Verkiezingen 2019

Verkiezingen 2019

In 2019 vinden vier verkiezingen plaats: Provinciale Statenverkiezingen, Waterschapsverkiezingen, Europese verkiezingen en Eerste Kamerverkiezingen.

In de voorbereiding voor deze verkiezingen heeft u, als gemeentelijke afdeling voor het CDA, een belangrijke rol. Op grond van de statuten en reglementen beslissen de gemeentelijke afdelingen mee over de kandidaten die op de lijst komen en over het verkiezingsprogramma. In deze brief ontvangt u hier meer informatie over. Ook over de uiterlijke termijnen zijn in dit proces.

Op 17 april 2018 vindt een AB-vergadering plaats. Daarin zal het DB een voorstel doen m.b.t. de voorgestelde aanpak om te komen tot een lijsttrekker voor Provinciale Staten.

M.b.t. de Waterschapsverkiezingen wordt u afzonderlijk geïnformeerd.

Provinciale Statenverkiezingen

Voor deze verkiezingen is het volgende voor u van belang:

● Tot uiterlijk 11 juni 2018 mag een gemeentelijke afdeling schriftelijk ten hoogste vijf kandidaten voordragen aan het provinciaal bestuur;

● Uiterlijk op 17 september 2018 stelt het provinciaal bestuur de advieslijst vast. Kort daarna ontvangt u van het provinciaal bestuur een gewaarmerkt stembiljet om te stemmen over de advieslijst. Uiteraard wordt de advieslijst en de toelichting daarop meegezonden. U moet een gemeentelijke Algemene Ledenvergadering houden om te stemmen over de advieslijst. Dit mag niet alleen door het bestuur gebeuren;

● Tot uiterlijk 10 december 2018 mag u het gewaarmerkte stembiljet inleveren bij het provinciaal bestuur.

Provinciaal verkiezingsprogramma

De komende maanden gaat een commissie in opdracht van het Bestuur aan de slag om een verkiezingsprogramma voor te bereiden. Daarbij beoogt het CDA Limburg om een herkenbaar, compact en gedragen conceptprogramma te ontwikkelen dat versterkt op wat naar tevredenheid gerealiseerd is in de afgelopen jaren en dat vooruit kijkt naar wat ontwikkeling van een Limburg van ons vraagt.

Het concept-verkiezingsprogramma wordt op termijn naar u toe gestuurd door het CDA-bestuur. Als gemeentelijke afdeling hebt u de bevoegdheid om amendementen in te dienen op het programma. Daarvoor is een gemeentelijke Algemene Ledenvergadering vereist. Zowel de leden als het bestuur mogen amendementen voorleggen aan de gemeentelijke Algemene Ledenvergadering. Als de ALV akkoord is, dient de gemeentelijke afdeling het amendement in bij het provinciaal bestuur.

Het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld tijdens een provinciale Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering worden eveneens de ingediende amendementen behandeld. Daarom ons advies om in de maand oktober of november 2018 een gemeentelijke Algemene Ledenvergadering te organiseren om het programma en de advieslijst in uw afdeling te bespreken. Op die manier blijft u binnen de uiterlijke termijnen. Ook kunt u in die ALV het conceptverkiezingsprogramma bespreken en eventueel amendementen opstellen. Bovendien geeft het uw leden de kans om mee te beslissen over de potentiële kandidaten en het verkiezingsprogramma.

Europese verkiezingen

Voor deze verkiezingen is het volgende van belang:

● Tot uiterlijk 14 augustus 2018 mag u schriftelijk ten hoogste vijf kandidaten voordragen bij het Partijbureau;

● Uiterlijk op 4 december 2018 stelt het Partijbestuur de advieslijst vast. Kort daarna ontvangt u een gewaarmerkt stembiljet om te stemmen over de advieslijst. Uiteraard wordt de advieslijst en de toelichting daarop meegezonden. U moet een gemeentelijke ALV houden om te stemmen over de advieslijst. Dit mag niet alleen door het bestuur gebeuren;

● Tot uiterlijk 12 februari 2019 kunt u het gewaarmerkte stembiljet inleveren bij het Partijbureau. Op die manier blijft u binnen de uiterlijke termijnen. Bovendien geeft het uw leden de kans om mee te beslissen over de potentiële kandidaten.

Europees verkiezingsprogramma

Als gemeentelijke afdeling hebt u de bevoegdheid om amendementen in te dienen op het Europees verkiezingsprogramma. Daarvoor is een gemeentelijke Algemene Ledenvergadering vereist. Zowel de leden als het bestuur mogen amendementen voorleggen aan de gemeentelijke Algemene Ledenvergadering. Als de ALV akkoord is, dient de gemeentelijke afdeling het amendement in bij het provinciaal bestuur.

In een provinciale ALV wordt wederom over de amendementen gestemd. De amendementen die door de provinciale ALV zijn goedgekeurd, worden aangeboden aan het Partijcongres. Iedere provinciale afdeling mag ten hoogste vijftig amendementen indienen bij het Partijcongres.

Eerste Kamerverkiezingen

Voor deze verkiezingen is het volgende van belang:

● Tot uiterlijk 28 augustus 2018 mag u schriftelijk ten hoogste vijf kandidaten voordragen bij het Partijbureau;

● Uiterlijk op 18 december 2018 stelt het Partijbestuur de advieslijst vast. Kort daarna ontvangt u een gewaarmerkt stembiljet om te stemmen over de advieslijst. Uiteraard wordt de advieslijst en de toelichting daarop meegezonden;

● Tot uiterlijk 26 februari 2019 mag u het gewaarmerkte stembiljet inleveren bij hetprovinciaal bestuur. Gezien de uiterlijke termijnen voor de Europese en Eerste Kamerverkiezingen vragen we u in de maand januari 2019 een gemeentelijke Algemene Ledenvergadering te organiseren om de advieslijsten in uw afdeling te bespreken. Ook kunt u in die vergadering het conceptverkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen bespreken.

Wij hopen u met deze tijdlijn voldoende te hebben geïnformeerd. Wij zullen vanuit het CDA Limburg u de komende weken uitgebreider informeren over te volgen procedures etc.

U kunt de de handreiking, het sollicitatieformulier en andere documenten downloaden.

Voor nu is het belangrijk dat u binnen uw afdeling kenbaar maakt dat de mogelijkheid tot kandidaatstelling voor de Provinciale Staten open staat en dat kandidaatstelling vóór 11 juni moet plaatsvinden bij het CDA Limburg.

Bij vragen kunt u terecht bij Annemie Craenmehr-Hesen. Tel. 06 463 76 987 of via email: a.craenmehr@cdalimburg.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.