03 november 2016

CDA draait bezuiniging op sportverenigingen terug

Een jaar geleden stond ik ook hier om u te vertellen over onze visie over Venlo. De economie begon weer aan te trekken en bedrijven hebben Venlo gevonden. De stad kenmerkt zich door een stevig fundament en krijgt steeds meer vorm, kortom Venlo zit in de lift. Van rafelrandjes is zeker nog sprake maar een aantal zorgpunten waar een jaar geleden nog sprake van was kan ik nu achterwege laten. 

 

Grosso modo ligt de infra er dus. En dat die wat moge koste dat is ook duidelijk. We hebben het vanavond over zo’n kleine 400 miljoen. Venlo kost geld, maar levert ook veel op. Wat ook opvalt is dat zowat de helft van onze begroting naar het sociaal domein gaat. En dat kenschets aan een zijde dat Venlo barmhartig is, maar ook dat er nog serieuze vraagstukken liggen. Uitdagingen die veel inzet vragen. Want dat we veel geïnvesteerd hebben is helder, maar dit stevige fundament dat er ligt moet wel door ons door ons betaald kunnen worden. Wat zijn onze opdrachten om dit houdbaar te maken?

 

Voorzitter onze algemene beschouwingen gaan- in relatie tot deze begroting- over maatschappelijke inclusiviteit. Wat bedoelt het CDA hiermee? Wonen, carrière maken, verblijven en oud worden in Venlo vergt inzet en betrokkenheid …van ons allemaal. Samen werken aan een stevig en houdbaar voorzieningenniveau. Om dit te bereiken moet je een aantal basis ingrediënten in huis hebben, positieve grondhouding en gedrag, verantwoordelijkheid nemen, vertrouwen hebben. En keuzes durven voorleggen.

Voorzitter in het licht het zojuist door ons geschetste beeld zal het CDA de begroting voor u beschouwen en zal ik thema’s als werkgelegenheid, zorg, kernen en wijken en verenigingen aanhalen:

In Venlo staat nog substantieel deel van de mensen aan de kant, terwijl bedrijven zich verdringen op onze tradeports. Hier heeft dit college de afgelopen jaren goed werk van gemaakt, chapeau! Maar nog lang niet iedereen in Venlo is in staat om hiervan te profiteren. Het tekort op de BUIG neemt weliswaar af, maar wat ons betreft mag daar de komende jaren nog een tandje bij. Iedereen in onze gemeente moet de ruimte en mogelijkheden krijgen om volwaardig mee te doen. En het is helemaal mooi als dat uiteindelijk een betaalde baan oplevert. We maken ons met name zorgen over de groep die wat minder gemakkelijk aan het werk komt. Geld en inzet is er nodig om mensen te scholen en te kwalificeren. Want als je mee kunt draaien in Venlo ben je een onderdeel van deze inclusieve maatschappij. Wij zijn blij er al een werkgroep is geïnstalleerd om de werkeloosheid onder Nederlanders met een migratie-achtergrond te aan te pakken, het college zal de output uit deze werkgroep ook goed kunnen gebruiken. Aansluitend hierop zijn wij dan ook buitengewoon benieuwd naar de arbeidsmarktanalyse en de vertaling hiervan in concrete maatregelen. Want met een goed op de lokale situatie afgestemde aanpak gaan we uiteindelijk resultaten inboeken, zowel maatschappelijke als financieel. Graag zien wij dat we hiervoor het komende half jaar gezamenlijk (dat wil zeggen college en raad) een aanpak ontwikkelen, koppel aan de arbeidsmarkt ook traineeships. Want trainees dragen zichtbaar bij aan vernieuwing in de organisatie en het is een goed middel om jonge toptalenten te binden aan Venlo. Dan snijd het mes aan beide kanten. Toptalenten plus vernieuwing! 

In ons ideaalbeeld, voorzitter, werkt de Venlonaar mee naar behoren en/of kunnen. Geen uitsluiting maar inclusie. We hebben een aantal inmense zorgtaken op ons bordje gekregen. We dragen een grote verantwoording voor mensen die onze hulp nodig hebben om mee te draaien in de inclusieve maatschappij. De nieuwe taken mogen we uitvoeren voorzitter, maar wel met 30% minder budget. Dus en efficiënt werken én de menselijke maat niet uit het zicht verliezen, hoe lastig is dat? En dat dit lastig is weten we. Het CDA krijgt signalen uit de samenleving dat de communicatie van onze zorgverleners vaak euro-gestuurd is. En dat is iets voorzitter waar ik het college voor wil behoeden. Laat in de dienstverlening de menselijke maat prevaleren. 

In het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat Venlo haar inwoners uitdaagt en hiervoor mogelijkheden schept om mee te bewegen in zijn/haar eigen omgeving en door met initiatieven en voorstellen te komen. Initiatieven die gehonoreerd worden als ze positief bijdragen en zo stimuleren tot actief nadenken en aanpakken. Zo creëer je in onze visie eigenaarschap en betrokkenheid. Inwoners nemen zelf regie. Maar soms hebben ze daar ondersteuning bij nodig, zoals in diverse wijken in Blerick. Goed om te zien dat de motie “pact voor Blerick” als bestuursopdracht opgepakt is. Wijkbudgetten zijn hiervoor gealloceerd. Hiermee geeft het college aan dat het menens is en dat is ook hard nodig. Het gemeenschapsgevoel en het gevoel van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid verdwijnt in sommige wijken langzaam. 

Maar even terug naar de relatie tussen inwoner en maatschappelijke inclusie. Omdat mensen nu langzaam aan het wennen zijn de regie op te pakken en in een constructieve houding zitten, komt de vaart er langzaam maar zeker in. Daarom zijn wij verbaast over het voornemen van het college om het SAM-fonds voor een gedeelte te korten. Welke ambitie spreekt hier uit? Dit past niet in ons ideaalbeeld van Venlo. Deze post staat opgenomen in ons verzamelamendement.

Wat zijn nog meer ingrediënten om inclusiviteit vorm te geven?

Juist! De verenigingen. Het zal u niet verbazen van het CDA dat een stevig fundament ook gelegd wordt door een sterk middenveld, een netwerk en sociale contacten. Een stevige samenleving die naar elkaar omkijkt, en zorgt dat mensen niet langs de kant komen te staan. Verenigingen hebben hier een kartrekkersrol. Wij zijn het met u eens dat de overheid kijkt naar waar er efficiënter en doeltreffender gewerkt kan worden. Ook op posten zoals onderhoud en beheer. Echter, daar hoort een helder plan van aanpak bij. Leer verenigingen eerst hoe ze deze handschoen oppakken. En boek niet een bezuiniging in zonder dat u voor een goede overdracht gezorgd heeft. Dit resulteert in onnodige hoge kosten aan de achterkant. 

Als de burger begint na te denken en te kantelen gaan wij het weer weghalen. Geacht college, dit wekt geen vertrouwen!

Voorzitter ik sluit af met hoe ik begonnen ben: de goede stevige infrastructuur die er ligt en al de zaken die dit college nog gaan uitrollen. Dit valt of staat met goede communicatie naar de burger. En volgens ons is het medium Omroep Venlo daar een prachtig instrument voor. Want de omroep zorgt voor veel exposure. Geacht college de Venlonaar haalt veel informatie over de stad via de omroep. Een kaalslag plegen door goed bekeken programma’s nu weg te halen bij de omroep bied wat ons betreft geen soelaas, want een betrokken burger is een goed geïnformeerde burger. Ik zeg hier niet mee dat je niet altijd moet kijken of een product nog passend is, maar gooi geen oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt.  Het moge duidelijk zijn dat het CDA fractie tegen de bezuiniging op Omroep Venlo is. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.