Schriftelijke vragen van het lid Werner (CDA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht 'Mindervaliden wachten soms maanden op reparatie rolstoel: 'Al 2,5 jaar bezig'' (1). 

  1. Kent u dit bericht?
  2. Wat vindt ervan dat deze mensen met een handicap en afhankelijk van dit hulpmiddel zo lang moeten wachten op de reparatie of levering van de rolstoel?
  3. Bent u het met het CDA eens dat voor mensen met een handicap een rolstoel het noodzakelijke hulpmiddel is om te kunnen deelnemen aan de samenleving?
  4. Klopt het dat mensen nog steeds problemen ervaren bij het aanvragen van (complexe) hulpmiddelen?
  5. Hoe verhouden de door Hart van Nederland geschetste problemen zich tot het actieplan over de problemen bij reparatie en aanvragen van hulpmiddelen? 
  6. Hoe verhouden de geschetste problemen zich tot het landelijke normenkader waarin de verantwoordelijkheden van alle partijen en streefcijfers voor het hulpmiddelenbeleid worden opgenomen?
  7. Wat gebeurt er als streefcijfers over reparatie of levering van (hier) rolstoelen niet worden gehaald? 
  8. Het klopt toch dat volgens het normenkader de cliënt centraal moet staan en hulpmiddelenleveranciers zich dienstverlenend moeten opstellen?
  9. Wat heeft de betreffende financier (in overleg met de hulpmiddelenleverancier) gedaan om de problemen adequaat op te lossen?
  10. Kunt u aangeven of acties zijn overlegd met de cliënten zelf?

(1) https://www.hartvannederland.nl/het-beste-van-hart/mindervaliden-wachten-maanden-reparatie-rolstoel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.