Sociaal beleid en onderwijs

Het CDA maakt zich sterk voor de samenleving waarin we naar elkaar omkijken. Gelukkige momenten in een mensenleven ontstaan niet alleen in je eentje, maar vinden veelal plaats in de ontmoeting  tussen mensen. Mensen voelen zich beter als ze gezien en erkend worden. Dat is waar het CDA voor staat en waar wij in investeren.
We steunen mensen die zich inzetten voor onze samenleving en faciliteren hen waar nodig. We zorgen voor mensen die in nood zitten. We hebben oog voor mensen die zich eenzaam voelen en luisteren naar mensen die problemen hebben en  bieden hulp waar nodig. We ondersteunen het verenigingsleven en zorgen voor gemeenschapsvoorzieningen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Voor het CDA heeft Iedereen het recht zich onderdeel te voelen van ‘onze gemeenschap’.
Samenleven werkt alleen als iedereen ook zijn verantwoordelijkheid pakt. Een bedrijf glorieert als mensen trots zijn op het bedrijf en bereid zijn een extra stapje te zetten om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen. Een samenleving ontstaat als mensen bereid zijn te investeren in het leven van een ander. In Gennep is dat niet anders. We zorgen voor elkaar waar nodig, investeren tijd en energie in elkaar, en nemen verant-woordelijkheid voor onszelf en een ander. Dat is hoe samenleven tot stand komt. Met een actieve houding om het juiste te willen doen. Met oog voor elkaar en met vertrouwen in elkaar.
5.1 JEUGDBELEID
De overheveling van de jeugdzorg van het rijk naar de gemeenten heeft de zorg toegankelij-ker gemaakt. We blijven scherp kijken welke jeugdzorg echt nodig is en stellen hogere eisen aan nieuwe aanbieders.
Er worden geen concessies gedaan aan de kwaliteit van de jeugdzorg. Er wordt sterk ingezet op preventie en vroegsignalering van probleem-situaties ter voorkoming van erger. Geld mag nooit een drempel zijn tot het verlenen van zorg, wat nodig is wordt geleverd.
We maken duidelijke afspraken met jeugdzorg-aanbieders, voeren adequate controle uit op de financiën en pakken eventuele zorgfraude aan. De coördinatie, de integrale werkwijze en onderlinge communicatie door hulpverlenende  instanties in de jeugdzorg dient te worden verbeterd door in situaties waarin meer instanties betrokken zijn één eindverantwoordelijke instantie aan te wijzen. Het CDA wenst dat hier werk van gemaakt wordt.
5.2 OUDERENBELEID
Het CDA wil dat de gemeente ondersteuning biedt aan initiatieven die zorg dichtbij willen realiseren, bijvoorbeeld zorg na ontslag uit het ziekenhuis, dagbesteding, ontmoeting en vervoer. Het is van belang dat ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Er wonen steeds meer kwetsbare mensen thuis die deze extra zorg hard nodig hebben.
Ouderen kunnen langer thuis blijven wonen als we gezondheidsproblemen weten te voorkomen. Dit is een taak van de gemeente die tot nu toe onderbelicht is en waar samen met sociale wijkteams, zorginstellingen en scholen meer op moet worden ingezet. Voorbeelden hiervan zijn voorlichting over dementie, eenzaamheid, depressie en inbraakveiligheid. Valpreventie moet gepromoot worden.
Er moeten voldoende woningen zijn waarin wonen en zorg wordt gecombineerd, zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. De gemeente moet waar mogelijk nieuwe woonvormen voor ouderen ondersteunen. Denk aan het Rijssenbeekhuis.
Elke kern beschikt inmiddels over een eigen ‘huuskamer’ die zich blijft doorontwikkelen. Voor Ottersum wordt gewerkt aan een structurele oplossing/voorziening. Ook werken we daar aan  het realiseren van een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA).
Om ouderen zo lang mogelijk te kunnen laten bewegen zijn initiatieven als ‘Gennep doet mee’ in alle kernen van toegevoegde waarde. Ook kennen dergelijke activiteiten een sociale component. We maken ons sterk voor een zorgboulevard, waarbij we ruimte bieden voor de realisatie van een nieuw woonzorgconcept, zoals een tussenvoorziening (soort van bejaardentehuis) voor ouderen. Een tussenvoorziening biedt uitkomst voor mensen die minder goed zelfstandig thuis kunnen wonen, maar ook niet thuishoren in een verpleegtehuis. Een tussenvoorziening draagt bij aan vermindering van eenzaamheid.
Het CDA vraagt extra aandacht voor onder-steuningsmogelijkheden voor jonge mantelzorgers en is voor de jaarlijkse uitgifte van het mantelzorgcompliment.
5.3 GEZONDHEID EN PARTICIPATIE
Wij gaan uit van het principe van positieve  gezondheid: de mens centraal. Uitgangspunt daarbij is iedereen zo veel mogelijk laten deel-nemen aan activiteiten in de samenleving.  Onder meer leefwijze, bewegen en voeding spelen hierbij een belangrijke rol.
Armoede is meer dan een financieel probleem. Het ontneemt mensen ook de kans om deel te nemen aan de samenleving. Wij zien de bijstand daarom vooral als een vangnet voor hen die het nodig hebben. Wij veronderstellen dat mensen zoveel mogelijk naar vermogen participeren, zodat mensen die echt hulp nodig hebben met respect bejegend, begeleid en ondersteund worden.
Het CDA heeft aandacht voor mensen met een beperking voor wat betreft werk, woning en zorg. Ook zet het CDA zich in voor een adequate schuldhulpverlening, waarbij de noden van de mens centraal staan.
Het CDA wil mensen met een beperking (geestelijke en/of lichamelijke) begeleiden. Dit betekent inzetten op versterking van de samenwerking tussen gemeente, Dichterbij en Intos. Eenzaamheid komt in alle leeftijdscategorieën voor, maar vooral onze ouderen zijn een groeiende kwetsbare groep. Om eenzaamheid tegen te gaan willen wij inzetten op het versterken van bestaande maatschappelijke en sociale ver-banden. De KonnectKever kan daarbij onder-steuning bieden. En ouderen stimuleren om zelf op zoek te gaan naar sociale contacten. Daarbij kunnen dorpsondersteuners helpen. Zo komen ook eventuele zorgmijders sneller in beeld. Juist diegenen die onder de radar blijven, koersen aan om te vereenzamen. Omzien naar elkaar is het motto.
Van belang is dat de gemeente op bezoek gaat naar haar burgers. Gewenst is een gecombineerd structureel spreekuur met dorps-/wijkonder-steuner, Team Toegang, zorgorganisatie en wijkagent/ boa in de multifunctionele centra of huiskamer. Dit helpt om problemen te voorkomen danwel samen tot een oplossing te komen.
5.4 ONDERWIJS
Voor behoud van basisonderwijs in alle dorps-kernen spannen we ons tot het uiterste in.Laaggeletterdheid blijft een belangrijk speerpunt binnen onze gemeente: nog steeds loopt Gennep achterop. Laaggeletterdheid is gericht op het investeren in de basisvaardigheden: het beheersen van de lees-, schrijf-, reken- en digitale vaardigheden. Geletterdheid is  de sleutel tot verdieping, kennisvergaring en bestrijdt hiermee ook werkloosheid, armoede, vereenzaming en achterstanden. We zien hierbij o.a. een sleutel-functie die ons bibliotheek al jaren vervult, evenals de scholen(bieb). Deze kunnen op onze steun blijven rekenen.
Behoud en versterking van de positie van het Elzendaalcollege is van groot belang. De praktijk-richtingen techniek en zorg zijn van groot belang voor de regio. Een hele HAVO leerlijn is gewenst. Als gemeente behoren we te zorgen voor af-doende luchtverversingssystemen in schoolgebouwen. Corona laat het belang hiervan zien. Zo nodig worden er maatregelen uitgevoerd.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.