Economie en toerisme

Het CDA streeft naar een sterke, innoverende, en eerlijke economie. Een sterke economie kenmerkt zich door een toenemend aantal arbeidsplaatsen. Werk zorgt ervoor dat mensen elkaar ontmoeten, van elkaar leren, en zich onderdeel voelen van onze gemeenschap. Wij gaan daarom investeren in mensen zodat zij hun talenten kunnen benutten.
Mensen zonder baan worden benaderd om deze al dan niet met omscholing aan een baan te helpen. In onze visie voor de toekomst staat de gemeente zij aan zij met ondernemers en werknemers. Iedereen draagt zo zijn steentje bij om de gemeente sterk en veerkrachtig te maken. Onze focus ligt hierbij op het faciliteren van lokaal innoverend ondernemerschap. Het midden- en kleinbedrijf vormt hierbij een sleutelrol. Startende ondernemers krijgen pro-actieve ondersteuning. De corona crisis zorgt voor veel onzekerheid bij ondernemers en werknemers. Het CDA staat pal voor deze mensen.
7.1 WERKGELEGENHEID EN (LOKAAL) ONDERNEMERSCHAP
Wij zullen ondernemers en werknemers de juiste ondersteuning bieden, zodat we met zijn allen beter uit deze corona crisis komen. De ‘koop lokaal’ actie wordt middels aandacht vanuit de gemeente voortgezet. Versterking ondernemersklimaat voor MKB- en ZZP-ers is van belang. Werken heeft niet alleen een economische, maar ook een sociale, maatschappelijke en vormende functie heeft. Het CDA streeft er naar dat ieder-een die kan werken dat ook kan gaan doen. Intos vervult voor haar doelgroep een belangrijke rol. CDA zet in op versterking van de positie van Intos; een noodzakelijke voorziening in onze gemeente. Reïintegratiewerkzaamheden door Intos worden verder gestimuleerd. Ondernemers moeten de ruimte krijgen om te doen waar ze goed in zijn, zonder onlogische of onredelijke barrières van de overheid.
We zetten in op uitbreiding van werkgelegenheid door onder meer revitalisering en inbreiding van bedrijventerreinen.
De gemeente geeft uitvoering aan het provinciale havenplan (Blueports) dat de inzet van multimodaal transport bevordert. Er wordt een alternatieve ontsluiting op de Hoofdstraat gerealiseerd voor het verkeer naar de haven in Heijen. Middels de BIZ (Bedrijven Investeringszone) werken we door aan het bruisend houden van het centrumgebied. Horeca ondernemers bieden we ondersteuning bij de organisatie van activi-teiten die bijdragen aan een bruisend Gennep en confronteren hen niet met overmatig veel regels en bundel controles. Het CDA steunt de inzet van de centrummanager.  
We gaan aan de slag met de revitalisering van onze bedrijventerrein, waarbij aan de Ovenberg prioriteit toegekend wordt.
7.2 TOERISME
Toerisme is een belangrijk onderdeel van de Gennepse economie. Er liggen kansen om dit verder te versterken. Gennep heeft wat te bieden. Het ‘Verhaal van Gennep’ maken we verder af. Onze aard, cultuur en cultuurhistorie (waaronder erfgoedbeleid) vormen daarbij belangrijke  aanknopingspunten, met aandacht voor onze bezienswaardigheden, de musea, de bibliotheek, de kenniskeuken, maar ook het faciliteren van stadsgidsen en groeters.
Wij blijven investeren in deze sector, zodat we een belangrijke aantrekkingskracht blijven houden voor onze omgeving hetgeen tevens de werkgelegenheid stimuleert. Het CDA vindt dat een kwalitatief hoogwaardig toeristisch product goed moet zijn voor onze gasten, maar zeker ook voor onze inwoners. In dit verband is aandacht voor beheer en onderhoud van groot belang (onder meer onderhoud van fietspaden, informatieborden, opruimen zwerfvuil en onderhoud terreinmeubilair).
Er is ruimte voor uitbreiding van verblijfsrecreatief aanbod. Initiatieven daartoe zullen worden ondersteund.  
Ter verdere bevordering van een levendig centrum krijgen horecaondernemers volop de ruimte voor het creëren van terrassen, mits dit de toegankelijkheid voor mensen niet onnodig belemmert.
Concreet willen we meer mogelijkheden creëren voor (water)recreatie aan de Maas, met name in de Maaskemp alwaar we ook een verbinding maken tussen loswal en Gennep-West. Water-recreatie combineren we met ingrepen voor hoogwaterveiligheid: Gennep aan de Maas. Als CDA hebben we destijds aan de wieg gestaan van de ontsluiting van het Genneperhuys. De kansen die het project Lob van Gennep biedt om te komen tot verbetering van deze publiekstrekker voor de gemeente, onze inwoners en toeristen ondersteunen we van harte.
Ons buitengebied is een afwisselend, open landschap. Dat willen we graag behouden. Het nationaal park De Maasduinen loopt door tot aan het Langeven/A77. Belangrijk is het in stand houden van de ruimtelijke kwaliteit van ons buitengebied. Dat trekt toeristen.
Voor de aanleg van een natuurspeeltuin/ravottuin op een goed ontsloten plek blijven we ijveren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.