01 februari 2021

Ook steun voor kleine culturele instellingen!

Geacht College,


Recentelijk verscheen in dagblad De Limburger een artikel over het afgelopen Corona-jaar van Grenswerk. Het bleek voor Grenswerk een logischerwijs een bijzonder lastig jaar te zijn geweest. Toch heeft deze instelling door gemeentelijke ondersteuning (Coronasteun Basisinfrastructuur Cultuur) het hoofd boven het water weten te houden. Dit verheugt ons en is uiteraard goed om te horen.

De afgelopen weken meldden zich echter ook steeds meer kleine culturele instellingen, vaak gedragen door vele vrijwilligers, bij de gemeente of plaatselijke politieke partijen, met eenzelfde noodkreet: "Als we de komende week niet iets van steun ontvangen van de overheid, gaan wij tegen onze wil in verloren". Wij snappen deze signalen en willen graag meedenken met deze
stichtingen en hebben in dit kader de volgende vragen:
1. In hoeverre hebben kleine(re) culturele instellingen zich al bij de gemeente gemeld voor het aanvragen van noodsteun?
2. Hoeveel instellingen betreft 't?
3. Gaat de gemeente (pro-)actief in gesprek met deze instellingen om te zoeken naar oplossingsrichtingen? Zo ja, wanneer op welke wijze doet u dit? Zo nee, waarom niet?


Enkele dagen geleden lazen zij ook in dagblad de Limburger dat u "bij hoge uitzondering" de Nieuwe Scene hebt ondersteund met een financiële bijdrage voor de aanschaf en aanleg van een nieuw aircosysteem. Wij gaan er vanuit dat deze betaling ook te maken heeft met de financiële tegenslag in deze Coronatijd en dat u na uw overweging heeft besloten deze uitkering te doen uit het daarvoor beschikbare noodfonds Corona.
4. Klopt de redenering zoals wij hierboven omschreven of zijn er andere gronden en budgetten hiervoor gebruikt?

De Nieuwe Scene valt niet onder de basisinfrastructuur Cultuur. In onze ogen valt deze instelling dan ook onder "de kleine(re) culturele instellingen".
5. Op welke wijze gaat u om met verzoeken van deze kleine(re) culturele instellingen? Heeft u een afwegingskader waar u de binnengekomen aanvragen toetst? Zo ja, hoe ziet dit afwegingskader er uit? Zo nee, hoe doet u dit dat? Willekeur?
6. Het coronafonds is ter beschikking gesteld om tegemoet te komen om financiële tegenslagen bij gezonde instellingen te dekken / compenseren. Kunt ons inzicht geven in hoeverre er (al) gebruik is gemaakt van dit coronafonds? Hoeveel is inmiddels uitgekeerd? Kunt u dit categorisch inzichtelijk maken (cultuur, sport, ondernemingen, etc.)


Wij verwachten de beantwoording binnen de gestelde termijn.


Met vriendelijke groeten,


Hanno Lamers (CDA)
Maurice Houba (VVD)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.