15 maart 2021

Cultuurroute 2021-2024

Tijdens de raadsvergadering van 11 maart 2021 werd gestemd over de Cultuurroute 2021-2024. Een ambitieus plan waarin een vijftal pijlers ervoor dienen te zorgen dat cultuur in Weert bijdraagt aan een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. Ambitieus, omdat we te maken hebben met een coronabeleid, waardoor de ontmoetingen tot een minimum beperkt blijven én omdat we te maken hebben met een begrotingstekort en genoodzaakt zijn om op bepaalde punten te bezuinigen.

Voor het CDA Weert is het belangrijk dat Weert aantrekkelijk is voor haar inwoners. Wij zijn van mening dat goede culturele voorzieningen daaraan bijdragen. Daarnaast is het voor ons belangrijk dat een rijk cultureel verengingsleven behouden blijft. Dat neemt niet weg dat wij ook kritisch moeten zijn op de Cultuurroute, omdat er veel geld mee gemoeid is. Zo gaat er € 25.000,- naar de financiering van een popcoördinator en € 80.000,- naar het Stadslab. Beide verbinders op het gebied van cultuur. Alhoewel wij hier zeker een meerwaarde van inzien, dienen wij eveneens te bekijken of deze verbinders (op termijn) inwisselbaar zijn. De wethouder heeft de toezegging gedaan dat er geen besluiten genomen worden waar meerjarige gevolgen uit voortvloeien. Dit betekent dat de popcoördinator en het Stadslab vooralsnog hooguit tot december 2021 worden aangehouden.

Het is naar onze mening dan ook nog te vroeg om nu al op concrete punten te bezuinigen. De Cultuurroute wordt namelijk nog gefinancierd uit bestaande middelen en capaciteit. Bij het Kadernotaproces hebben wij een opgave om Cultuur in zijn volledigheid onder de loep te nemen en te bekijken op welke punten (eventueel) bespaard moet worden. Vooralsnog hebben wij dan ook ingestemd met de Cultuurroute, zodat er alvast richting kan worden gegeven aan het beleid de komende jaren. Wel hebben wij het voorbehoud gemaakt dat we bij het Kadernotaproces keuzes kunnen maken die deze Cultuurroute (in)direct beïnvloeden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.