Resultaten risicoanalyse 2020-2021
De leden van de CDA-fractie hebben kennisgenomen van de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat over de resultaten van de risicoanalyse 2020-2021. Uit de meest recente risicoanalyse (HRA) van de NAM blijkt dat de afbouw van de winning van Groningengas het beoogde effect op de veiligheid lijkt te hebben. SodM bevestigd dat er geen gebouwen met een verhoogd risicoprofiel zijn. Het valt de leden van de CDA-fractie overigens wel op dat de uitkomsten zeer sterk afwijken van de verwachting voor 2020 die in 2019 zijn beschreven. Kan de minister deze afwijking nader uiteenzetten?

Versterkingsopgave
Goed dat de minister aangeeft dat de uitvoering van de versterking doorgaat, conform de gemaakte afspraken met de regionale overheden en dat de nieuwe risicoanalyse geen aanleiding geeft om de huidige scope aan te passen. Kan de minister bevestigen dat er niets aan de prioritering en de volgorde van versterken veranderd?

De leden van de CDA-fractie vragen aan de minister hoeveel gebouwen er nog beoordeeld moeten worden voor de versterkingsopgave? En worden hierbij de richtlijnen van de laatste HRA gebruikt of van analyses uit eerdere jaren?

De leden van de CDA-fractie lezen in de brief dat, rekening houdend met de door SodM geadviseerde onzekerheidsmarge (de P90), er 80 tot 160 gebouwen zijn met alleen een licht verhoogd risicoprofiel. Dit betreffen uitsluitend schuren bij boerderijen. Welke effecten heeft dit op de veiligheid en op de bedrijfsvoering van deze agrariërs?

Dashboard
De leden van de CDA-fractie hebben nog enkele vragen over het dashboard. De eerder genoemde leden zien dat het dashboard meer en meer gevuld wordt, maar het is nog steeds niet inzichtelijk hoe de relatie is met de gemeentelijke plannen. Daarmee is het volstrekt onduidelijk of die gehaald worden en ook niet te controleren voor zowel lokale volksvertegenwoordigers als ook de Tweede Kamer. Hoe gaat de minister dat oplossen? Kan de minister dit voor het volgende AO/SO Mijnbouw / Groningen inzichtelijk maken? Daarnaast vragen de leden van de CDA-fractie of de minister bij de werkvoorraad ook een tijdsplanning kan geven: welke projecten moeten over een maand, half jaar en over een jaar voltooid zijn? Kan de minister aangeven hoe zij hierop gaat sturen?

Werkvoorraad
De eerder genoemde leden zijn ook benieuwd naar de doorlooptijden van de werkvoorraad. Wordt er daarnaast bij de prioritering ook gekeken naar hoe lang een aanvraag al in de werkvoorraad zit?

Informeren bewoners
De leden van de CDA-fractie vragen of de bewoners geïnformeerd worden over de status van hun woning m.b.t. schadeherstel en of versterken? Kan de minister aangeven hoe dat contact verloopt? Via welke middelen en hoe vaak? Ik vraag dat ook in relatie tot de musical van Edith die me nog vers in het geheugen zit. De leden van de eerder genoemde fractie ontvangen signalen dat het niet voor iedereen duidelijk is in welk versterkingsregime (bijv. welke procedures en kaders er zijn) de woning zit. Kan de minister aangegeven hoe zij dit duidelijk maakt aan de inwoners in Groningen?

Tijdelijke beleidsregel NCG

De leden van de CDA-fractie hebben nog enkele vragen over de tijdelijke beleidsregel voor de NCG. Klopt het dat het normbesluit en het versterkingsbesluit samengevoegd worden? Kan dan ook worden gesteld dat het versterkingsbesluit hiermee in grote mate bepalend is voor de versterking van woningen? Kan de minister de rol van de eigenaar / bewoner schetsen in deze? Hoeveel invloed / inspraak heeft de bewoner op het besluit? De leden van de eerder genoemde fractie hebben altijd gezegd dat wij onze inwoners weer aan het stuur willen hebben en dus  invloed hebben op het versterkingsplan het gaat immers om hun woning en vragen dan ook aan de minister wat zij gaat doen om ze bij dit plan te betrekken. Hoe gaat de minister er voor zorgen dat door het vroegtijdig betrekken van de inwoners niet al bij het normbesluit vele bezwaren en beroepen worden aangetekend waardoor het proces wederom (onnodig) vertraagd?

Opstarten herstelwerkzaamheden

De leden van de CDA-fractie begrijpen dat door de Corona-pandemie de opnames van schade en versterkingen voor een groot gedeelte stil ligt, in ieder geval tot 6 april jl. Hoe is het regime sinds 6 april? Dit treft de bewoners die in een onveilig huis wonen extra hard, gelet op het dringende advies van de overheid om thuis te blijven. Is de minister bereid om, waar dat veilig en verantwoord kan, de opnames en herstelwerkzaamheden spoedig op te starten? De leden van de CDA-fractie vragen daarnaast welke maatregelen de minister van plan is te nemen om de opgelopen vertraging zo spoedig mogelijk weer in te lopen?

Ombouwactiviteiten
De Corona-pandemie heeft ook invloed op de ombouwactiviteiten van L-gasinstallaties in België, Duitsland en Frankrijk zo lezen de leden van de CDA-fractie. Deze ombouw-activiteiten zijn nodig om de vraag naar Groningen-gas te reduceren waardoor het Groningenveld zo spoedig mogelijk kan sluiten. Kan de minister bij een verdere vertraging van deze ombouwactiviteiten de Kamer zo spoedig mogelijk informeren? Daarnaast vragen de eerder genoemde leden of er nog meer maatregelen die noodzakelijk zijn om de gaswinning in Groningen te beëindigen door de Coron-pandemie vertraging oplopen en welke stappen de minister(s) hierop gaan nemen om deze zo spoedig mogelijk – gelet op de veiligheid van de Groningers – in te lopen?

Jaarverslag Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
De leden van de CDA-fractie hebben enkele vragen bij het jaarverslag van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). De leden van het CDA zijn blij dat de tevredenheidsscores van de schadeafhandeling er goed uitzien en dat het persoonlijk contact met schade-opnemer of schade deskundigen zeer wordt gewaardeerd. In het verslag komen de processtappen goed in beeld (aantal opnames, beoordelingen & besluiten), maar graag ontvangen de leden ook een overzicht van geheel of gedeeltelijk toegekende of afgewezen schadevergoedingen. Is het daarnaast ook mogelijk om inzichtelijk te maken welke herhaal schademeldingen er zijn gedaan? En hoe verhouden alle meldingen zich met voorgaande jaren?

Huurders Middelstum
De leden van de CDA-fractie hebben in eerdere overleggen bij herhaling aandacht gevraagd over de situatie van de huurders uit Middelstum. Kan de minister hierover een actuele stand van zaken geven? De leden vragen aan de minister of zij ervoor kan zorgen dat voor deze huurders spoedig een passende oplossing wordt gevonden?

Schade bij agrariërs

De leden van de CDA-fractie hebben ook nog enkele vragen over schade door mijnbouw bij agrariërs. In de beantwoording van de vragen van de leden Agnes Mulder, Geurts en Von Martels (kenmerk 2020Z03224, ingezonden 18 februari 2020) over schade aan mestkelders, ventilatiekanalen en funderingen veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten in Groningen geeft de minister aan dat een aanvrager van schadevergoeding (waaronder ook agrariërs) gedurende de gehele procedure van de behandeling van zijn aanvraag wordt bijgestaan door een persoonlijk zaakbegeleider. Hoe kijkt de minister aan tegen het advies van de agro-tafel om hier aanvullend op ook een rechtsbijstand fonds voor agrariërs in te stellen? Aanvullend vragen de leden van de CDA-fractie hoe de minister aankijkt tegen een opkoop/saneringsfonds voor agrariërs?

De leden van de CDA-fractie ontvangen signalen dat als de “zichtbare” schade aan mestkelders in een NAM/CVW rapport al beoordeeld is, deze schade door de TCMG gezien wordt als een beoordeelde schade waardoor de oorzaak niet wordt aangepakt. Hierdoor blijven agrariërs met een forse schadepost én een onveilige situatie zitten.

De leden van de CDA-fractie vragen of agrariërs waarbij de schade aan de mestkelders is ondergebracht in een “mestkelderdossier”, zoals NAM zegt: “een onverplichte regeling dus geen schadeafhandeling”, hun schade aan de mestkelder opnieuw morgen laten beoordelen door TCMG?

Omdat TCMG niet eerder een schade in behandeling neemt voordat alle oude NAM/CVW schaden afgehandeld zijn, kan het door agrarische ondernemers ervaren worden dat dit NAM in de onderhandeling over de afhandeling in een machtspositie lijkt te zetten. Hoe kijkt de minister hier tegen aan? De leden van de eerder genoemde fractie vragen aan de minister om hier specifiek aandacht voor te hebben en spoedig met een oplossing te komen voor deze agrariërs.

De minister schrijft bij de beantwoording van de schriftelijke vragen bij vraag 6 dat elke 6 weken vanuit de TCMG een overleg plaats vindt met vertegenwoordigers vanuit de Agrarische sector over de schadeafhandeling. De leden van de CDA-fractie vragen wie aan dit overleg deelnemen en wat hun expertise is? Worden naar de mening van de minister en van de Groningers met de juiste personen gesproken? Waar blijkt dat uit?

Agro-team
Kan de minister aangeven of en zo ja, wanneer het Agro-team opgericht wordt? Tot slot op dit punt vragen de eerder genoemde leden hoe het staat het met de aangedragen pilots voor het versterken van agrarische panden?

Waddenzee

De leden van de CDA-fractie hebben ook nog enkele vragen over de uitvoering van de motie over een geactualiseerd zeespiegelstijgingsscenario over de Waddenzee. Is er inmiddels contact geweest met het KNMI over de uitvoering van het onderzoek? Zo ja, wat waren de uitkomsten hiervan? Kan de minister aangeven of en zo ja wanneer de KNMI bereid is om dit onderzoek uit te voeren? Klopt het dat voor 1 januari 2020 er een nieuw zeespiegelscenario voorgelegd moet worden en of dat op dit moment nog haalbaar is?

Pernis
Tot slot hebben de leden van de CDA-fractie nog enkele vragen over de gaswinning in Pernis. Kan de minister aangeven of hij (recent) met de bewoners van Pernis en omgeving heeft gesproken over de gaswinning? De leden van de CDA-fractie ontvangen signalen van burgers dat zij ongerust zijn over mogelijke bevingen en bodemdalingen n.a.v. de gaswinning. Zij zijn bang om in een onveilige situatie te komen. De leden van de eerder genoemde fractie vragen aan de minister wat hij gaat doen om onrust bij de bewoners weg te nemen en of hij nog eens goed naar het winningsplan wil kijken. Zijn alle risico’s goed in kaart gebracht en goed besproken met inwoners en lokale en provinciale bestuurders?

In de beantwoording van het SO van 18 maart jl. schrijft de minister dat over de uitkomst van de seismisch risicoanalyse (SRA) met de gemeente geen verschil van mening is. Het seismisch risico in het winningsplan is conform de leidraad van SodM uitgevoerd door de NAM. Zowel TNO als SodM hebben hierover geadviseerd. De gemeente heeft in haar advies enkele vragen gesteld die met de experts van de gemeente zijn besproken. De leden van de CDA-fractie vragen wat er uit dit overleg met de gemeente is gekomen? En is dit aanleiding geweest om de plannen aan te passen of nader toe te lichten aan de bewoners van Pernis? Kan de minister dit nader toelichten?


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.