15 november 2017

Algemene beschouwingen begroting 2018

Op woensdag 15 november 2017 heeft de gemeenteraad de begroting van 2018 behandeld. Hieronder treft u onze algemene beschouwingen op deze begroting.

Algemene beschouwingen begroting 2018
Vandaag behandelen we de begroting van de gemeente Weert in de gemeenteraad. Het is altijd goed om te constateren dat een begroting sluitend is. Ook de door het college gepresenteerde begroting van de gemeente Weert is voor het jaar 2018 en meerjarig sluitend, zelfs volgens de richtlijnen van de provincie Limburg is er nog een positief resultaat voor 2018 ten bedrage van € 198.130,-

De Provincie eist een begroting die structureel sluitend is. Daarom heeft de Provincie bij het recente financieel verdiepingsonderzoek de begroting 2017 van de gemeente gecorrigeerd. Zij heeft de geraamde incidentele baten geschrapt. Toch presenteert het college het begrotingssaldo voor 2018 en verder op de oude manier, met een saldo met incidentele baten. Dit levert het begrotingssaldo van € 495.330 (blz 37, agendapunt 9e). Het begrotingssaldo volgens de richtlijn van de Provincie is € 198.130 (blz 154). Waarom heeft het college deze richtlijn niet gevolgd?

Bij een nadere bestudering van deze concept-begroting blijkt dat de uitkering gemeentefonds van het rijk de afgelopen jaren fors gegroeid is. Alleen al de verhoging van de rijksbijdrage van mei dit jaar (meicirculaire) heeft een positief effect van ruim 1,8 miljoen euro op het begrotingsresultaat (blz 96 van de begroting). Deze extra bijdrage van het rijk is veel groter dan het door het college gepresenteerde begrotingsoverschot van € 495.330, en daarmee is het ons inziens gerechtvaardigd om te stellen dat deze begroting door “Den Haag” sluitend is gemaakt, zelfs meerjarig. Een bedankje is hier wellicht op zijn plaats.

Zoals bij de behandeling van de kadernota op 15 juni van dit jaar al door het CDA is aangegeven vinden wij de leefbaarheid in onze wijken en de dorpen erg belangrijk. We zullen hier nu en in de toekomst op in blijven zetten.

  • Daarom hebben we in juni ingezet op behoud van het loket burgerzaken in Stramproy en dankzij een meerderheid in de raad is dit nu ook door het college verwerkt in de begroting.
  • Ook hebben we gezien dat gehoor is gegeven aan onze vraag om geld te reserveren voor de aanleg van extra wandel- en mountainbike-routes voor het bevorderen van het woongenot en voor het aantrekken van extra bezoekers.
  • Voor het Sportpark Boshoven is geld gereserveerd voor een projectleider maar voor de herinrichting zelf zal in 2019 nog geld begroot moeten worden.

Versterking wijken en dorpen
Het CDA wil dat de gemeente de komende jaren sterk inzet op de versterking van de wijken en dorpen. We willen allemaal dat mensen samen zoveel mogelijk hun gemeenschap dragen. Daarvoor moeten we wel de voorwaarden scheppen of meehelpen om die te scheppen, onder andere in de vorm van goede voorzieningen.

In september heeft de raad ingestemd met het initiatief voor de verbreding van de basisschool Altweerterheide. Om de voorbereidingskosten te kunnen dekken is in 2018 hoogstwaarschijnlijk een bijdrage van de gemeente nodig. Wij vinden dat een reservering hiervoor in de begroting moet worden opgenomen. Om dit te bereiken dienen wij een amendement in.

Amendement voorbereidingskrediet verbreding basisschool Altweerterheide

Er zijn nu drie grotere projecten voor de versterking van de wijken en dorpen in voorbereiding: de verbreding basisschool Altweerterheide, de herinrichting sportpark Boshoven en de realisatie van de wijkaccommodatie Moesel. Omdat er geen kadernotabehandeling plaats zal vinden in 2018 willen wij wel dat de nieuwe raad daar bij de begrotingsbehandeling in 2018 een besluit over moet kunnen nemen. Daarom dienen wij de volgende motie in:

Motie leefbaarheidsprojecten in wijken en dorpen

Binnenstad
Met het plan voor de versterking van de binnenstad en de inzet van de ondernemersorganisaties kunnen goede verbeteringen in de aantrekkelijkheid van de binnenstad worden gerealiseerd. Een belangrijke factor voor de aantrekkelijkheid van de binnenstad staat echter buiten de plannen. Dat is de toekomst van winkelcentrum De Munt. Voor de vernieuwing is een plan in voorbereiding. Wij verzoeken het college om informatie te geven over de stand van zaken.

De leegstand in de binnenstad is een doorn in het oog voor het CDA en hoewel de gemeente daar niet heel veel invloed op heeft kunnen we de binnenstad wel aantrekkelijker maken. We denken dan met name ook aan het aantrekkelijker maken voor jonge gezinnen en kinderen.

Munttheater
Op 3 oktober 2017 heeft het college de raad een brief gestuurd over de exploitatie van het Munttheater. Uit de brief blijkt dat er zorgen zijn over de exploitatie van het theater in de komende jaren. Het college schrijft: “In het bestuurlijk overleg is deze problematiek op hoofdlijnen besproken en verkend, De gemeente neemt het signaal serieus, maar wil nog geen definitieve conclusies trekken. Met het Munttheater is de afspraak gemaakt dat gemeente en Munttheater samen een nadere analyse van de situatie maken. Indien nodig gevolgd door een onafhankelijk onderzoek. Uw raad wordt hierover geïnformeerd.” Wij verzoeken u de raad hierover in het eerste kwartaal van 2018 te informeren.

Subsidies sportBij de bezuinigingen op de subsidies voor de verenigingen die werden doorgevoerd zijn de gebruikers van de buitensportaccommodaties en het zwembad in verhouding heel zwaar benadeeld. De bezuinigingsmaatregel is in twee stappen opgedeeld, voor 2017 en 2018. De financiële positie van de gemeente is door de extra uitkering van het rijk sterk verbeterd. Het is niet meer nodig om de tweede stap van de bezuiniging door te zetten. Wij stellen voor deze te schrappen en dienen daarover een motie in:

Motie beperken huurverhoging sportaccommodaties

Digitaal burgerplatform
De digitale techniek heeft nieuwe vormen van communicatie tussen inwoners en de gemeente mogelijk gemaakt. Niet alleen kunnen dingen sneller en gemakkelijker, ook zijn nieuwe mogelijkheden ontstaan. De gemeente maakt al gebruik van veel van de mogelijkheden. Zo zijn alle openbare gemeentelijke documenten voor alle inwoners met een computer simpel bereikbaar. De CDA-fractie pleit voor een volgende innovatieve stap. De deelname van inwoners aan de voorbereiding van beleid en de voorbereiding van plannen gebeurt nu nog vrijwel geheel in bijeenkomsten en vergaderingen. Iedereen moet aanwezig zijn. De techniek opent de mogelijkheid voor participatie langs digitale weg. Dit kan het gemakkelijker maken voor bepaalde groepen om mee te doen. Ook kunnen wellicht nieuwe vormen van participatie ontwikkeld worden. Wij stellen daarom voor om een digitaal burgerplatform te ontwikkelen en dienen daarover een motie in:

Motie digitaal burgerplatform

Personeel en organisatie gemeente
De informatie die het college heeft gegeven naar aanleiding van onze vragen is veel te summier om € 549.700 (knelpunten personeel, blz 37) beschikbaar te stellen voor personele knelpunten. Het waarom ontbreekt!. Ook is de exacte omvang nog onbekend. In de tabel op blz 41 is een post personele knelpunten opgenomen van € 531.000. Wat is de relatie tussen dit bedrag en het bedrag van € 549.700 op blz. 37?

Verder is het niet duidelijk of op andere plaatsen in de begroting  bedragen zijn opgenomen voor nog meer extra formatie. Wij willen het waarom en de exacte bedragen weten en verzoeken u hierop concrete antwoorden te geven.

In het antwoord op een vraag naar aanleiding van de tweede rapportage 2017 schrijft het college: “In juli 2017 zijn op verzoek van het college personele knelpunten in beeld gebracht. (...) Op basis van deze in 2017 benoemde knelpunten heeft het college ingestemd met de oplossing van deze knelpunten.”

Wij verzoeken het college om dit besluit voor de begrotingsvergadering aan de raad te verstrekken.

In de tweede rapportage 2017 staat: “Eind juni 2016 is een beeld geschetst van de personele knelpunten voor 2017. ” Wij verzoeken het college om deze inventarisatie van personele knelpunten voor de begrotingsvergadering aan de raad te verstrekken.

Wij willen de gevraagde informatie betrekken bij de discussie over het verzoek van het college om voor 2018 in ieder geval € 531.000 en mogelijk nog € 549.700 extra toe te kennen voor personele knelpunten.

Verder meldt het college:: ”Voor de structurele lasten voor oplossing van de personele knelpunten is ook in de begroting 2018 aanvullend budget voorzien waarbij ook de oplopende kosten als gevolg van inhuur terug worden gebracht.” Hoe zullen de kosten van inhuur worden teruggebracht? Voor het in voorbereiding zijnde strategisch personeelsbeleid is een ‘visie op inhuur’ aangekondigd. Maatregelen om de kosten van inhuur te verlagen kunnen en hoeven niet te wachten op een nota strategisch personeelsbeleid.

Complex Poort van Limburg
In de begroting is een huuropbrengst van € 131.416 opgenomen voor zalencentrum Poort van Limburg. Het zalencentrum staat leeg. Bij verhuur is nog maar een beperkt deel van de geraamde huuropbrengst haalbaar. Waarom is de oorspronkelijk geraamde huuropbrengst opgenomen? Het maakt de begroting florissanter dan ze in werkelijkheid is.

Het zalencentrum staat nu leeg. De CDA-fractie wil dat dit spoedig weer in gebruik wordt genomen. Wij dienen hierover een motie in:

Motie ingebruikname zalencentrum Poort van Limburg

Verder horen wij graag van het college welk vooruitzicht er is voor het vinden van een of meer gebruikers voor het kantoorgebouw van het Complex Poort van Limburg.

Tot slot
Dames en heren, dit waren de algemene beschouwingen van het CDA op de begroting 2017 van de gemeente Weert. Ik wil tot slot graag iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming en de behandeling van deze begroting.

Dank voor uw aandacht!

Weert is een prachtige stad in beweging. Om dat te houden is de inzet van iedereen nodig. Doen wat nodig is voor onze mooie gemeente. Samen kunnen we dat. Omdat Weert het waard is!

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.