05 november 2018

Inbreng CDA Gennep - Algemene Beschouwing – 5 november 2018

Voorzitter,

Allereerst willen wij het college danken voor het aanbieden van een sluitende begroting en meerjarenbegroting. Deze begroting ademt verfrissende ambitie uit. Over de volle breedte. Woningbouw, sport, verkeer, dorpen en wijken én continuering en versterking van onze zorg voor jong en oud. De begroting vormt een goede vertaling van hetgeen opgenomen is in het collegeprogramma.

Sinds lange tijd vragen wij als CDA om meer in te zetten op samenwerking met de provincie en het Rijk. Erg belangrijk bij het realiseren van de forse ambities die er liggen. Een eerste uitnodigingsbrief om te komen tot de broodnodige verbreding van het fietspad over de Maasbrug is door het college inmiddels verzonden naar beide provincies. Samen met andere partijen brengen we Gennep verder.

Het college heeft verder in klip-en-klare bewoordingen aangegeven dat er nog deze bestuursperiode extra geld ingezet gaat worden om te voorzien in de benodigde zaalcapaciteit voor onze binnensportverenigingen. Datzelfde geldt voor het oplossen van de verkeerssituatie op en rondom de Zwarteweg. Ook daarvoor komen de nodige middelen beschikbaar. Twee cruciale zaken voor het CDA waarover op korte termijn besluiten genomen moeten worden.

Dan de ambities zoals geformuleerd in het collegeprogramma. Ik ga kort op alle zes in:

De leefbare gemeente:

Alle kernen krijgen in de voorliggende begroting de aandacht die zij verdienen. Samen met de dorps- en wijkraden wil dit college verder aan de slag, maar neemt daarbij ook heel nadrukkelijk zelf haar verantwoordelijkheid bij het oppakken van projecten.

De plannen voor de Pottenhoek, die als eerste oude wijk in Gennep aangepakt gaat worden, worden nog dit jaar gepresenteerd. In Milsbeek werken bewoners aan een gedragen plan voor de herinrichting van het Schuttersplein en bevindt de herontwikkeling voor het terrein van de Steenfabriek zich in de ontwerpfase. In Ottersum loopt de discussie over een gemeenschaps-voorziening en het huiskamerproject. In Ven- Zelderheide is pas een nieuw Dorpsontwikkelingsplan 2.0 gepresenteerd met heel reële ambities om mee aan de slag te gaan. En in Heijen zijn we pas getrakteerd op een prachtig plan om van D’n Toomp een volwaardige Multifunctionele accommodatie te maken. Wij verzoeken het college om deze plannen vanuit de kernen en wijken te omarmen en te begeleiden en ondersteunen daar waar mogelijk en noodzakelijk. De opgave waar we voor staan is het in gezamenlijkheid toekomstproof maken van onze kernen. 

Een sterk verenigingsleven met goede voorzieningen en accommodaties past daarbij, evenals de benodigde financiële ondersteuning daarvan. Gelukkig voorziet de voorliggende begroting daar in. Wij verzoeken het college om de financiële ondersteuning aan stichting FAST structureel te maken zolang zij in de topklasse volleyballen. De volleybaldames vormen een mooi visitekaartje voor onze gemeente.

De sociale gemeente:

Het CDA staat voor de zorg voor jong en oud. De ontwikkeling van het Kind Expertise Centrum gaat een nieuwe fase in. Dit is goed in het belang van onze jeugd. College houdt de vaart erin en communiceer goed met toekomstige gebruikers en omwonenden. Verder moeten we er voor zorgen dat dit project niet financieel uit de vingers gaat lopen. Wees daarom alert en creatief.

Deze opdracht geldt wat ons betreft ook voor de kosten binnen het sociaal domein. Dit college pleegt extra inzet binnen het sociaal domein. Dat moet ook de oppositie aanspreken. Wij zijn van mening dat het college binnen dit domein nu ‘in control’ is, maar waakzaamheid op kosten en de effectiviteit van de verleende zorg zijn van belang om ook in de toekomst 'in control' te blijven. 

Wij als CDA vinden het belangrijk dat  alles uit de kast gehaald moeten worden om versnelt nieuwe woningen te bouwen die aansluiten op de behoefte en zeker op die plekken waar de nood het hoogst is, zoals in Ottersum en Milsbeek. Ook sociale woningbouw, desnoods met een extra woningbouwcorporatie. De afgelopen vier jaar is de handrem op de bouwproductie steeds verder aangetrokken. Het loslaten van deze handrem leidt helaas niet direct tot de bouw van nieuwe woningen. Dit vergt tijd die er eigenlijk niet is. In het recent verschenen woonstrategierapport voor het Land van Cuijk staat letterlijk: ‘Boxmeer vormt een minimagneet met betrekking tot de vestiging vanuit o.a. Gennep’. Dit laten wij toch niet verder gebeuren! We moeten jongeren aan ons binden. Daarom roepen wij het college op om pragmatisch met de bouw van nieuwe woningen voor jong en oud aan de slag te gaan, zolang de kwalitatieve opgave maar voorop staat.

Verder staan we, zodra we beschikken over de nodige feiten en cijfers, voor de opgave om de discussie over de huisvesting van arbeidsmigranten te sturen. Ook deze mensen willen we op een goede manier huisvesten, zonder dat er sprake is van verdringing op de woningmarkt.

De veilige gemeente:

Ten aanzien van de verkeersveiligheid binnen onze gemeente is voor het CDA het plan van de verkeerskoepel uitgangspunt. Graag zien wij daar een nadere uitwerking van tegemoet. Het CDA vraagt bijzondere aandacht voor de kruising Ottersumseweg-Nijmeegseweg en de verkeersveiligheid op de Hoofdstraat in Heijen. Voor Schaafsebosweg en omgeving liggen de langverwachte plannen gereed om uitgevoerd te worden. Vandaag stellen we daarvoor de benodigde gelden van €245.000 beschikbaar.

Wij gaan er vanuit dat binnen afzienbare tijd ook de discussie over het behouden van de N271 als 2x2 baans weg eindelijk beslecht kan worden.

De bruisende gemeente:

De gemeente Gennep zet de komende jaren financieel fors in op toerisme en recreatie. Daar is niets mis mee om de levendigheid van Gennep verder te stimuleren, daarnaast levert het ons ook bijna €1 miljoen op aan toeristenbelasting. Toch moet het niet bij alleen ‘leuke’ zaken blijven. Het moeten vooral ook ‘nuttige’ zaken zijn. Zaken waaraan onze inwoners ook structureel profijt ondervinden en ter verbetering van het leefklimaat. In dat kader vragen wij ook aandacht voor de natuurspeeltuin op een goed bereikbare plek. We dringen opnieuw aan op snelle realisatie. 

Minder gelukkig zijn wij als CDA met de ca. € 20.000,- die komend jaar minder beschikbaar is voor de doorontwikkeling van de industrie, het MKB en de agrarische sector. Sectoren die juist ook cruciaal zijn voor de werkgelegenheid en zorgen voor diversiteit daarin. Verder vraagt het CDA opnieuw aandacht voor de aanpak van winkelleegstand.

De duurzame gemeente:

Misschien wel de meest acute ambitie. De duurzaamheidsambitie is in twee uitdagingen te vervatten. Als eerste de energietransitie en ten tweede de bewustwording onder onze burgers hoe om te gaan met energie en water.

Als Limburg, maar zeker ook als gemeente Gennep lopen we ver achter op de te behalen doelstelling omtrent energietransitie. Als we geen kerncentrale en geen kolencentrale willen, maar van het gas af moeten dan moet er echt wat veranderen. Als gemeenteraad hebben we medewerking verleend aan de oprichting van een zonnepark van 10 hectare. Dat is een eerste stap, maar we moeten in de versnelling. Het college mag wat ons betreft actief op zoek gaan naar meer overhoeken waar zonnepanelen geplaatst kunnen worden, zonder dat afbreuk gedaan wordt aan ons toeristisch/recreatieve karakter en aanspraak gemaakt wordt op goede landbouwgronden. Nodig burgers en bedrijven uit om mee te kijken. Daarnaast staat het CDA ook niet meer afwijzend tegenover de oprichting van windmolens in onze gemeente, maar wel op basis van vooraf vastgestelde richtlijnen. Er is een tendens naar kleinere, effectievere windmolens i.p.v. die reuzenmolens. Er zal daarvoor een voorverkenning gedaan moeten worden naar geschikte locaties, waarbij ook ingegaan wordt op de mogelijke omvang van de windmolens. We kunnen niet meer blijven wachten en zeggen ‘not in my backyard’. We moeten samen ambitie tonen en aan de slag.

De klantgerichte gemeente:

Wij hebben als CDA het idee dat we als gemeente voor onze burgers steeds beter benaderbaar en bereikbaar zijn. Denk aan de sociale domein-teams, het omgevingsvisie-team en niet te vergeten het Buitenwerk- team. Toch bereiken ons ook nog altijd signalen van burgers waaruit blijkt dat de gemeente haar afspraken niet nakomt. Dat straalt in negatieve zin ook op ons af.  Laten we ons gezamenlijk houden aan het credo ‘afspraak is afspraak’ en dat ook uitdragen naar buiten als positieve reclame. We wonen in een schitterende afwisselende gemeente met een prachtig buitengebied. Zojuist sprak ik over de minimagneet. Laten wij een magneet gaan vormen voor mensen uit het Land van Cuijk en de regio Nijmegen. Daarvoor zullen we ons meer moeten promoten. College ga daarmee aan de slag en zet er desnoods een bureau op. Naast onze natuurlijke samenwerking richting Venray en Venlo moeten we ook bezien in hoeverre we aansluiting kunnen zoeken bij de kansen die de regio Nijmegen, het Land van Cuijk en de kreis Kleve ons bieden. 

Voorzitter, ik sluit af met het volgende punt: Als CDA hebben wij bij de begrotingsbehandeling in 2015 het initiatief genomen voor een motie, waarmee wij het college verzocht hebben om te onderzoeken op welke wijze onze gehele gemeente voorzien kan worden van snel internet. Dit wordt het jaar van de waarheid voor snel internet. Tot 31 december hebben inwoners de tijd om zich in te schrijven. Wij hopen van ganse harte dat de campagne slaagt en in 2019 gestart kan worden met de aanleg ervan en zeggen: Op volle kracht vooruit!

We dienen tot slot nog een motie in samen met onze collega’s van de SP, VVD en D66, waarin we het college verzoeken om op zo kortst mogelijke termijn over te gaan tot sloop van het pand aan de Picardie 62 in Gennep, te weten het voormalig MAVO gebouw en ‘Second Hand’ winkel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.