Vragen van het lid Werner (CDA) aan de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister voor Langdurige en Sport n.a.v. de uitzending van Kassa over digitale toegankelijkheid.  

Vraag 1:
Bent u bekend met de uitzending van het tv-programma Kassa d.d. 23 mei 2022, over digitale toegankelijkheid?

Vraag 2:
a) In hoeverre zijn de verhalen over websites en apps die niet toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld mensen met een handicap, zoals in de uitzending naar voren kwamen, u bekend? Welke signalen ontvangt u hierover zelf en van wie?
b) Herkent u dat Nederland steeds meer digitaliseert, maar de kloof tussen mensen die wel en die niet mee kunnen doen, zoals ouderen, mensen met een handicap of laaggeletterden, steeds groter wordt? 
c) Wat zijn hiervan volgens u de oorzaken?

Vraag 3:
a) Wat vindt u ervan dat ondanks wetgeving, zoals het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid uit 2018, websites en apps van veel (semi-)overheidsinstellingen niet of onvoldoende digitaal toegankelijk zijn? Deelt u onze mening dat het uitermate wrang is dat bijvoorbeeld een reisapp als Valys, die er is voor mensen met een handicap, niet goed werkt juist voor mensen met een handicap?
b) Welke acties onderneemt u momenteel om de (digitale) toegankelijkheid van overheden, en het bewustzijn hierover, te verbeteren, bijvoorbeeld door (lokale) overheden aan te moedigen binnen hun organisaties iemand aan te stellen die zich hier op de werkvloer mee bezighoudt? Vindt u net als wij dat extra inzet nodig is? 
c) Op welke manieren wordt hierbij gebruik gemaakt van kennis uit de praktijk, van ervaringsdeskundigen, zoals mensen met een handicap, die kunnen adviseren en helpen met testen?

Vraag 4:
Welke minister binnen het kabinet is verantwoordelijk voor een toegankelijke samenleving? Hoe zorgt deze bewindspersoon ervoor dat alle departementen hiermee aan de slag zijn en wetgeving vlot en integraal wordt in- en uitgevoerd?

Vraag 5:
a) Hoe kunnen bedrijven worden geholpen en ondersteund om, vooruitlopend op de European Accessibilty Act, hun websites, apps en digitale producten en diensten voor iedereen toegankelijk te maken? 
b) Welke mogelijkheden hebt u om een website als https://ismijnsitetoegankelijk.nl, een initiatief van MKB-Nederland, Stichting Accessibility en Thuiswinkel.org, onder de aandacht van het brede bedrijfsleven te brengen?

Vraag 6:
Bent u bereid een regeringscommissaris voor toegankelijkheid te benoemen, iemand die toegankelijkheid een gezicht geeft en die zich ervoor gaat inzetten dat we allemaal mee kunnen doen in onze samenleving, zoals op een makkelijke manier gebruik maken van internet, van het openbaar vervoer, gebouwen binnengaan of evenementen bezoeken?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.