08 februari 2021

Problematieken samenwerking Cliëntenraad (CR) Bureau Jeugdzorg Limburg & Bureau Jeugdzorg Limburg (BJZ)

Miriam Dückers van onze fractie CDA Venlo, maakt zich samen met Denis Donders (PVV) zorgen over de huidige verhoudingen tussen de Cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Limburg (CR) en de bestuurders van Bureau Jeugdzorg Limburg (BJZ). De Gemeente Venlo heeft een inkoopsamenwerking met Bureau Jeugdzorg en dus een verantwoordelijkheid voor de uitvoering als Gemeente binnen de Wet Jeugdzorg. Via de media en correspondentie hebben wij vernomen dat de partijen al enige tijd met elkaar overhoop liggen. Deze situatie kan zorgwekkende gevolgen hebben voor ouders, verwanten en jeugdigen. De cliëntenraad komt nl. op voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van BJZ, hun belang mag niet worden geschaad. De Cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Limburg (CR) wil dat Bureau Jeugdzorg (BJZ) grondig wordt doorgelicht en beaamt dat er sprake is van structureel ‘wanbeleid en machtsmisbruik’ bij Bureau Jeugdzorg en dat een onafhankelijke partij hiernaar moet kijken. Volgens hen is er ook een gebrek aan medewerking rond de medezeggenschap. De bestuursvoorzitter BJZ is, naast bestuurder van BJZ, ook bestuurder van Veilig Thuis. De reden voor de botsing ligt puur bij het niet nakomen van afspraken, wanbeleid, machtsmisbruik en belangenverstrengeling van het bestuur van BJZ, volgens de voorzitter cliëntenraad. Vorig jaar hief BJZ de raad eenzijdig op, maar werd teruggefloten door de rechter. In december ondernam BJZ een nieuwe poging.

Het CDA en de PVV hebben de volgende vragen gesteld:

  1. Is het College op de hoogte van de gang van zaken en wat is de mening van het College over deze kwestie?
  2. Hoe waardevol vindt u de positie van de cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Limburg (BJZ) in relatie tot de samenwerking met Gemeente Venlo?
  3. Bent u door de Cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Limburg (CR) uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek? Bent u op deze uitnodiging ingegaan? Zo ja, wat waren de resultaten van dit gesprek? Zo nee, waarom niet en bent u nog bereid met hen in gesprek te gaan? (Zie IBABS, dagmail 3 nov 2020)
  4. Is het voor u van belang om op de hoogte te zijn van al deze ontwikkelingen? Zo ja waarom? Zo nee, waarom niet?
  5. Heeft u als College nog vertrouwen in BJZ gezien bovengenoemde termen als “niet nakomen van afspraken, wanbeleid, machtsmisbruik en belangenverstrengeling?
  6. Herkent u deze problemen/ informatie en eventuele andere gemelde problemen binnen BJZ en Veilig Thuis en bent u bereid deze aan de orde te stellen in een regionaal bestuurlijk overleg en de resultaten te delen met de Gemeenteraden? Zo nee, waarom niet?
  7. Indien de Gemeente op de hoogte is van bovenstaande ontwikkeling, hoe gaat u dan om met alle informatie? In hoeverre wordt hiermee rekening gehouden bij een volgende nieuwe aanbesteding? Welke andere partijen kunnen betrokken worden bij een volgende nieuwe aanbesteding?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.