20 oktober 2017

CDA stelt vragen over overschrijding personeelsbudget

De fractie van het CDA heeft op 24 augustus schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de personeelskosten van de gemeente in 2017. Een van de vragen was hoe groot de overschrijding van het door de raad vastgestelde budget zal worden. Ook wilde de fractie weten waarom meer personeel nodig is.

Tot nu toe zijn de vragen nog niet beantwoord. Wel heeft de raad in september van het college de tweede rapportage over 2017 gekregen. Daarin staat dat het personeelsbudget dit jaar met ruim € 1,3 miljoen overschreden zal worden.

Dit was voor raadslid Pierre Sijben reden om tijdens de commissievergadering van 10 oktober aanvullende vragen te stellen. Hierop heeft de burgemeester, die tevens portefeuillehouder personeelszaken is, toegezegd dat de raad voor 1 november de gevraagde informatie krijgt. In zijn vergadering van 1 november behandelt de raad de tweede rapportage en de begroting 2018. Dan zal het CDA op basis van de informatie van het college een oordeel geven over de kwestie van de personeelskosten.

De gemeenteraad heeft een controlerende taak en budgetrecht. Dat betekent dat de raad het geld van de gemeente beschikbaar stelt voor het werk wat de gemeente moet doen. Ook moet de raad erop toezien dat het geld goed besteed wordt. Verder geldt de regel dat het college niet meer geld mag uitgeven dan de raad beschikbaar heeft gesteld. In het geval dat het budget wat beschikbaar is gesteld niet voldoende blijkt te zijn, moet het college van B&W weer terug naar de gemeenteraad. Deze bepaalt dan op basis van argumenten of er extra geld bij mag of niet. In het geval van bovenstaande personeelskosten heeft het college dit nooit gevraagd en staat de gemeenteraad nu voor het voldongen feit dat er 1,3 miljoen extra is uitgegeven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.