16 oktober 2020

Visie CDA Venlo over het woonbeleid in Venlo

In de oordeelsvormende vergadering van woensdag  j.l. werd de raad gevraagd hun visie te geven betreffende het te voeren woonbeleid 2021 t/m 2024. Samenvattend werd door het CDA Venlo, bij monde van ons raadslid Jos Hoezen, de volgende aandachtspunten aan het college meegegeven:

Het fatsoenlijk en naar draagkracht kunnen laten wonen binnen onze gemeente is mede essentieel voor het geluksgevoel voor onze inwoner.

Het bouwen van huisvesting vooral  voor de jonge starters en de ouderen, moet prioriteit hebben bij het te voeren woningbouwbeleid. Veelal zijn de “witte (onbebouwde) vlekken”  binnen onze gemeente bij uitstek geschikt  om deze in te vullen met woningen voor deze groepen. Het biedt hen de mogelijkheid tot verdere doorstroming alsook het zich kunnen vestigen binnen hun vertrouwde omgeving. Deze woningen moeten qua verhuur onder de huursubsidiegrens blijven zodat ook starters de mogelijkheid krijgen op zelfstandig wonen. Met het integraal samenwonen van jong en oud op dezelfde locatie kan men de cohesie stimuleren en wordt het proces van vereenzaming tevens belemmerd. Rekening houden met privacy dient bij het bouwen van deze woningen wel als een must.

Hat laten vestigen van arbeidsmigranten welke hier tijdelijk verblijven moet volgens het CDA niet gebeuren binnen woonwijken of in monumentale gebouwen. Gemeente moet medewerking verlenen aan de werkgevers om deze mensen op of in de nabijheid van werklocatie een humane (SNF norm) woongelegenheid aan te kunnen bieden.

Door het verschralen van het winkelaanbod, zou de gemeente sterk moeten overwegen om winkels te stimuleren tot centralisatie, en het exploiteren van winkels buiten deze centralisatie ontmoedigen. Het veranderen van huidige winkelbestemming tot  woonbestemming  zou hiertoe een aanzet kunnen zijn. Men moet wel terdege rekening houden met winkels welke een functie vervullen binnen dorp of wijk. Mogelijkheden en middelen welke voorhanden zijn of komen, om  ondernemers te stimuleren tot centralisatie met  tevens het promoten  van wonen boven de winkels,  moeten hiervoor worden ingezet.

Het aanbod van locaties om te bouwen in de vrije sector, moet blijven voorzien in de vraag. Hierbij terdege rekening houdend met initiatiefnemers welke de beschikking hebben over een “ kleinere beurs. Ook de wooncoöperaties hebben hier een taak in.

Huisvesten van de doelgroep welke zorg behoeven.

Het stimuleren en faciliteren van huisvesting middels het plaatsen van een (tijdelijke) zorgwoning gekoppeld aan het huis van kinderen of ouders kan een wezenlijke bijdrage leveren aan gevraagde zorg. Ook wooncoöperaties hebben hier een duidelijke taak in.

 

     “Het  CDA,  om je bij thuis te voelen”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.