23 juni 2016

Geuroverlast & update revisievergunning De Heus

Het aantal klachten mbt de geuroverlast van De Heus is de laatste tijd weer sterk toegenomen. Voor De Heus is niet de gemeente Maasgouw maar de provincie Limburg bevoegd gezag. De provincie is dus verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten, het toezicht en de handhaving en het behandelen van de vergunningaanvraag van De Heus.

Dit betekent echter niet dat er vanuit de gemeente Maasgouw, de politieke partijen die actief zijn in Maasgouw, en de gemeenteraad geen aandacht is voor de problemen rondom De Heus.

Zo worden er met enige regelmaat (schriftelijke) vragen gesteld door raadsleden, vragen landelijke politieke partijen aandacht voor de problemen bij hun collega’s in Provinciale Staten (de provincie is immer bevoegd gezag), en geeft de gemeente advies aan de provincie inzake de vergunningaanvraag. Ook is er herhaaldelijk opgeroepen tot het doen van meldingen van geuroverlast bij de provincie.

Ook bij deze nogmaals de oproep om geuroverlast te blijven melden. Het is van belang dat u iedere waarneming van geuroverlast meldt bij de provincie Limburg. Zo kan immers, samen met De Heus, beter worden vastgesteld waar de geuroverlast exact door veroorzaakt wordt. De Milieuklachtentelefoon van de provincie Limburg is 24 uur per dag bereikbaar via nummer (043) 361 70 70. U kunt ook het digitale klachtenformulier gebruiken.

Provincie behandelt nieuwe vergunning van De Heus

De provincie Limburg werkt momenteel aan een revisievergunning voor het bedrijf De Heus, Brouwersstraat 19 in Maasbracht. De Heus heeft een uitbreiding aangevraagd van vier naar zes productielijnen. De productiecapaciteit blijft volgens de aanvraag vrijwel gelijk. De uitbreiding is noodzakelijk om meer flexibel te kunnen produceren. Daarnaast wordt de huidige vergunning geactualiseerd. Dit is nodig om de vergunning te laten voldoen aan de huidige wet- en regelgeving.

De gemeente Maasgouw heeft twee adviezen gegeven over de vergunningaanvraag. In de adviezen zijn inhoudelijke opmerkingen geplaatst. De gemeente heeft in beide adviezen ook nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de geurproblematiek en het zoeken naar een oplossing daarvoor.

Vanwege de geurproblematiek is de behandeling van de vergunningaanvraag tijdelijk stop gezet. Er vindt nu overleg plaats tussen de provincie Limburg, de gemeente Maasgouw en De Heus. Uitgangspunt is dat de vergunning voor De Heus leidt tot acceptabele effecten (waaronder geur) voor de omgeving.

Als de vergunningprocedure weer in gang wordt gezet, wordt er als volgende stap een ontwerpvergunning ter inzage gelegd. Via onder andere 1Maasgouw en de website wordt u geïnformeerd over deze ontwerpvergunning en het vervolg van de procedure.

Waarom behandelt de provincie de vergunningaanvraag?

De Heus is een provinciale inrichting. Dat betekent dat de provincie Limburg de vergunningen verleent, controles uitvoert op de naleving van de vergunning en, indien nodig, handhavend optreedt. Hoewel De Heus binnen de gemeente Maasgouw ligt, kan de gemeente dus geen rechtstreeks invloed uitoefenen op de vergunning en de naleving daarvan. Uiteraard staat de gemeente wel in nauw contact met de provincie over de vergunning en de geuroverlast. 

Vanwege het welzijn en de volksgezondheid van de burgers van Maasgouw is de geuroverlast voor de gemeente een belangrijk thema. Dit wordt besproken met de provincie Limburg en het bedrijf De Heus. Indien u vragen, opmerkingen of suggesties hierover heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente via het algemene nummer (0475) 85 25 00. Klachten over geur kunt u melden bij de provincie Limburg via de hiervoor genoemde website en het telefoonnummer (043) 361 7070.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.