organisatie.  Verder zijn wij als CDA van mening dat de samenwerkingsrelatie tussen Dichterbij (als zorginstelling) en de gemeente Gennep versterkt kan worden. Daar liggen nog onbenutte kansen.

Ruimtelijk en economisch domein:
Woningbouw staat binnen dit domein met stip op nummer 1. Als CDA maken we ons hier al geruime tijd sterk voor. Vanaf 2018 zijn er inmiddels 186 nieuwe woningen vergund. En er zitten er nog ca. 600 in de pijnlijn. Dus dit college maakt echt werk van woningbouw. Probleem is dat we als gemeente afhankelijk zijn van projectontwikkelaars en corporaties. De wethouder heeft aangegeven een verkenning te doen naar de mogelijkheden van een grondbedrijf. Daarnaast zijn de doorlooptijden van ruimtelijke procedures onvoorstelbaar lang. Zou het college eens willen bezien of de zogenaamde ‘Coördinatieregeling’  soelaas kan bieden ter verkorting van de ruimtelijke procedures. In Mook & Middelaar is deze recent bij een woningbouwproject succesvol toegepast. En een bijkomend punt waarover we recent geïnformeerd zijn is de beperkte ambtelijke capaciteit. Dat is bijzonder vervelend. Is daar een oplossing voor te vinden? Zou de inzet van tijdelijke extra ondersteuning uitkomst bieden?
Het maaibeleid: Maar liefst 80 officiële klachten en vele ergernissen op straat zijn we als gemeente rijker. Als CDA doen we de volgende suggesties aan het college voor komend jaar. Blijf invulling geven aan onze ecologisch opgave, maar dan anders. In het centrum van Gennep, zoals de Groene Gracht en de Brabantweg bij het Pagepark willen we voor komend jaar dat de gemeente weer terug gaat naar het maaibeleid zoals het voorheen was. Voor de grotere groenstroken zouden strooksgewijze bloemrijke kruidenmengsels effectiever kunnen zijn. Daaromheen wordt er in onze ogen straks weer gewoon gemaaid. En kunnen we in overleg met agrariërs niet kijken of zij tegen een vergoeding bloemrijke akkerraden langs wegen en fietspaden kunnen inzaaien en de gemeente terugkeert naar het oude maaibeleid? Waarschijnlijk zijn we dan goedkoper uit en oogt onze gemeente mooier. Tot slot, vragen we in dit verband extra aandacht voor overzichtelijke kruispunten in met name het buitengebied.  

Het college heeft aangekondigd dat in het Hart van Gennep vier ‘quick wins’ ingrepen aan de Zandstraat en Zuidoostwal uitgevoerd gaan worden ter verbetering van de verkeersveiligheid. Deze steunen wij als CDA. Het aanpassen van de nu schuine randen door rechte, opstaande randen steunen wij niet. Wij verzoeken het college om aan te bevestigen dat deze aanpassing  geen onderdeel uit maakt van de ‘quick wins’. Discussies over verdere grootschalige ingrepen zijn wat ons betreft echt aan een volgend college. De resultaten van de gehouden enquête hebben geen duidelijk beeld opgeleverd waar het naar toe moet. Hiervoor is een breder verkeersonderzoek wenselijk.
Dan het Landschapsontwikkelingsplan, het LOP. Over de noodzaak van dit document hebben wij eerder onze twijfels geuit. Er zijn de afgelopen tijd veel beleidsdocumenten rondom groen en landschap opgesteld. Bovendien is de medewerking van Mook en Middelaar nog altijd niet geborgd. Derhalve stellen wij voor dit plan te schrappen en het inhoudelijk deel mee te nemen in het op te stellen Omgevingsplan.
Begin dit jaar zijn de inzamelmomenten van oud papier in Gennep gewijzigd. Dit heeft tot de nodige onduidelijkheid bij inwoners geleid, omdat mensen niet goed wisten wanneer oud papier aan de straat gezet moest worden. Mensen brachten hun oud papier daardoor sneller naar de containers bij de milieustraat. Voor Vitesse ’08 daalde daarmee inkomsten en dat betreuren wij als CDA, want inzet mag beloond worden. Samen met een afvaardiging van D66 hebben wij hierover vlak voor de zomer ook met Vitesse ’08 gesproken. Wij zouden het college willen verzoeken om een evaluatie uit te voeren rondom de oud papierinzameling specifiek in Gennep en Heijen. Wij zijn van mening dat de verhouding tussen inzet en beloning rondom de inzameling van oud papier door de diverse verenigingen scheef loopt.
Als we het hebben over de inzameling van papier is de stap naar duurzaamheid snel gemaakt. Op dit terrein zijn de afgelopen tijd flinke stappen gezet. Belangrijk is dat we onze burgers blijven faciliteren en wijzen op de mogelijkheden die burgers en bedrijven hebben om te verduurzamen. Het loont namelijk in de portemonnee. De afgelopen weken zien we ook dat woningbouwcorporatie Mooiland in diverse straten in Gennep werk maakt van de verduurzaming van haar woningen. In tijden van stijgende energiekosten is dit goed nieuws voor de huurders.
Tot slot binnen dit domein de BIZ. De positieve uitkomst daarvan stemt ons erg tevreden. Fijn dat de ondernemers zich gezamenlijk willen inzetten voor een nog bruisender centrum. Zelf heb ik namens onze fractie in de laatste column aangegeven dat Gennep echt de moeite waard is. De bijdrage van de centrummanager is daarin de afgelopen tijd cruciaal geweest. Hij brengt partijen bij elkaar en verbindt. Wij steunen daarom van harte het voorstel om zijn inzet verder te continueren.

Bestuurlijk domein:
Allereerst waarderen wij het eerbetoon aan de Molukse KNIL-militairen waar de gemeente vanaf 2022 de grafrechten overneemt van de 31 begraafplaatsen en de plaatsing van de graven op de gemeentelijke monumentenlijst.
Het college stelt voor om een strategische visie te gaan opstellen. Een thematisch uitgewerkte visie voor de lange termijn, waarmee we een stip op de horizon plaatsen. Waar willen we met onze gemeente naar toe? Bijvoorbeeld een gemeente van 15.000 of 20.000 inwoners? Het CDA staat in elk geval voor een zodanige groei dat we ons huidige hoge voorzieningenniveau voor de langere termijn  kunnen behouden en ook onze jongeren  gemakkelijk aan een woning kunnen komen.
De politie informeert ons sinds enige tijd periodiek over de actuele zaken. Op basis daarvan kunnen we als raad sturen op prioritering. Als CDA vragen wij specifiek aandacht voor de nog steeds toenemende overlast rondom drugsproblematiek. Ook de overlast van hondenpoep vormt voor vele mensen nog altijd een doorn in het oog.  Nu we beschikken over een aantal honden uitlaatveldjes in onze gemeente mag er wat het CDA betreft door de BOA’s meer aandacht voor deze problematiek zijn. Op sommige plekken loopt het soms de spuigaten uit. Zelfs rondom scholen. Dat kan echt niet.
Ter versterking van de samenwerking met de nieuwe gemeente Land van Cuijk is het mooi om te zien dat het college zich met de overige betrokken partners opnieuw sterk maakt voor de verbreding van de fietsbrug over de Maas richting Oeffelt. Dit moet echt snel aangepakt worden.  
Tot slot de lasten voor onze burger. De gelopen periode is duidelijk geworden dat we de komende periode voor veel zaken meer moeten gaan betalen. Denk aan de toenemende energiekosten, stijgende brandstofkosten, hogere ziektekostenpremie, duurdere boodschappen en noem maar op. Als CDA doen wij daarom samen met de SP en VVD het voorstel om de OZB het komend jaar niet méér te laten stijgen dan enkel met indexatie. In de voorjaarsnota hadden we de financiële ruimte daarvoor niet. De voorliggende begroting biedt die ruimte nu wel. Vandaar ons voorstel.

Voorzitter, dit is onze laatste algemene beschouwing voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Als CDA zijn wij van mening dat er over de volle breedte veel werk verzet is en ook daadwerkelijk zaken gerealiseerd zijn voor onze burgers. Er is flink doorgepakt. Dat stemt ons echt tevreden. Daarvoor willen wij het college, de ambtelijke organisatie en de overige raadsfracties van harte danken.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.