Kernwaarden van het CDA

Het CDA Gennep wil samen met u de uitdagingen zoals beschreven in de inleiding aangaan. Wij willen onze gemeente klaarmaken voor de toe-komst zonder dat elke kern haar eigenheid verliest. Het CDA wil die stem zijn van het overgrote deel van de inwoners die op een prettige manier wil leven, die met respect met elkaar wil omgaan, die voor elkaar wil zorgen en die wil genieten van al het moois dat onze gemeente te bieden heeft.
We gaan er alles aan doen om uw belangen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Een belofte die wij hier doen met volle overtuiging en respect jegens onze kiezers en alle inwoners die we mogen vertegenwoordigen in het gemeentebestuur.
We worden hierbij steeds gedreven door de volgende vier kernwaarden:
1.    GESPREIDE VERANTWOORDELIJKHEID:
Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Mensen, buurten, sportclubs, scholen, kerken, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving. De overheid geeft al die mensen en organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. En de burger geeft de overheid het vertrouwen om te doen wat zij moet doen. Mensen en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe dingen geregeld moeten worden. Vertrouwen is hetgeen samenwerking verbindt. Dit betekent ook een grote nadruk op de leef-baarheid in de dorpen en wijken. Leefbaarheid ontstaat in een gemeenschap die zich verbonden voelt, maar waar ook ruimte blijft voor een eigen identiteit en eigen tradities.
2.    SOLIDARITEIT:
Solidariteit houdt in dat mensen oog hebben voor elkaar. Het welzijn van de een is gekoppeld aan het welzijn van de ander. Men mag en kan op elkaar leunen, waarbij ieder zijn verantwoordelijk-heid durft te nemen. De overheid hanteert het solidariteitsbeginsel vanuit haar eigen taak:
zij garandeert de sociale zekerheid en doet een appèl op burgers en maatschappelijke organisatiesom te werken aan maatschappelijke ontplooiing met en voor mensen. Ieder mens heeft unieke kwaliteiten en is onderdeel van de gemeenschap. CDA bepleit sociale inclusie. Dit betekent mensen vertrouwen geven om hun plaats in de samenleving vorm te geven.
3. PUBLIEKE GERECHTIGHEID:
Publieke gerechtigheid vraagt om een democra-tische rechtsstaat waarin de overheid zekerheden biedt, grenzen stelt en een bestaansminimum garandeert om daarmee met name de belangen van sociaal en economisch zwakkeren te beschermen. Dit houdt ook in dat de overheid voorspelbaar moet zijn. En nog veel belangrijker, een betrouwbare rol moet vervullen. In een tijd waarin vertrouwen in de politiek tanende is, moeten we alles in het werk stellen dit vertrouwen terug te winnen en te ver-sterken. Dit betekent transparantie over besluit-vorming, een toegankelijke rechtsprocedure voor iedereen, en inspraak en verdere betrokkenheid van inwoners op het beleid.
4. RENTMEESTERSCHAP:
Rentmeesterschap wil zeggen dat de mens zorgvuldig moet omgaan met zijn of haar omgeving. Die omvat naast de natuur en het milieu, ook de omgang met talenten op het gebied van weten-schap, techniek, arbeidsverdeling of cultuurvorming. Rentmeesterschap duidt op verantwoordelijkheid voor het bewaren van onze aarde en al haar bewoners. Wij moeten onze omgeving doorgeven aan onze kinderen, zodat ook zij op dezelfde manier kunnen genieten van deze schitterende gemeente. In dit verband zijn duurzaamheid en klimaatadaptieve maatregelen vereist.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.