20 juli 2021

Inbreng voorjaarsnota 2021:

Allereerst het hoogwater:


Wie had dit vorige week maandag kunnen denken dat we het afgelopen weekend geconfronteerd zouden worden met deze hoogwater situatie in hartje zomer, bij ruim 25 graden en in de korte broek. Onvoorstelbaar! Voor velen van ons nooit eerder vertoond. Gelukkig zijn we er als gemeente Gennep zonder noemenswaardige problemen vanaf gekomen. Dit in vergelijking met vele andere plaatsen in Limburg en zeker Zuid-Limburg. Toch willen we als CDA alle getroffen inwoners en ook bedrijven in onze gemeente veel sterkte toewensen nu bij het dalen van het water de schade zichtbaar wordt. Denk hierbij ook aan onze agrarische ondernemers. De verwachting is dat veel gewassen langs Maas en Niers als verloren beschouwd moeten worden. Een erg trieste gewaarwording! Laten we hopen op een afdoende schaderegeling.
Als het water daalt zal blijken hoe verwoestend het water daadwerkelijk is geweest.

Daarnaast willen we ook onze oprechte dank uitspreken aan allen die zich de afgelopen dagen op welke wijze dan ook ingezet hebben om ons te vrijwaren van erger. Denk aan onze burgemeester, de secretaris, onze ambtenaren, waardoor we de afgelopen dagen meermaals geïnformeerd zijn over de actuele situatie. Maar ook de mensen van de veiligheidsregio, de brandweerlieden, de reddingsbrigade, de dijkwachten, Politie, boa's en natuurlijk onze lokale bedrijven die op tal van plekken ondersteuning geboden hebben alsook alle inwoners die vrijwillig hulp hebben betoond en misschien ben ik nog wel mensen vergeten. Zonder iemand tekort te doen, allen veel dank voor de inzet.

Het hoogwater van de afgelopen dagen toont maar weer eens aan hoe grillig de natuur kan zijn. In Gennep heeft de natuur haar tanden laten zien, maar op veel plaatsen in Limburg heeft de natuur helaas doorgebeten en flinke schade aangericht. Om onze inwoners ook voor de toekomst te blijven beschermen tegen het hoge water zullen we door moeten pakken met projecten als de Lob van Gennep, maar ook de rivierbeveiligingsplannen die er liggen voor de Maaskemp, en richting Afferden, Mook en Oeffelt. En daarbij de toeristische kansen voor onze regio te benutten.

Dan de voorjaarsnota:

Ter besluitvorming ligt er vandaag voor een beleidsarme voorjaarsnota, omdat het overgrote deel van de ambities zoals verwoord in het coalitieakkoord en collegeprogramma is gerealiseerd of in gang is gezet. Daarvoor onze complimenten. Ondanks het feit dat onze samenleving zich al ruim een jaar in een uiterst bijzondere omstandigheid bevindt heeft dit college met de ambtelijke organisatie flink doorgewerkt en is er veel gerealiseerd.  Denk aan het KEC, huiskamer in alle kernen, herinrichting Schuttersplein en Pottenhoek, vele duurzaamheidsambities, Afspraken m.b.t. Steenfabriek en Gennepermolen, aanpak winkelleegstand centrum Gennep en ga zo maar door. Het collegeprogramma ‘Op volle kracht vooruit’ doet zijn naam eer aan.
Het college geeft aan de komende tijd te willen gebruiken om hetgeen in gang is gezet af te willen maken. En dat is goed wat het CDA betreft.

Op alle terreinen is er veel werk verzet: sociaal, maatschappelijk, bestuurlijk, ruimtelijk en economisch.

Op sociaal gebied kunnen we in Gennep nog steeds alle zorg leveren die noodzakelijk is en ook nog binnen de daarvoor beschikbare budgetten.
Ook het aantal bijstandgerechtigden daalt nog steeds. Dit mede dankzij Intos. Deze organisatie verdient wat het CDA betreft een dikke pluim en kan bij verdere ontwikkeling rekenen op onze steun. Steeds meer mensen worden doorgeleid richting betaald werk. De prestaties onder aanvoering van de huidige directie van Intos zijn goed. Het bedrijfsresultaat is positief en de gemeentelijke bijdrage is maar liefst met €90.000,- gedaald.

Op maatschappelijke vlak wordt in alle kernen gewerkt aan het toekomstproof maken van de maatschappelijke accommodaties. Vandaag zetten we een belangrijke stap voor de kernen Ven-Zelderheide, Heijen en Ottersum.
Ook is er het afgelopen jaar veel contact en overleg geweest tussen de gemeente en onze verenigingen. Dit om ook hen zo goed mogelijk door deze moeilijke periode heen te geleiden. En ja voorzitter, hoe het verenigingsleven uit deze periode gaat komen is nog onbekend. Vandaar de vraag om de komende tijd in overleg te blijven met verenigingen en hen daar waar mogelijk te ondersteunen. Ook steunt het CDA van harte de extra aandacht die wij als gemeente gaan besteden aan de Molukse gedenkdag, eind augustus.

Op bestuurlijk niveau blijven politie, ambulance en brandweerzorg aandacht verdienen. De VVD informeerde tijdens de laatste Voorbereidende raad naar de geruchten rondom verdere uitkleding van de brandweerzorg in onze gemeente. Ook wij als CDA gaan hiermee niet akkoord mocht dit aan de orde zijn. Daarom zien wij de kerntaken discussie van de veiligheidsregio graag tegemoet. Dan kunnen er prioriteiten gesteld worden. Wat wel, maar wat ook niet.
Met betrekking tot de politie is recent duidelijk geworden dat er in ons district 4 politie agenten extra benodigd zijn. Die zijn er morgen zeker niet. In elk geval is het CDA duidelijk dat er extra inzet benodigd is om drugsgerelateerde activiteiten aan te pakken. Hoe gaan we dit doen college? Dit begint naar ons idee hand over hand toe te nemen en verdient verder prioriteit. Mocht regionale overheveling van formatie nog niet direct gerealiseerd kunnen worden dan zou de toch inzetbaarheid van andere regio’s naar ons gebied op projectbasis een tussentijdse oplossing kunnen zijn.
Ook de ambulancezorg blijft een aandachtspunt. Vandaar onze vraag aan het college: Hoe zien de aanrijtijden er op dit moment uit?

Dan woningbouw. In alle kernen wordt gebouwd of gaat weer gebouwd worden. Dit college heeft hier hard aan gewerkt. De vraag naar woningen blijft echter onverminderd groot. Dus we moeten doorgaan met bouwen naar behoefte in onze kernen. Echter, Gennep is wel afhankelijk van de bereidwilligheid en snelheid van projectontwikkelaars. We voeren als gemeente geen actieve grondpolitiek. De vraag is of we niet eens na moeten denken om op sommige plekken juist wel een strategische grondpositie in te nemen. Dit om daarmee een sterkere regierol te kunnen vervullen met als doel om sneller meer woningen te kunnen bouwen.
In elk geval pleiten we als CDA voor de bouw van een appartementencomplex voor jonge starters. Appartementen die op een later moment ook door andere doelgroepen gebruikt kunnen worden. Voorzitter, ziet u ruimte om hier binnen afzienbare tijd in overleg met een projectontwikkelaar in te voorzien?

Het project Lob van Gennep zorgde in de beginfase voor veel discussie in de samenleving. Hierover is een uitgebreid participatietraject doorlopen. Veel tijd en energie is hier in gestoken. De input vanuit de samenleving heeft gehoor gekregen. De schuif is van tafel en er is een schaderegeling. Het project is daarmee in een heel andere ‘flow‘ terecht gekomen. Men ziet nu juist kansen. Wij vragen het college om bij de lopende gesprekken mee te zoeken naar een geschikte locatie om de velden van Achates eventueel te verplaatsen. Zorg dat Achates elders goed terecht komt. Daarnaast vragen wij het college om in kader van verkeersveiligheid te komen tot inrichting van de Kleefseweg (buiten de bebouwde kom) als 60 km/h zone. Nu de dijken aldaar aangepast moeten worden zien wij hierin een nieuwe kans om daarin te voorzien in overleg met de provincie. Voor wat betreft de voorgestelde aanpassingen van de verkeerssituatie op de Zandstraat maken wij ons zorgen over de verhoogde stoepranden. Erg gevaarlijk. Zeker voor de oudere verkeersdeelnemers. Hierover is wat ons betreft het laatste woord dan ook nog niet gesproken. Graag zouden wij een overzicht ontvangen met daarin de uitkomsten van de enquête.

Dan het maaibeleid. Wij hebben als CDA verleden jaar al gewaarschuwd voor het wijzigen van toen goed functionerend beleid. Toch zijn de wijzigingen doorgevoerd. Wij vragen nu echt aandacht voor de kruisingen. Laat daar waar nodig een extra maaironde uitvoeren. Los van het feit dat het hoge gras er verschrikkelijk onverzorgd uitziet het zorgt op een aantal plekken ook voor onveilige situaties. Het zelfde geldt voor overhangend groen langs wegen. Grijp ook daarop in is ons verzoek. Verder wachten wij de evaluatie van het maaibeleid af.

Op economisch vlak zien we dat Gennep er in samenspraak met de ondernemers steeds beter uitziet. De aanpak van de winkelleegstand samen met de centrummanager is van positie waarde. En voorzitter, het heeft even geduurd, maar de eerste rotonde aan de Brabantweg ligt in inmiddels keurig fleurig bij. Precies, zoals we het als CDA voor ogen hadden. Maar deze klus is helaas nog niet afgerond. Ons geduld wordt op de proef gesteld.

Toch zijn er ook nog zaken waar de komende tijd nog cruciale stappen gezet moeten worden. Deze wil ik enkel genoemd hebben en vraag het college hier extra aandacht en inzet voor:
1. Woningbouwlocatie De Gennepermolen, overigens eigenlijk ook woningbouw in z’n algemeenheid.
2. De verbindingsweg in Milsbeek
3. Fietspad rondom Zelder
4. Afsluiten van de Grensweg voor autoverkeer
5. Ommetje Genneperhuys (te voet langs de Maas)

En mocht u nog interesse hebben in de zaken waar we als CDA geen prioriteit aan toekennen. Ja voorzitter, die hebben we ook. Deze zaken hoeven wat ons betreft ook niet in de begroting voor komend jaar terug te komen. Het geld kan wat ons betreft voor andere doeleinden ingezet worden.
1. LOP (landschapsontwikkelingsplan)
2. Zoektocht naar nieuwe grensovergang bij Hommersum. Kijk eerder nog eens samen met de firma Kamps naar de verkeersafwikkeling aldaar.
3. Parkeer onderzoek centrum

Tot slot heeft het college aangekondigd na de zomer met de raad een wijkschouw te houden. Een goed initiatief. Hier zullen aandachtspunten uit de naar voren komen. Wij vragen het college om in de ontwerp begroting hiervoor een bedrag op te nemen, waarmee laaghangend fruit aangepakt kan worden.

 

19 juli 2021

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.