11 juni 2021

Inbreng jaarrekening 2020

De jaarrekening: voor de raad het belangrijkste document bij het uitvoeren van zijn controlerende rol. Hiermee legt het college verantwoording af over hetgeen ze het het afgelopen jaar gedaan heeft.
Wij danken het college en de ambtelijke organisatie voor het aanbieden van de jaarrekening 2020 die sluit met een positief saldo en voorzien is van een goedkeuring van de accountant. Dit stemt ons tevreden.
Na een bewogen jaar is het toch mooi om te zien dat we deze als gemeente in financiële zin positief afsluiten.
Corona trekt een zware wissel op onze samenleving, burgers en bedrijven. Een ruim jaar met veel onzekerheid. En de vraag is hoe komen we hier dadelijk uit. We denken daarbij ook aan onze verenigingen die altijd het cement van onze samenleving vormden.
Als CDA zijn wij daarom van mening dat we voldoende aandacht moeten blijven geven aan de verenigingen die een uiterst moeilijke tijd doormaken, maar ook aan de jeugd die elkaar niet of nauwelijks konden ontmoeten. Wij verzoeken u hiertoe samen met de betrokken doelgroepen op zoek te gaan creatieve ideeën te zoeken.
Afgelopen weekend heeft het Ossebraadfeest in aangepaste vorm plaatsgevonden. Alle waardering vanuit het CDA voor de vrijwilligers die deze activiteiten in Coronatijd in goed overleg met de gemeente op touw hebben gezet.

Het college heeft al het mogelijke gedaan om bedrijven en verenigingen, maar ook de culturele sector daar waar nodig financieel te ondersteunen om door deze moeilijke periode heen te loodsen. Daarover is ook veelvuldig gecommuniceerd. Dit alles met als doel de leefbaarheid en het welzijn in stand te houden. Daarbij is ook goed geput uit de potten die het Rijk beschikbaar heeft gesteld. Het college heeft daar goed op geanticipeerd. Complimenten daarvoor.

De Coronapandemie heeft ook veel gevraagd van de ambtelijke organisatie. Net als bij veel bedrijven werden ook onze ambtenaren verzocht om veelal thuis te werken. Toch bleef de winkel open constateren wij dat er nog veel werk is verzet. Ook in dossiers die al lange tijd lopen zien we dat er flinke vooruitgang is geboekt. Denk o.a. aan het KEC, de herontwikkeling van de voormalige Steenfabriek in Milsbeek, de bouw van de semi-permanente sporthal, het nieuwe OMO beleid, het masterplan Ven-Zelderheide, de verbindingsweg, maar ook de vele duurzaamheidsinitiatieven waarmee onze burgers en bedrijven gefaciliteerd worden.

Ook is onze gemeente voorzien van snel internet. Het was de CDA fractie die in 2015 het initiatief heeft genomen om te komen tot een onderzoek op welke wijze onze hele gemeente voorzien zou kunnen worden van snel internet. Nu, deze maand, zijn alle burgers en bedrijven die dat wilden aangesloten. Een prachtig resultaat, waar we als CDA erg trots op zijn. Kortom; het nemen van initiatieven in de politiek loont.

Ook de bouwproductie loopt door. In de begroting valt te lezen dat de af te handelen werkzaamheden rondom Vergunningverlening in 2020 met 35% is gestegen tov 2019.
In Ven-Zelderheide zijn nagenoeg alle kavels verkocht. Na jaren van stilstand. Het Pagepark komt in een afrondende fase. Het zou mooi zijn als daarna doorgepakt kan worden op de Heikant. De eerste 3 fases van het Hoenderpark zijn verkocht. Het college zal fase 4 en 5 daarom vast ook faciliteren. In Milsbeek komt de herontwikkeling van de locatie van Bakkerij Jacobs in Milsbeek steeds dichterbij. Ook in Heijen zoekt het college samen met jongeren naar passende locaties voor de bouw van nieuwe woningen. Hopelijk kan er dit keer dan wel snel doorgepakt worden en vormt de locatiekeuze geen vervelend discussiepunt zoals in het verleden.
En de eerste initiatieven op voormalige agrarische bedrijfslocaties dienen zich aan. Kortom; tal van goede ontwikkelingen die voorzien in de broodnodige woningen.
Wij roepen het college op om creatief met initiatiefnemers die voornemens zijn een woning te bouwen op eigen terrein mee te blijven denken , omdat de vraag naar woningen onvoorstelbaar groot blijft. Initiatieven die nu niet geheel passen zouden mogelijk wel met een hogere kwaliteitsbijdrage van de grond kunnen komen. Daarmee snijdt het mes alsnog aan twee kanten.

Tegelijkertijd zijn er ook nog altijd dossiers waar we ons zorgen maken over de voortgang. Ook de antwoorden op de technische vragen laten nog de nodige ruimte in planningen.
Zo zou er een plan van aanpak voor het fietspad Zelder opgesteld worden. Dat is toegezegd tijdens de begrotingsbehandeling. Wij roepen het college echt op wat sterker ‘op de bok’ te gaan zitten in dit dossier.
Ook het fietspad over de Maas blijft een lastig spinnenweb om uit te komen. Hoe kunnen we dat doorbreken?
Daarnaast spreken we de hoop uit dat er binnenkort ook weer cruciale stappen gezet worden m.b.t. de Verbindingsweg en de haven in Heijen, maar ook dat de oversteek van de Brabantweg richting Willem Boyeweg spoedig aangepakt wordt. Dit als onderdeel van het KEC project.

Tot slot voorzitter, ook in de voorbereidende raad is dit al aan de orde geweest. Het is inmiddels voorjaar en dan zouden de rotondes op de Brabantweg er weer fleurig bijliggen. U stelt het geduld op de proef. Wanneer gaat de schop nu echt de grond in? Het gaat immers om het gezicht van Gennep.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.