30 mei 2023

Verbonden partijen moeten 3% bezuinigen

Op de agenda van de raadsvergadering van 30 mei stonden de begrotingen voor 2024 van de zogenaamde verbonden partijen. Onder een verbonden partij wordt verstaan: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Deze organisaties voeren voor gezamenlijke gemeenten taken uit. De directe financiële bijdragen aan deze verbonden partijen omvat ongeveer 25% van de jaarlijkse uitgaven in de Maasgouwse begroting. Daarom is het van wezenlijk belang om grip te houden op de sturing en controle van deze verbonden partijen.

Voorbeelden hiervan zijn de reinigingsdienst Maasland voor het ophalen en verwerken van onder andere huisvuil en ander afval.
Maar ook bijvoorbeeld de Belastingsamenwerkingsverband (BsGW) voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen en voor uitvoering van de wet WOZ (waardering onroerend zaken).

Het ziet er nu naar uit dat de gemeente Maasgouw in de loop van de komende jaren zal moeten bezuinigen of wellicht zelfs de lasten voor de inwoners moet verhogen om de begroting rond te krijgen. Om zeker dit laatste zoveel mogelijk te beperken hebben wij de verbonden partijen van de gemeente Maasgouw, te weten MER, BsGW, RD Maasland, Westrom, Omnibuzz en de Veiligheidsregio Limburg-Noord de opdracht meegegeven om voor het opvolgend jaar (2025) rekening te houden met een bezuiniging van 3 procent. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.