12 november 2020

Begroting 2021: Niet doorschuiven maar aanpakken!

In het begin van deze raadsperiode hebben we samen een programma opgesteld: “Weert koerst op verbinding”. Daarin hebben we onze gezamenlijke ambities vastgelegd en daar werken we samen aan. Op donderdag 12 november heeft de gemeenteraad de begroting van 2021 behandeld. De begroting die door het College van B&W aan de gemeenteraad is voorgelegd is niet sluitend laat een meerjarig tekorten zien. Als we het voorstel van het college volgen, zullen we pas in de begroting 2022 besluiten waar we de hand op de knip gaan houden en schuiven we de financiële problemen door naar de volgende raadsperiode, de nieuwe gemeenteraad en het nieuw college. Met de boodschap: “Beste mensen, jullie hebben een financieel probleem, maar niet getreurd hoor, wij hebben al voor jullie besloten waar je het geld moet gaan halen. Succes!”

Wij als CDA fractie vinden dat we als gemeenteraad nu onze verantwoordelijkheid moeten nemen. En dat de nieuwe raad en college zo min mogelijk opgezadeld moet worden met de financiële problemen van deze raadsperiode. Wij weten dat het college onder moeilijke omstandigheden de begroting heeft moeten opstellen. Maar ook met veel begrip daarvoor wijzen wij er op dat het niet hoort dat een college een begroting aanbiedt met een tekort van bijna 3 miljoen euro. Een begroting bovendien die van de Provincie geen goedkeuring zou krijgen. Het college lijkt dit normaal te vinden. Maar het is niet normaal dat een niet sluitende (meerjaren)begroting wordt aangeboden en het mag nooit normaal gevonden worden. Artikel 189 van de gemeentewet is hier wat ons betreft heel duidelijk over.

Het tekort heeft meerdere oorzaken. Op een deel hiervan heeft de gemeente geen invloed. Maar het is ook zo dat al enkele jaren de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten. Onze fractie, en ook andere fracties, hebben daar meer dan eens hun zorg over uitgesproken. Een flink aantal kosten wordt al enkele jaren uit de algemene reserve betaald. We hebben al veel spaargeld uitgegeven. Het uitgangspunt dat structurele uitgaven met structurele inkomsten moeten worden betaald, is te vaak losgelaten om wensen en plannen te kunnen uitvoeren.

Over spaargeld gesproken. Met het verwachte financiële resultaat over 2020 en het uitvoeren van de begroting 2021, volgens het voorstel van het college, gaat de gemeente van nu tot 1 januari 2022 negen miljoen euro van haar spaargeld uitgeven. Zoals al gezegd, als we het voorstel van het college volgen, schuiven we de problemen voor het grootste deel door naar de volgende raad, die in maart 2022 aantreedt. Dat hoort niet en dat willen we niet. Inzet van het CDA tijdens deze begrotingsbehandeling zal dan ook zijn om het huishoudboekje nu al zo goed mogelijk op orde te krijgen. Enerzijds door een amendement en anderzijds door geen plannen te steunen waar geen dekking voor is.

We dienen een amendement in met als doel om de begroting voor 2021 wel al sluitend te krijgen.

Strategische visie
Als CDA fractie willen we snel verder met de strategische visie om zodoende richting te geven voor de toekomst. Door nu al te besluiten tot bezuinigen op de inhuur conform het amendement leggen we het college een taakstelling op die het college zelf in kan vullen, nadat de uitkomst van de strategische visie begin 2021 vastgesteld is. Het kan dus naar onze mening hand in hand met het amendement en daarmee realiseren we tevens een sluitende begroting voor 2021 zodat onze opvolgers straks hun eigen keuzes kunnen maken. Voor nu blijft de stelling ‘’nieuw voor oud’’ voor ons overeind.

Corona
We behandelen de begroting 2021 als een gewone begroting. De tijd is echter niet gewoon. Aan het eind van deze algemene beschouwing staan wij stil bij de coronacrisis. Voor veel inwoners is het een moeilijk jaar geweest omdat zijzelf of iemand van hun naasten ziek is geworden. Wij denken aan de mensen die zijn overleden en hun nabestaanden, de eenzaamheid die dat voor sommige mensen heeft meegebracht. Ook voor de samenleving zijn de gevolgen groot. Beperkingen voor mensen, verenigingen, voorzieningen en maatschappelijke organisaties en bedrijven die in moeilijkheden komen. Wij moeten daar waar mogelijk steun bieden om hen door deze moeilijke tijd heen te helpen. Ook voor een aantal voorzieningen zal dit consequenties hebben, we denken bijvoorbeeld aan het zwembad en het Munttheater. Ook daarvoor zullen we in 2021 financiële ruimte nodig hebben.

Kortom:

  • Over 2020 koersen we aan op een tekort van zo’n 3 miljoen euro, dit halen we uit de algemene reserve;
  • Over 2021 wordt voorgesteld om zo’n 7 miljoen te onttrekken uit onze reserves waarvan zo’n anderhalf miljoen om de begroting sluitend te maken;
  • We weten dat er nog verrassingen op ons afkomen i.v.m. Corona-maatregelen zoals bijvoorbeeld voor het zwembad en het theater;
  • Het college stelt voor nu geen maatregelen te nemen en hierover pas een besluit te nemen tijdens de begrotingsbehandeling van 2022;
  • Het financiële probleem wordt zodoende doorgeschoven naar de nieuwe raad en college in 2022;
  • Het CDA wil haar verantwoordelijkheid nemen en roept ook de andere fracties daartoe op.

We willen we iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van deze conceptbegroting.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.