Afgelopen raadsvergadering hebben we als raad de kadernota vastgesteld welke dient als input voor het college om uiteindelijk in november te komen tot een meerjarig sluitende begroting. Wellicht hebt u kunnen lezen dat een van de voorstellen is dat er vanuit de algemene reservemiddelen ingezet gaan worden om de tekorten, die waarschijnlijk ontstaan in 2022 en 2023, te dichten. We kunnen dit als CDA ondersteunen en wel om volgende redenen:

  • We zien in de kadernota dat het college voorzichtig begroot heeft als het gaat over het herverdeeleffect van het gemeentefonds (de grootste inkomstenbron van de gemeente). Het blijkt namelijk juist ontzettend mee te vallen voor Horst aan de Maas en de positieve meevaller wordt in eerste aanleg maar voor 50% meegenomen, m.a.w. hier zit een stuk lucht wat mogelijk in 2022 direct de greep uit de AR kan verlagen.
  • Ditzelfde geldt voor de meevaller, vorige week pas bekend, rondom het budget jeugdzorg, waar we als Horst aan de Maas een fors bedrag extra krijgen in 2022.  
  • Tot slot, door incidenteel middelen uit de reserve te nemen voorkomen we dat we nogmaals bezuinigingen door moeten voeren die direct van invloed zijn op u als inwoner.

Als CDA blijven we daarnaast de volgende uitgangspunten overeind en deze hebben we wederom meegegeven aan het college:

  • Blijf inzetten op betaalbare woningbouw.
  • Kom niet met belastingverhoging.
  • Maak van de interne organisatie weer een geoliede machine.

Mocht u nu denken hier wil ik meer van weten, ik hoor graag van u!

Loes Wijnhoven

CDA Horst aan de Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.