11 februari 2021

Blog wethouder Bart Smeets over de regiodeal

LANDGRAAF VOORTVAREND AAN DE SLAG MET PLANNEN REGIODEAL

(door Bart Smeets, wethouder)

In november 2018 heeft het kabinet, onder de noemer Regiodeal, een maximale bijdrage van 40 miljoen beschikbaar gesteld voor een integrale transformatie van het centrum en de wijken van de regio Parkstad. Hiermee worden onder andere het kwetsbare particuliere woningbezit, winkelvoorzieningen en sociaal-maatschappelijke opgaven aangepakt. De opgave voor Parkstad is echter veel groter dan met deze 40 miljoen euro kan worden aangepakt. De Regiodeal fungeert daarom als vliegwiel om samen met inwoners, woningcorporaties, bedrijven en maatschappelijke instellingen samen te werken en het totale investeringsbedrag te verveelvoudigen. Uiteindelijk gaat het om investeringen van enkele honderden miljoenen op het gebied van wonen, retail, gezondheid, onderwijs, werk en veiligheid. De Regiodeal is dus geen doel op zich, maar het begin van een intensieve samenwerking.     

Vanuit mijn portefeuille Wonen geef ik graag weer hoe vooruitstrevend het college van B & W is in de verdere uitwerking van de plannen van deze Regiodeal. Een van de plannen die vorig jaar (febuari 2020) door de gemeenteraad is vastgesteld, betreft het Buurtontwikkelplan Oud Nieuwenhagen-Hoogstraat-Op de Kamp. Doel is om het woon- en leefklimaat te verbeteren in deze wijk en het winkelcentrum Op de Kamp toekomstbestendig te maken. Collega-wethouder Ramon Lucassen is met dit laatste voortvarend aan de slag. Ook het omvormen van de Hoogstraat tot aantrekkelijke woonstraat behoort tot de doelen. Vroeger een straat met veel winkels en horeca, maar tegenwoordig een kwetsbaar gebied met minder aantrekkelijke winkelpanden. Door dit minder courant vastgoed aan te kopen, ontstaat de mogelijkheid om op de vrijkomende plekken levensloopbestendige woningen toe te voegen. In oktober 2020 is een gevraagde subsidie van € 1,5 miljoen hiervoor verleend. Er zijn reeds diverse panden verworven en er is regelmatig overleg met woningcorporatie HEEMwonen voor verdere planontwikkeling. 

Naast deze fysieke opgave is er ook aandacht voor sociaal-economische structuurversterking in de wijk. Er vinden gesprekken plaats met partners op het gebied van welzijnwerk, onderwijs, opvang en het verenigings- en bedrijfsleven. Door Covid-19 heeft dit nog niet in volle omvang plaats kunnen vinden, maar er wordt hard aan gewerkt. Er komt onder andere versterkt aandacht voor eenzaamheid, de gezonde basisschool en laaggeletterdheid. 

Meer recent, 28 januari jl., heeft de gemeenteraad besloten ruim € 500 duizend euro te reserveren voor een project van woningcorporatie HEEMwonen, om het woningaanbod in Oud Nieuwenhagen te verbeteren. Een plan om het woon- en leefklimaat te verbeteren, kwetsbare woningen aan te pakken om zo de buurt voor de huidige en toekomstige bewoners aantrekkelijk te maken. Dit plan behelst de aankoop van  45 particuliere woningen door HEEM om deze vervolgens toe te voegen aan de eigen voorraad sociale huurwoningen. Daarnaast is de woningcorporatie voornemens om 60 huurwoningen te slopen en circa 20 energiezuinige levensloopbestendige huurwoningen te bouwen. Door deze sloop ontstaat tevens ruimte voor vergroening van de buurt. Als ook andere partners, zoals de stadsregio Parkstad, provincie en rijksoverheid (Regiodeal) instemmen met dit plan, wordt dit verder uitgewerkt. Dan komt ook het moment dat er zorgvuldig met inwoners gecommuniceerd gaat worden en zij betrokken worden bij thema’s als vergroening, veiligheid en leefbaarheid van hun wijk. 

Naast dit deelproject start ook de uitvoering van een aantal andere deelprojecten;

  • De bouw van 17 woningen in Heiveld, de sloop van 24 duplexwoingen en een voormalig kantoorpand (Wilhelminastraat) en het terugbouwen van 21 levensloopbestendige betaalbare huurwoningen.
  • Plannen voor de transformatie van de voormalige apotheek op de hoek van de Emmastraat / PrinsBernardstraat zijn verder uitgewerkt. Hier wordt een zorgcomplex gerealiseerd.
  • De eerste aankopen langs de Hoogstraat zijn gerealiseerd.

Kortom, genoeg werk aan de winkel, we bouwen verder aan onze mooie gemeente Landgraaf.

Voor meer informatie ben ik uiteraard voor jullie bereikbaar via telefoonnummer 06 55 88 44 88 of via e-mail bart.smeets@landgraaf.nl       

Vriendelijke groet,

Bart Smeets

Wethouder Wonen & Herstructurering 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.