10 november 2018

Beschouwingen op de Begroting 2019

Onderstaand leest u de inbreng die onze fractievoorzitter Agnes Jonkhout tijdens de Begrotingsbehandeling d.d. 8 novemer 2018 heeft voorgedragen:

Geachte voorzitter, collega’s, collegeleden, ambtenaren en overige aanwezigen.

Op voorhand wil ik namens de CDA fractie dank zeggen aan de samenstellers en alle betrokkenen die aan deze begroting hebben meegewerkt.

Vandaag zitten we in De Stip, middelpunt van het speelveld. Wij spreken als

CDA-fractie de hoop uit dat er vandaag een faire wedstrijd wordt gespeeld.

Voor de eerste maal in de geschiedenis van Meerssen is er een verlaging van de OZB in de begroting opgenomen.

Voor het CDA is deze verlaging een eerste begin. Voor de komende jaren dient er een forsere verlaging plaats te vinden. Dit zodat we niet meer uit de pas lopen met de ons omringende gemeenten.

De verhogingen van de afgelopen jaren blijft het CDA ongepast vinden. We dienen dit verder aan te passen. Wij zijn ons ook bewust van het feit dat na de installatie van onze wethouders de begroting al op de tekentafel lag. Hierin zijn toen de nieuwe lijnen ingezet, de lijnen uit het coalitieakkoord.

Verkeer. Vervoer en waterstaat.

In onze gemeente staan regelmatig reclame driehoek borden die de doorgang op het trottoir ernstig belemmeren. Dit is zeer hinderlijk voor mindervalide mensen.

*Als CDA vragen wij de wethouder om de reclamefirma’s van deze ongewenste situatie op de hoogte te stellen en het voorkomen van deze ongewenste situatie in het beleid op te nemen.

BOA’s hebben nu enkel nog bevoegdheid om te handhaven op gronden in groengebieden die eigendom zijn van de gemeente.

Onder aanvoering van de Provincie die de groenhandhaving gaat coördineren, wordt er hard gewerkt aan een convenant met o.a. Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, Provincie en alle terreineigenaren om te kunnen handhaven op alle openbare wegen die niet over hun eigen terrein lopen. Art. 4.61. Dit convenant zal ook aan de Gemeente Meerssen worden voorgelegd. *Gaat Meerssen dit convenant ondertekenen?

Parkeren, Hierbij spreekt u in de begroting over parkeerbalans. Wij zien dat onze parkeertarieven uit balans zijn. Het dagtarief van onze parkeergarage, €23,50 is van dien aard en ligt fors boven de regionale tarieven. (Sittard €5,-- dagtarief). In de meerjarenbegroting (blz.31) zien wij dat deze bedragen gehandhaafd blijven. Het CDA geeft u als college nogmaals aan om dit tarief in het beleid aan te passen.

Parkeren op de markt in de kern Meerssen. Deze ontwikkeling gaat voor ons niet snel genoeg. Hier wordt al vele jaren over gesproken en het wordt de hoogste tijd voor actie. In het 4de kwartaal worden de processen opgestart om het doel te bereiken. Wij hopen dat hier op korte termijn ook een oplossing wordt bereikt.

*Wordt bij dit beleid integraal het terrassenbeleid meegenomen zodat er een totaalplan voor de markt aan de raad wordt voorgelegd.

Buitengoed Geul en Maas.

Voor de verbindings-as Buitengoed Geul en Maas wordt er €700.000,-- geïnvesteerd

Voor de Volderstraat, tevens een van onze winkelstraten, dienen direct aanpassingen te worden gemaakt voor onze mindervaliden. Hier moet zowel de uitstraling van de weg als de veiligheid hand in hand gaan.

Economie.

De leegstand van winkels in de gehele gemeente blijft ons zorgen baren. De gewenste effecten van ons extern buro hebben voor ons niet gebracht wat was verwacht. Het ondernemersklimaat mag dan in het centrum goed te noemen zijn, de hoge huren zijn dat absoluut niet. Alhoewel dit enkel de verantwoordelijkheid van de verhuurder is, zien wij nog een uitdaging om in overleg te treden met deze verhuurders.

Sport, cultuur en recreatie.

Sportaccommodaties. Als CDA hebben wij al regelmatig aangegeven en gevraagd om waar mogelijk, de sportkantines over te dragen aan de verenigingen. Hierbij rekening houden met een financiële bijdragen om het achterstallig onderhoud uit te voeren. Hierbij zou voor ons een voorwaarden zijn dat zij jaarlijks een eenvoudige verantwoording afleggen.

Voordeel hierbij is dat wij deze gebouwen niet meer op de begroting drukken.

Geen ambtelijke uren meer, geen onderhoud, geen afschrijvingen meer.

Kortom een win-win situatie.

Groenonderhoud.

Wij lezen dat er 3 km haag buiten de woonwijken wordt gerooid en dit als bezuiniging. (blz. 54) Het verwijderen van deze kleine landschapselementen mag van ons enkel indien het voor de veiligheid noodzakelijk is en er geen andere optie is.

Kunt u aangeven hoe zich dit verhoud met het gestelde op pagina 56?

* In onze directe groene omgeving promoten we de komende vier jaar aanplant van karakteristieke landschapselementen, zodat hagen en hoogstambomen (met stichting IKL) en we onderzoeken of we groene zones met elkaar kunnen verbinden.

*Graag horen wij hoe deze twee beleidsrichtingen zich met elkaar verhouden.

Sociaal domein.

Wij geven nogmaals aan dat wij grote voorstander zijn van goed functionerende buurtnetwerken. Zij zijn de ogen en oren van de buurt.

Wij lezen dat er m.b.t. deze buurtnetwerken uitgangspunten en kaders worden geformuleerd. Tevens zijn er signalen om te gaanwerken met DOP’s Er worden waarschijnlijk DOPs ontwikkeld maar de vraag is voor het CDA in hoever we (de verantwoordelijke wethouder) hiermee zijn en in welk stadium de BNW hierbij betrokken gaan worden.

*Wie gaat dit coördineren?

Het accommodatiebeleid is en blijft een heet hangijzer in onze gemeente.

Diverse collegeleden hebben dit in hun portefeuille gehad en wisten er geen beleid voor het maken of in ieder geval niet aan de gemeenteraad voor te leggen.

De bezuinigingsopgave blijft hierbij uit. Overigens hebben we nog een erfenis van €180.000,-- die vorig jaar al als bezuiniging was ingeboekt maar nog niet is gerealiseerd.

Wij verwachten van dit college dat het deze materie voortvarend oppakt en zien hopen hun voorstellen hieromtrent op korte termijn tegemoet te kunnen zien.

Van onze maatschappij wordt meer en meer verwacht zich verder te ontwikkelen tot een participatiemaatschappij. Goed als het kan, echter om dit voor diverse doelgroepen te kunnen realiseren dient er goede zorg in de eigen leefomgeving te zijn. Ook hierbij zijn vrijwilligers en mantelzorgers weer een onmisbare schakel. Dit vraagt veel van onze samenleving.

De lokale overheid dient zorg te dragen voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. 1 op de 7 personen worden getroffen door dementie. Dementerende ouderen maar ook helaas vaker jongeren, willen zolang mogelijk thuis blijven wonen. Vaker is het niet meer mogelijk om zelfstandig te blijven wonen en dan zou een vorm van kleinschalig wonen een uitkomst kunnen bieden. In Meerssen zijn voor deze doelgroep nog geen locaties beschikbaar.

Ook in de openbare ruimtes kunnen we nog grote stappen zetten om naar een Dementievriendelijke gemeente toe te groeien.

Omtrent te komen tot een dementievriendelijke gemeente zullen wij dan ook een motie indienen.

In Nederland zijn ruim 1.5 miljoen mantelzorgers actief. Dit aantal vrijwilligers zal de komende jaren alleen nog maar toenemen. Vele zorgen voor familie of naasten buren. Een heel mooi gebaar dat steeds meer als vanzelfsprekend wordt gezien. Dat men meer zorg heeft voor de naasten is ook een goede omslag in onze maatschappij. Ouderen willen maar zijn vaak ook gedwongen langer zelfstandig te blijven wonen.

Sinds jaren kennen wij in onze gemeente het mantelzorgcompliment. Helaas zien wij dat het college in deze begroting voorstelt om dit te halveren. Dit is voor ons niet acceptabel. Wij willen best meedenken echter gaat ons dit te ver. *Ook hieromtrent komen wij met een amendement.

Op het gebied van respectvol samenwerken zoekt de gemeente toenadering en samenwerking met het Stella Maris College. De gemeente stelt dat er periodiek overleg plaatsvindt tussen de school en de gemeente.

Hierbij komt vooral naar voren: de problematiek betreffende overlast in de openbare ruimte, de JOGG (jongeren op gezond gewicht) en thema’s als drugs en alcohol.

De gemeente stelt dat er gewerkt wordt aan de aanpak van deze elementen. Wij vragen ons hierbij af in welk opzicht de school en de gemeente dit heeft kunnen beïnvloeden en welke stappen hierin al zijn gemaakt.

Ook heeft de gemeente jarenlang geopperd om jongeren van de gemeente Meerssen actief te betrekken bij de (lokale) politiek. Het doet ons deugt om te zien dat het initiatief rondom de basisscholen weer voluit zijn gepland.

Maar de doelgroep aan jeugd waar het werkelijk op het moment om draait missen wij in grote delen in dit verhaal (er wordt hier en daar wat gedaan maar naar de mening van het CDA veel te weinig). Willen we vooruit met onze eigen gemeente is het belangrijk om hier flink te investeren. Denk hierbij ook maar eens aan de debatclub en het MEP Model European Parlement. Graag horen wij of u onze mening deelt en of u dit nieuw leven in wil blazen.

Subsidiebeleid.

In 2017 is gestart met een nieuwe subsidieverordening en de evaluatie komt in het eerste kwartaal 2019.

*Met wie wordt dit geëvalueerd. Worden er verenigingen en organisaties bij

betrokken die nu gebruik maken van deze verordening?

Provinciale subsidiestromen.

Al meerdere jaren is door het CDA aangegeven dat er veel Provinciale subsidies zijn waar zowel de gemeente Meerssen gebruik kan maken alsmede verenigingen en organisaties. Hiervoor is door ons in 2018 een motie ingediend. Hierover zouden wij halfjaarlijks over worden bericht.

*Is bekend hoeveel er aan Provinciale Subsidies door de gemeente, verenigingen, en organisaties er is aangevraagd en toegekend.

Gisteren, op 7 november ontvingen wij een raadsinformatiebrief waarin het antwoord op de tijdens de beschouwingen november 2017 ingediende en aangenomen motie is verwoord. Bij de nog aan te vragen subsidies zien wij een aanvraag staan waarvan de uitvoering in 2016 of 2017 heeft plaatsgevonden. Dit bevreemd ons zeer.

Volksgezondheid en milieu.

De overlast van MAA baart ons zorgen. Wij zijn niet tegen het vliegveld echter wel tegen de grote overlast die dit m.n. de afgelopen periode heeft gebracht en naar het zich laat aanzien in de toekomst nog verder zal brengen.

Een en ander mede gezien de extra geluidsoverlast die een uitbreiding van de vergunning van SAMCO met zich mee zal brengen.

De focus van de nieuwe luchtvaartnota zal worden gelegd op hinderbeperking in plaats van het aantal vliegbewegingen voor een betere leefomgeving en luchtkwaliteit. Dit zal mogelijk een verbetering van onze leefomgeving met zich meebrengen en hopelijk niet op gespannen voet staan met de voornemens binnen de EU om de stikstof uitstoot drastisch te beperken.

In de raadsinformatiebrief d.d. 06-11-2018 wordt niet over de nieuwe luchtvaartnota gesproken. Bent u hiervan op de hoogte?

Wateroverlast.

Dit baart ons grote zorgen. Wij vragen aandacht en beleid voor alle situaties in alle kernen van Meerssen waar regelmatig grote overlast is. Hier dient een duurzame oplossing voor te komen.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.

Woningbouw. Wij zien dat er veel jongeren en senioren onze gemeente verlaten. De reden laat zich raden. Veel vergrijzing en deze zal de komende decennia allen nog maar toenemen. Door het feit dat bouwen aan de Provinciale banden ligt is het bijna onmogelijk om in de kernen te blijven wonen. Hierbij komt het feit dat ouderen langer thuis dienen te blijven wonen daar er onvoldoende seniorenwoningen zijn en de overheid het beleid van bejaardenhuizen heeft geschrapt.

Het CDA doet een beroep op het College om dit zorgpunt op de Provinciale agenda te krijgen.

Rapport Berenschot.

- Investeren in een toekomstbestendig gemeentelijk apparaat. Daarbij dient de

nadruk te liggen op competentieontwikkeling, goede huisvesting met

bijhorende hard- en softwareondersteuning, beleidsvoorbereiders en

uitvoerders die in staat worden stelt adequaat te kunnen werken met het steeds

zwaarder wordend takenpakket opgelegd door de Rijksoverheid.

Zo heb ik in 2010 in 2de instantie gesproken en zie, op 8 november 2018 staan we voor de keuze hoe verder te gaan met onze gemeente.

In 2012 tijdens de beschouwingen heb ik het volgende uitgesproken:

We dienen ons steeds af te vragen of taken bij ons als gemeente behoren of dat we deze op afstand moeten plaatsen door uitbesteding, samenwerking of aan andere partijen moeten overlaten. Dit zou in situaties ertoe kunnen leiden dat de gemeente enkel nog de coördinerende, stimulerende of verbindende taak op zich moet nemen.

U ziet, deze vragen zijn nog steeds actueel, sterker nog, de tijd dringt.

De vraag hoe wij in de nabije toekomst om dienen te gaan met onze gemeentelijke organisatie ligt dadelijk voor. Wij zullen dan ook alle voors en tegens goed afwegen en zodra het raadsvoorstel voorligt onze visie hierover geven. Als CDA hebben wij in het verleden al aangegeven dat wij geen voorstander zijn van herindeling wel van samenwerking. Wij dienen als raad hier een duidelijke richting aan te geven. Dat verdienen onze ambtenaren.

Meerssen en de regio heeft een diversiteit in het aanbod van middelbaar en onderwijs. Jonge mensen die straks de arbeidsmarkt op gaan.

Deze jongeren zijn vaak op zoek naar een stageplaats of afstudeerproject. In onze gemeente wordt hun maar zelden tot nooit die mogelijkheid geboden.

Toch zijn het deze jongeren die goed geschoold zijn en kennis dienen op te doen.

Onze gemeentelijke organisatie heeft behoefte aan jonge collega’s.

Voor het CDA is het onbegrijpelijk dat van hun kennis en kunde zo minimaal gebruik wordt gemaakt. Mensen d.m.v. een stageplaats of afstudeerproject binden aan de organisatie kan voor de toekomst welkome collega’s opleveren.

Waarom maakt onze gemeentelijke organisatie zo weinig gebruik van hun diensten?

*Wij zullen hiervoor een motie indienen.

Wij spreken een compliment uit aan het college en zeker aan de ambtenaren die in een korte tijd na aantreden van dit college, deze begroting hebben voorbereid en nu gepresenteerd.

Het CDA is blij met de voortvarendheid van het college dat na ontvangst van een tegenvallende september circulaire met voortvarendheid maatregelen heeft voorgesteld om desondanks tot een sluitende meerjarenbegroting te komen met in stand houding van de in het coalitieakkoord afgesproken hoofdlijnen.

Wij roepen dit college op om ook voor het jaar 2020 een begroting te presenteren die verder rechtdoet aan het coalitieakkoord.

 Nogmaals dank van de CDA-fractie voor de samenstelling van deze begroting.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.