Vragen van het lid Werner (CDA) aan de staatssecretaris Cultuur en Media over het bericht ‘Excuses voor misstanden bij NPO-klokkenluider’.

  1. Bent u het met de leden van de CDA-fractie eens dat presentatoren die via productiemaatschappijen de vastgestelde salarisnormen omzeilen duidelijk een grens over gaan en er voor dit soort praktijken geen plek zou moeten zijn in het omroepbestel? 
  2. Bent u het met de leden van de CDA-fractie eens dat de inhoudelijke signalen van de klokkenluider serieus moeten worden genomen en er nu bestuurlijke moed nodig is om een gedegen onderzoek naar de inhoud te doen en indien er sprake is van ongewenste constructies maatregelen te nemen? 
  3. Zijn er bij u signalen bekend over salarisconstructies bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO)? Zo ja, welke signalen en wat valt hierin op?
  4. Kunt u aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot het onderzoek van het Commissariaat voor de Media naar financiële constructies op het Media Park? 
  5. Hoeveel tijd is er nog nodig voor dit onderzoek? Komt dit onderzoek na afronding meteen naar de Tweede Kamer? 
  6. Kunt u aangeven wat de exacte probleemstelling en deelvragen zijn en wie er allemaal onderdeel zijn van het onderzoek?
  7. Welke mogelijkheden heeft het Commissariaat voor de Media om ervoor te zorgen dat iedereen meewerkt aan dit onderzoek en alle relevante informatie boven tafel komt?
  8. Wie kan er maatregelen nemen indien er sprake zou zijn van ongewenste constructies? En wat zouden deze maatregelen kunnen inhouden? 

(1) https://www.bnr.nl/podcast/newsroomdenhaag/10489490/excuses-voor-misstanden-bij-npo-klokkenluider 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.