07 maart 2022

CDA fractie stelt vragen aan het College van B&W over de ontwikkelingen eco-chalets in Vijverbroek te Thorn

De inwoners van Thorn ontvingen in het weekend van 5/ 6 maart huis-aan-huis een ‘petitie/ flyer’ met de titel ‘Geen eco-chalets in Vijverbroek’. Deze petitie/ flyer is terug te vinden op de internetsite www.vijverbroekgroen.nl M.b.t. de inhoud van de petitie/ flyer heeft de CDA fractie de volgende vragen:

1) In hoeverre zijn de ontwikkelingen rond camping Vijverbroek actueel?

2) Waaruit bestaan de huidige plannen/ afspraken? Zijn deze gewijzigd t.o.v. eerdere plannen?

3) Welke juridische procedures zijn doorlopen dan wel moeten nog worden doorlopen m.b.t. de eventuele ontwikkeling van de camping Vijverbroek?

4) Welke ontwikkelingen hebben de laatste jaren m.b.t. dit gebied plaatsgevonden?

5) Wie is/ zijn de  eigena(a)r(en) van het gebied camping Vijverbroek?

6) Op de internetsite www.vijverbroekgroen.nl is de volgende brief (https://vijverbroekgroen.nl/wp-content/uploads/2022/03/Verzoek-tot-heroverwegen-inrichten-kampeerterrein-eco-chalets-Vijverbroek.pdf) terug te vinden d.d. 14 februari 2022 gericht aan het college van B&W.

a) Is het college van B&W bekend met deze brief? Zo ja, klopt het dat een afschrift van deze brief niet is toegevoegd aan iBabs, het systeem waarin wij kennis kunnen nemen van ontvangen brieven door het college?

b) Is er inmiddels een reactie verstuurd?

c) Ontvangt de gemeenteraad bij verzending van deze reactie een afschrift?

7) Kunt u een doorkijk geven m.b.t. het vervolg van de ontwikkeling(en) in dit gebied? Hierbij ook graag aandacht voor het informeren/ betrekken van omwonenden/ inwoners van Thorn bij de mogelijke ontwikkelingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.