26 november 2020

Peter Henssen en Jan Dols: plan van aanpak dumpafval dringend gewenst

De afgelopen jaren heeft onze fractie middels art. 43-brieven bij herhaling aandacht voor een betere aanpak bij de bron van dumpafval binnen onze gemeente gevraagd. Het is ons een doorn in het oog dat er veel ‘bijplaatsingen’ (variërend van een enkele vuilniszak tot een complete huiskamer) bij onze ondergrondse afvalcontainers (OGI’s) plaatsvinden. Ook het dumpafval in de stedelijke centra, de dorpskernen en de buitengebieden vormen bepaald geen visitekaartje voor onze stad. Enkele plaatsen schieten er zelfs bovenuit. Deze verdienen met voorrang extra aandacht!

Vanwege de toename en de daarmee gepaard gaande urgentie hebben wij technische (niet-politieke) vragen gesteld, aandacht voor de situatie in de (politieke) ‘ronde’ gevraagd en een punt tijdens de begrotingsbehandeling op 11 en 12 november jl. gemaakt. Desalniettemin leiden de antwoorden niet tot een gerichte aanpak bij de bron. Met het benoemen van en het verwijzen naar gedragsverandering, communicatie en verandering van de beheerplannen worden de problemen niet opgelost en/of is de aanpak niet doeltreffend genoeg gebleken.

In het verlengde van het bovenstaande hebben onze raadsleden Peter Henssen en Jan Dols de volgende artikel 43-vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld:

  1. Bent u het met ons eens dat dumpafval hoog scoort in de top 10 van ergernissen van onze inwoners?
  2. Vormen de locaties, zoals benoemd tijdens de themasessie van 29 juni 2017, nog steeds de ‘hotspots’ van afvaldumping binnen de gemeente Sittard-Geleen? Zo nee, welke succesvolle bestrijding heeft plaatsgevonden en welke hotspots zijn ervoor in de plaats gekomen? Zo ja, wat is het plan van aanpak en wanneer wordt het uitgevoerd? Tijdens de afvalconferentie in oktober 2017 zijn honderd ideeën en voorstellen opgehaald. Ook hebben zich 25 inwoners aangemeld als ambassadeur ‘stop het dumpen van afval’.
  3. Wat is (onder verwijzing naar eerdere antwoorden op art. 43-vragen d.d. 21 augustus 2018; kenmerk: 2193880) na drie jaar het resultaat van de voorgestelde acties?
  4. Wat is de uitkomst van het voorgestelde pakket aan maatregelen, zoals aangekondigd bij brief van 17 mei 2017 (kenmerk: 1939749)?
  5. Wat zijn de resultaten van de pilot ‘cameraproject’, zoals aangegeven bij brief van 3 september 2019 (kenmerk: 2450942)? In omliggende gemeenten wordt door middel van camerabewaking verbaliserend opgetreden.
  6. Is dit inmiddels (zie vraag 5) ook in Sittard-Geleen mogelijk?
  7. Is er al iets bekend over het nieuw beleid (afvalplan), zoals aangekondigd tijdens de raadsvergadering van 9 juli 2020?
  8. Bent u het met ons eens dat spullen die langs de weg worden geplaatst uitnodigen tot nog meer ‘plaatsingen’? Is dit toegestaan? Zo ja, hoe is dit geregeld c.q. waar is dit vastgelegd? Zo nee, hoe treedt het college hier tegen op?
  9. Bent u het met ons eens dat herinvoering van de strippenkaart minder dumpingen tot gevolg kan hebben? Is dit al eens overwogen? Zo, nee waarom niet? 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.