30 november 2020

Patrick Brouwers vraagt college naar ondersteuning van lokale culturele infrastructuur

Het behoud van de culturele infrastructuur is, naar mening van onze fractie, van groot belang voor de leefbaarheid van onze Sittard-Geleense gemeenschap. Fractievoorzitter Patrick Brouwers heeft hierover schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders gesteld.

Op dit moment vinden door de coronacrisis veel activiteiten van culturele instellingen geen doorgang, waardoor de inkomsten van deze instellingen dalen. Als gevolg hiervan komen onder andere veel (pop)podia, gezelschappen, bibliotheken, musea, kunst- en cultuureducatie, beeldende kunstinstellingen, filmtheaters, amateurkunstinstellingen en festivals in de problemen. 

Omdat lokale podia en organisaties essentieel voor het cultuuraanbod in gemeenten zijn, stelt minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid Engelshoven in 2021 € 150 miljoen beschikbaar om lokale en culturele instellingen en voorzieningen te ondersteunen. Het voornemen is om deze middelen in de decembercirculaire beschikbaar te stellen. Sittard-Geleen ontvangt volgens de Kamerbrief iets meer dan € 1,3 miljoen.

De extra middelen zijn bedoeld om de lokale culturele infrastructuur in stand te houden. Onze fractievoorzitter vraagt het college in zijn schriftelijke vragen onder andere of het ook daadwerkelijk voornemens is deze middelen volledig voor dit doel in te zetten. Indien dat niet het geval is, wil hij weten waarom. 

Ook vraagt Patrick Brouwers of de cultuurdragers (bovengenoemde (pop)podia, gezelschappen etc.) zich ten behoeve van aanspraak op de beschikbare middelen via een steunpunt bij de gemeente kunnen melden en of het college cultuurdragers die de steun op dit moment het hardst nodig hebben ook actief opzoekt.

Verder vraagt onze fractievoorzitter om de raad middels zogenoemde raadsinformatiebrieven te informeren over de omvang van de (financiële) schade bij culturele instellingen en het risico dat er voorzieningen gaan verdwijnen, het afwegingskader dat wordt gebruikt bij de verdeling van de middelen en de resultaten van de besteding van deze extra middelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.