12 november 2019

Beschouwingen CDA: Begroting 2020

Beschouwingen CDA 12 november 2019

Voorzitter,

Ruim een jaar na de start van deze coalitie stemt ons als CDA deze begroting tevreden. De gemeente Peel en Maas staat er goed voor. De begroting 2020 is prima op orde, de lasten stijgen nauwelijks, er wordt geld gereserveerd voor later en er blijft ruimte voor noodzakelijke investeringen in de samenleving. Kortom, 10 jaar na de herindeling staat er een goede organisatie met een robuust, stabiel en krachtig gemeentebestuur. Het CDA is trots hier een bijdrage aan te mogen leveren. Zowel vanuit de raad als het college. Dit alles ook in goede samenwerking met onze coalitiepartners Lokaal Peel&Maas en de VVD. Maar ook de samenwerking met de PvdA/GroenLinks en AndersNu bestempelen wij als goed.

Om deze goede positieve koers voort te zetten, zullen we als raad en college alert moeten blijven op de zaken die spelen in onze gemeente, maar ook in de wereld om ons heen. Het houdt immers niet op aan de gemeentegrens. Ontwikkelingen om ons heen zorgen ervoor dat er keuzes gemaakt moeten worden.

Peel en Maas heeft een enorm buitengebied. We zijn een echte plattelandsgemeente. Echter lezen we in deze begroting weinig terug over dit mooie buitengebied. Hier zullen de komende jaren veel bedrijfsgebouwen hun oorspronkelijk bestemming zien veranderen. Wat het CDA betreft gaan we daarom het bestaande VAB-beleid spiegelen aan de snel veranderende ontwikkelingen in het buitengebied en daar waar nodig aanpassen. Om zo de koers die we hebben ingezet af te stemmen op nieuwe ontwikkelingen. We horen graag over de portefeuillehouder hier over denkt.

Wat betreft wonen kan iedereen in Peel en Maas met eigen ogen zien dat de voet inmiddels van de rem is. We krijgen steeds meer signalen van burgers dat dit ook echt zo wordt gezien en ervaren. Een groot compliment vanuit onze fractie voor deze zeer voortvarende aanpak. Nu het vliegwiel eenmaal aan het draaien is gebracht, moeten we er dan ook samen voor zorgen dat het aan het draaien blijft. We horen in dat kader van inwoners dat ze de informatie omtrent (nieuwe)plannen, starters leningen, beschikbare bouwgrond niet gemakkelijk kunnen vinden.

We vragen de portefeuillehouder om de verschillende woningbouw plannen en mogelijkheden die er zijn in Peel en Maas eenvoudiger digitaal te ontsluiten. Graag antwoord hierop. 

Een belangrijk statement vanuit onze fractie op het onlangs gepresenteerde woononderzoek. Het externe onderzoeksbureau gaf aan dat er voor extra nieuwbouw gefocust zou moeten worden op de grotere kernen. Het CDA zet zich fel af tegen dit advies. Hier zullen we nooit mee akkoord gaan. Het CDA is heel duidelijk: bouwen in alle kernen van de gemeente. Klein, middelgroot en groot. Alle kernen tellen mee. We horen graag hoe de portefeuillehouder hier over denkt.

We vinden het als CDA heel belangrijk dat er genoeg groen in onze kernen aanwezig is, met name rondom de scholen is te weinig groen aanwezig. Dit is ons een doorn in het oog. Hier verblijven dagelijks vele kinderen en wij vinden het belangrijk dat rondom de scholen meer groen wordt gerealiseerd om zodoende ook een gezondere en kindvriendelijkere leefomgeving rondom de school te creëren. We horen dat er bij enkele scholen inmiddels plannen zijn om te vergroenen. Maar ook op andere plekken in de kernen mag het groen nog worden uitgebreid, hierbij is ook goed en voldoende onderhoud van het groen bij nodig.

We vragen het college om samen met de raad komend jaar het groenbeleid met kwaliteitsnorm te evalueren en eventueel aan te passen, kan dat worden toegezegd?

In deze begroting zijn weer verschillende claims opgenomen. Wat hierbij opvalt, is dat er ook weer verschillende herinrichtingen van straten en wijken zijn gepland. Iets dat we de laatste jaren steeds weer zien in de begroting, we zien echter ook dat claims uit voorgaande jaren nog steeds niet tot uitvoering zijn gebracht ( o.a. omgeving Keverbergstraat, Merwijckstraat, Baarskampstraat in Kessel, rotonde Bon apart en Meijelseweg in Beringe). We horen graag van de portefeuillehouder waarom dit allemaal zo lang duurt.

Enkele weken geleden hebben we een presentatie van de Regionale energie strategie gehad. Hierin worden allerlei maatregelen aangekondigd die onze burgers gaan raken. Tijdens deze presentatie bekroop onze fractie het gevoel dat we als raad, maar ook de inwoners te weinig bij dit traject worden betrokken. We willen als raad beter worden meegenomen in het lopende traject, zodat wij ook onze inbreng kunnen leveren. Niet alleen achter gesloten deuren, maar ook in het openbaar. We begrijpen dat er geen openbare raadsvergadering zal plaatsvinden om de inbreng vanuit onze RES-regio te bediscussiëren, dat is wat ons betreft volstrekt onwenselijk. Zeker gezien de ontwikkelingen en initiatieven rondom dit onderwerp die in onze gemeente momenteel al worden uitgewerkt. En in het verlengde daarvan is het ook belangrijk dat de inwoners/omgeving ook worden gehoord. We horen nu te vaak dat de omgeving zich niet gehoord voelt en dat er meer behoefte is aan ondersteuning van de inwoners door gemeente. Naar aanleiding hiervan hebben we enkele vragen voor de portefeuillehouder. We horen graag van de portefeuillehouder hoe hij hierover denkt.

Daarnaast vragen we of de portefeuillehouder ons een tijdspad kan doen toekomen waarin zichtbaar is wanneer we als raad worden betrokken bij dit proces. Ook qua openbare besluitvorming?

Daarnaast vragen we ons nog steeds af wanneer het beleid voor zonneparken in de raad gebracht? Daar wacht de raad nou al enkele jaren op. Graag reactie van de portefeuillehouder.

Sinds de decentralisaties in de zorg zijn er vele zorgtaken bij ons als gemeente terecht gekomen. Dit is vanaf het begin zowel bestuurlijk als ambtelijk goed opgepakt. Dankzij deze sterke aanpak lukt het de portefeuillehouders i.s.m. werkorganisatie om de kosten in toom te houden. Groot compliment voor deze gedegen aanpak.

Dit blijft echter onder grote druk staan en we vragen ons dan ook af wanneer de rek er echt uit is. Bij de jeugdzorg zien we in Peel en Maas ondanks de grote druk dat de kosten binnen de perken blijven zeker in relatie tot de regio en landelijk. Afgelopen week kwam naar buiten dat de minister binnen de jeugdzorg zwaardere zorgtaken naar de jeugdzorgregio’s wil laten gaan. Vraag aan de portefeuillehouder of dit een goede maatregel is voor Peel en Maas?

Tijdens de kadernota hebben wij al aangegeven dat uit gesprekken met de KBO’s in Peel en Maas blijkt dat er in onze gemeente verschillende mensen zijn die in armoede en eenzaamheid leven. Om hier meer inzicht in te krijgen zal onze fractie een motie indienen.

Het CDA is van mening dat iedereen moet kunnen mee tellen en meedoen. Wij hebben dat vertaald in: je werkt, je studeert of je doet vrijwilligerswerk. Dit geldt ook voor 55 plussers die momenteel geen betaald werk hebben, maar het wel graag zouden willen. Ook zij moeten een kans krijgen om een bijdrage aan de maatschappij te leveren. Tijdens de behandeling van Kadernota hebben we hierover een motie ingediend, onze vragen uit deze motie zijn beantwoord in de griffiebrief van medio september. Naar aanleiding van deze antwoorden willen we nu aandringen om de extra mogelijkheden om 55 plussers aan het werk te krijgen, in te zetten.

Kan de portefeuillehouder aangeven wat de huidige stand van zaken is en welke mogelijkheden hij ziet in 2020 om te verdere actie over te gaan?

Zit er voldoende ruimte binnen de voorliggende begroting om op dit onderwerp door te pakken?

Wat betreft de veiligheid voor onze inwoners blijven we onze zorgen uitspreken over de berichten in de media betreffende de onrust binnen het politiekorps. Door dit soort berichten wordt het veiligheidsgevoel niet groter. Maar ook signalen over ondermijning en vermeende illegale handel op straat vergroot dit veiligheidsgevoel niet. Onze fractie heeft in het verleden al vaker vragen gesteld over dit onderwerp.

Welke mogelijkheden hebben we als gemeente om dit veiligheidsgevoel te vergroten? We horen graag van de portefeuillehouder hoe zij hierover denkt.

Gelukkig is er veel aandacht voor onze sportieve omgevingen zowel buiten als binnen. Als CDA vinden wij het belangrijk dat bij het binnensportbeleid dat komend jaar wordt herzien De Heuf ook wordt opgenomen in dit beleid. Dat is dus een glasheldere wens: De Heuf moet worden opgenomen in dit beleid. Deze hal vervult een belangrijke functie wat betreft de invullingen van sporturen voor vele sporters. Met name ook jeugdsporters maken veelvuldig gebruik van deze accommodatie, waardoor de andere gemeentelijke sporthallen worden ontlast.

Wat vinden de andere fracties?

Ook over de verkabeling van de hoogspanningslijnen in Kessel en Kessel-Eik enkele korte vragen. Het CDA heeft dit onderwerp op de politieke agenda gezet. We begrijpen van diverse betrokkenen dat er al een rapport zou zijn gemaakt over de verkabeling van de hoogspanningslijn Kessel/KesselEik. Heel goed dat er voortgang is op dit dossier.

Onze vraag aan de portefeuillehouder is: Klopt het dat er al een rapport is uitgebracht?

Voorzitter, ter afronding. Het CDA is trots op de positie die Peel en Maas op dit moment inneemt. We zijn trots op het college, op de raad en op de ambtelijke organisatie. De vragen en wensen die wij in mijn betoog hebben gesteld, zouden onze gemeente nog verder helpen en de samenleving zou hierdoor nog sterker worden. Tot besluit danken wij allen die een bijdrage hebben geleverd aan deze begroting.

Namens de fractie CDA Peel en Maas, John Timmermans

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.