31 juli 2018

Reactiebrief over Ambulancepost Gennep stelt CDA teleur

Het CDA is erg teleurgesteld in de reactiebrieven van de Ambulancezorg Limburg-Noord en de zorgverzekeraars (VGZ en CZ).

In een gezamenlijke brief van de gemeenteraden van Gennep en Mook & Middelaar zijn de Ambulancezorg Limburg-Noord en de zorgverzekeraars verzocht om een financiële en cijfermatige onderbouwing aan te leveren waarop de voorgenomen sluiting van de ambulancepost in Gennep per 1 augustus a.s. is gebaseerd. Deze onderbouwing zou naast het inwonersaantal ook gebaseerd moeten zijn op aanrijtijden en afstanden. Niet alleen inwoneraantallen zijn namelijk van belang. Ook dient rekening gehouden te worden met (grote) verblijfsrecreatieve complexen en bedrijventerreinen. Het gaat om de zorg voor alle mensen die in onze gemeente verblijven. Die moet gewaarborgd blijven. In de brief van de Ambulancezorg Limburg-Noord en de zorgverzekeraars is op geen enkele wijze ingegaan op de gestelde vragen door de gemeenteraden. Dat stelt de CDA fractie in Gennep erg teleur. Op basis van een concrete onderbouwing had gecontroleerd kunnen worden of aan de gestelde zorgcriteria voldaan wordt. Het CDA plaatst daar grote vraagtekens bij.

De voorgenomen sluiting van de ambulancepost in Gennep wordt niet opgeschort. Dit terwijl de ambulanceposten op bedrijventerrein de Flammert in Bergen en (ergens?) in Groesbeek nog niet operationeel zijn. In de brieven staat dat er maatregelen genomen gaan worden en die de ambulancezorg in Noord Limburg uiteindelijk gaan verbeteren. Daaruit kan geconcludeerd worden dat alles nog in gang gezet worden om de gewenste situatie te bereiken. In de reactiebrieven wordt zelfs aangegeven dat aan de communicatie tussen de verschillende meldkamers nog het nodige te verbeteren valt. Dit betekent tevens dat er vanaf 1 augustus dus sprake is van een verslechtering voor wat betreft de te verlenen ambulancezorg en dat betreurt het CDA. Het CDA is tevens verbaasd over het feit dat zorgverzekeraars dit risico richting hun klanten nemen. Jammer genoeg heeft de gemeente Gennep geen zeggenschap over het beleid van zorgverzekeraars anders had de gemeente Gennep en zeker ook het CDA in Gennep een andere koers gevaren. We bekijken nu hoe hiermee verder te gaan. 

Reactie Ambulancezorg, link
Reactie Zorgverzekeraars, link

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.