Op twee momenten in het jaar is de raad aan zet om invulling te geven aan haar kaderstellende rol. Op 2 juli bespreken we deze zgn. kadernota. Hiermee geeft de raad richting aan de begroting voor het volgende jaar. Een belangrijk moment dus, waar we samen bepalen hoe we de financiën voor het volgende jaar gaan inzetten. 

Kijkend naar de financiële uitdagingen, zien we deze vooral in het sociale domein. Door o.a. maatregelen vanuit het Rijk/kabinet en stijging van kosten in de jeugdzorg merken we dat de druk op de financiële middelen binnen het sociaal domein groter wordt, ondanks het feit dat het Rijk daar extra middelen voor beschikbaar stelt.

Denk bijvoorbeeld aan de maatregel die vanaf 2019 geldt om de eigen bijdrage voor WMO huishoudelijke hulp te maximeren op € 17,50 per vier weken. Dit heeft een aanzuigende werking gehad.

Daarnaast ontkomt ook Horst aan de Maas niet aan de landelijke trend v.w.b. stijging van de kosten van jeugdzorg. Dit is ook voor het CDA een zorgpunt. Het wordt een uitdaging om grip op de kwaliteit en de toenemende kosten van de zorg te kunnen blijven verbeteren en versterken. 

De kadernota in samenhang met de in maart door de raad vastgestelde begrotingsruimte en investeringsvolume tot 2023 zijn dus een belangrijke aanzet om uiteindelijk richting te geven aan een goede verdeling van de financiële middelen voor 2020 en uiteindelijk in november een sluitende begroting voor 2020 vast te stellen.

Annemie Craenmehr-Hesen

Raadslid CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.