Op 21 januari jl. heeft de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsplan voor 2020-2023 vastgesteld. Dit plan is tot stand gekomen op basis van het bevragen van inwoners, organisaties en ondernemers, politie en OM over hun beeld van de veiligheid in onze gemeente. Deze zijn samengevat in de zgn. Veiligheidsmonitor.

Geprioriteerde thema’s die uit de monitor en andere bronnen zijn voortgekomen, zijn ondermijning, kwetsbare groepen en verbetering opvolgen meldingen.

Dit betekent niet dat aan andere thema’s geen aandacht wordt besteed. Verkeersveiligheid bijvoorbeeld wordt meegenomen in het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan, en het alcohol- en drugsbeleid wordt meegenomen in het gezondheidsbeleid.

Veiligheid en het gevoel van veiligheid is een samensmelting van objectieve cijfers en subjectieve veiligheidsgevoelens. Wel is het noemenswaardig dat het veiligheidsgevoel gemiddeld door inwoners en organisaties met een bijna 8 wordt gewaardeerd. Op zich een mooie score maar het is zaak dit zo te houden of beter nog, te verbeteren.

Als we de veiligheid en aanpak van criminaliteit adequaat en in samenwerking met de inwoners, ondernemers en politie e.a. kunnen signaleren en aanpakken en het opvolgen van meldingen kunnen verbeteren, kunnen we daarin stappen maken. Een paar highlights uit het IVP zijn o.a. voor het thema ondermijning, vergroten van het bewustzijn bij iedereen om signalen van ondermijning te signaleren. Hiervoor wordt een intern en extern meldpunt ingericht. Voor het thema kwetsbare groepen, opstellen van een sociaal calamiteitenplan en doorgaan met een lokaal zorgnetwerkoverleg, en voor het thema verbetering opvolging meldingen wordt een adequaat werkproces ingericht voor afhandeling van overlastmeldingen.

Annemie Craenmehr-Hesen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.