26 maart 2021

Namens de CDA Venlo fractie heeft Tom Verhaegh vragen gesteld over het Kazerneterrein.

Het CDA heeft kennisgenomen van de raadsinformatiebrief (2 maart j.l.) inzake de ontwikkelingen van het Kazerneterrein. De raadsinformatiebrief is van dusdanig aard dat de gemeenteraad zijn controlerende taak niet volledig kan uitvoeren. Het CDA is van mening dat er te weinig informatie gedeeld wordt met de gemeenteraad. Immers is de toezegging in raadsinformatiebrief 76 van 2020 gedaan dat de gemeenteraad op de hoogte wordt gehouden over een aantal thema’s. Hieronder pagina 2 van de desbetreffende raadsinformatiebrief welke op 9 juni 2020 is opgesteld:

Bij de besluitvorming en vaststelling van de stedenbouwkundige visie Kazerne Kwartier op 29 januari 2020 door uw raad hebben wij enkele toezeggingen gedaan rondom de thema's cultureel erfgoed, programma en verbindingen en aangegeven uw raad daarover structureel te informeren. Het betreft de volgende concrete onderwerpen:
1) Cultureel Erfgoed.
2) Annotaties 1 en 2 over o.a. sociale huurwoningen en erfgoed.
3) Toevoegen nieuwe oeververbinding aan het voorgestelde onderzoek bestaande oeververbindingen.
4) Woningbouwplannen Kazerne gaat niet ten koste van overige bouwplannen (Woonvisie).
5) Raad informeren over ontwikkelstrategie.  


Al deze thema’s zijn niet behandeld in de meest recente raadsinformatiebrief. Het CDA wilt deze informatie wél ontvangen en stelt daarom de volgende vragen.

1. Kan het college op de bovengenoemde 5 onderdelen een actuele stand van zaken naar de Raad toedoen?

Verder zijn wij benieuwd met welke soort branches gesprekken lopen. Lopen er zaken met bedrijven, onderwijs, zorg, woningbouw, recreatie? De gemeenteraad kan dit nergens zien. Daarom stellen wij de volgende vraag.

2. Is het college bereid om een update te geven met betrekking tot branches die zeer geïnteresseerd zijn om te ontwikkelen bij het Kazerneterrein zodat de gemeenteraad goed op de hoogte blijft en eventueel sturing kan geven?

3. Wij vernemen van initiatiefnemers die door de gemeente gekozen zijn voor de volgende fase dat er niets meer vernomen wordt van de gemeente. Op welke manier verloopt de communicatie en op welke termijn krijgen initiatiefnemers duidelijkheid?

4. Welke relatie hebben de winkelcentra van Venlo en Blerick inmiddels m.b.t. het Kazerneterrein gezien de ontwikkelingen omtrent corona?
 

We verwachten de antwoorden binnen de vastgestelde termijn.

Namens de CDA fractie,

Tom Verhaegh

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.