05 mei 2014

Input voor de coalitie

Het stof van de slecht geregisseerde coalitie-onderhandelingen is inmiddels neergedaald. Er is na een Aalburgse soap in vier bedrijven een nieuwe coalitie in Aalburg aan de slag gegaan bestaande uit SGP – Ideaalburg – BAB en de Aalburgse Alliantie. Nagenoeg alle adviezen van informateur Akkerman zijn helaas in de wind geslagen.

1.     Er is weer sprake van een 8-7 verhouding in de raad van Aalburg.

2.     Er is toch een coalitie gebouwd rondom het samenwerkingsdossier in het land van Heusden en Altena.

3.     De SGP bleek toch niet in staat om een streep onder het verleden te zetten. Men riep zelf het hardste dat er zand over het verleden moest. Helaas bleek men hier voor zich zelf een beperking te hebben voorbehouden. Ideaalburg volgde gedwee. Dert Vlaander erkende het in de laatste raadsvergadering en bood er sportief zijn excuses voor aan.

Ondanks dit alles is het nu tijd om vooral vooruit te kijken. Het CDA zal zoals beloofd op basis van de inhoud scherp oppositie gaan voeren. Dat zal best even wennen zijn. Daar waar mogelijk zullen we constructief samenwerken met de coalitie om zoveel mogelijk punten uit ons verkiezingsprogramma te realiseren. Uitgedaagd bij de presentatie van het nieuwe collegeakkoord hebben we als kersverse oppositiepartij gelijk onze reactie en inbreng gegeven op het coalitieakkoord ( in hoofdlijnen ). Onze belangrijkste kritiekpunten zijn:

1.     Er worden veel kreten geslaakt maar weinig tot geen concrete keuzes gemaakt.

2.     Op het gebied van de bestuurlijke samenwerking schiet Aalburg naar het lijkt 2,5 jaar in de wachtstand.

3.     De drie decentralisaties zijn versnipperd bij vier portefeuillehouders terecht gekomen. De ‘Aalburgse formule’  van één loket, één gezin, één aanspreekpunt en één regisseur komt hiermee op het spel te staan.

4.     Bij de burgemeester worden een aantal extra taken neergelegd die dermate politiek gevoelig zijn dat wij dit in zijn rol als burgervader niet verstandig vinden. Concreet gaat het dan om handhaving van overtredingen op het gebied van ruimtelijke ordening en de decentralisatie van de jeugdzorg.

5.     Wij betreuren het dat de formatie voor de wethoudersposten is uitgebreid en dat de SGP niet in staat is om een goede wethouder te leveren vanuit de eigen gemeente of desnoods regio.

Er staan uiteraard ook goede punten in het akkoord. Een viertal voorbeelden die ook terug te lezen zijn in ons verkiezingsprogramma:

1.     We zijn blij met de koppeling tussen Economie en Werkgelegenheid.

2.     Ook de keuze voor identiteitsgebonden zorg kan op onze steun rekenen. Mits het niet ten koste gaat van de kwaliteit van zorg in zijn geheel.

3.     Er wordt geïnvesteerd in de kwaliteit en onderhoud van ons wegennet.

4.     Denken in het ja, mits in plaats van nee, tenzij.

Op de vraag van de coalitie om mee te denken en ideeën aan te dragen welke in het definitieve coalitieakkoord heeft het CDA Aalburg de handschoen opgepakt. Het merendeel van de volgende punten zijn in de afgelopen raadsvergadering reeds  benoemd:

1.     Eventuele fusie binnen het land van Heusden en Altena niet vormgeven door het optellen van de drie afzonderlijke gemeeenten maar met de drie raden samen op basis van gelijkwaardigheid vormgeven van een nieuwe krachtige en toekomst bestendige gemeente. Hier snel mee beginnen en niet vertragen.

2.     In de komende vier jaar de voorzieningen op peil brengen te beginnen met de concrete invulling van het IHP onderwijs

a.     2015 renovatie school in Meeuwen

b.    2016 renovatie school in Genderen

c.     2017 renovatie Henri Dunant school  in W&A 

3.     Komende vier jaar extra geld voor de wegen in onze gemeente. Wij zien dan o.a. graag verlichting op het fietspad van Drongelen naar Eethen

4.     Realiseren van binnendijkse voetbalvoorziening voor Noad en Wilhelmina

5.     Ingaande juli/augustus een voorlichtingstraject starten om onze burgers te informeren over de bereikbaarheid en de toegang tot zorg

6.     Openbaar onderwijs niet terug naar de afzonderlijke gemeenten. Wel de toekomst waarborgen van kwaliteit goed en bereikbaar openbaar onderwijs in de gemeente Aalburg.

7.     In plaats van een politiepost in het Aalburgloket zien wij liever meer blauw op straat én een nieuwe brandweerpost op de grens van Veen en Wijk&Aalburg.

8.     Samen met Woudrichem en Werkendam de re-integratie en de toegang tot de lokale arbeidsmarkt oppakken. Waarom niet een regionaal arbeidsbureau?

9.     Strikte handhaving overtredingen bouw en milieu.

10.  Serieus kijken naar de mogelijkheid van een zichzelf bekostigend interactief en educatief toeristisch centrum voor natuur en agrarische ontwikkeling op de oude locatie van Veldzicht. Uiteraard zonder structurele subsidies.

11.  Binnen het subsidiebeleid voor verenigingen inbouwen dat er sprake moet zijn van social return. Dit meetbaar maken. Subsidies kunnen hiermee stijgen indien hier kostenverlagingen voor de gemeente tegenover staan.

12.  Aanbestedingsbeleid aanpassen zodat lokale ondernemers hier zoveel mogelijk een streepje voor krijgen. Uiteraard moet dit niet leiden tot mogelijke prijsverhogingen naar de gemeente.

13.  Jongerenbeleid.  Startersleningen doorzetten. In samenwerking met WvO college maatschappelijke stages doorzetten. Oprichten van een jongerenplatform.

14.  Breedband project in samenwerking met de lokale ondernemers een tweede kans geven.

We gaan er vanuit dat de nieuwe coalitie hiermee voldoende input heeft om verder te bouwen aan een inhoudelijk en concreet coalitieakkoord. Heeft men nog verdere vragen  dan kan men zich uiteraard tot ons wenden en zijn we bereid om hier een antwoord op te geven. We zijn erg benieuwd naar het vervolg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.