06 juli 2015

Kadernota 2016: geef uw input

De komende raadvergadering die gehouden wordt op 14 juli a.s. staat een belangrijk punt op de agenda: de kadernota 2016. De bedoeling van een kadernota is dat de raad aan het college de kaders aan geeft waarmee het college aan de slag moet gaan om de begroting voor het komende jaar te maken met een doorkijk naar de jaren 2017 t/m 2019.

Met andere woorden: Het moment om input mee te geven aan het college waarmee men iets kan doen. Doe je dit niet dan is het lastig om voor het jaar 2016 nog grote veranderingen door te voeren.

Het college heeft hiervoor een kadernota geschreven waarmee men in hoofdlijnen de plannen beschrijft waarbij de financiële consequenties voor de begroting worden aangegeven. De kadernota is als bijlage bij dit bericht opgenomen.

Het CDA is van oudsher een partij welke de kracht van de samenleving optimaal wil benutten. Tegenwoordig noemen we dit met een mooi woord "overheidsparticipatie". Inwoners en ondernemers kunnen initiatieven nemen waarbij de gemeente zich daar waar mogelijk faciliterend opstelt. Een beweging die dus kansen biedt.

Dit vraagt o.a. óók om een andere rol van de gemeenteraadsleden. Het CDA wil hier graag invullling aan geven. Na de vakantieperiode zullen we verdere plannen op dit vlak bekend maken. Nu is er echter al een moment waarop we graag gebruik maken van de mening van zoveel mogelijk mensen.

Want er moeten pittige keuzes gemaakt worden in Aalburg. De kadernota laat een oplopend tekort zien. Waar het college op basis van het coalitieprogramma nog beloofde in 2017 en 2018 geld over te houden is dit inmiddels radicaal omgeslagen. Voor de jaren 2016-2018 komt Aalburg conform de kadernota ruim 1,1 miljoen euro tekort. Dit ondanks extra stortingen vanuit het gemeentefonds van ruim een half miljoen euro.

Welke keuzes kunnen er gemaakt worden? En waar zijn we als CDA Aalburg benieuwd naar? We staan open voor elk idee en sluiten op voorhand niets uit. Echter op basis van de kadernota willen we een aantal vragen eruit lichten om de gedachten te prikkelen:

1. Dient er wederom 50.000 extra geld gegeven te worden aan de bibliotheek ondanks dat er in 2014 nog extra geld is gegeven waarmee een re-organisatie is betaald?

2. Als Wilhelmina '26 graag een extra natuurgrasveld wil en dit kost meer geld dan het oorspronkelijke kunstgrasveld waar al heel veel geld naar toe gaat, is dit dan bespreekbaar?

3. Is het raadzaam om nog meer ambtenaren aan te nemen om bijvoorbeeld WOB-verzoeken af te handelen? Kost toch weer 53.000 euro per jaar.

4. Voor de decentralisatie komt de komende jaren ruim 800.000 euro extra naar Aalburg toe. Vooralsnog blijft dit geheel gereserveerd binnen de zorgdossiers. Is dat terecht?

5. Is het onderhouden van openbaar groen een kerntaak van de gemeente óf is het terecht dat inwoners hier een steentje aan bijdragen?

6. Is het een goed idee om het Aalburgloket af te stoten en wellicht het gemeentehuis te verbouwen? Dit tegen het licht dat de kans aanwezig is dat we per 1 januari 2019 één gemeente zijn binnen het Land van Heusden en Altena?

7. Is het terecht dat alle subsidies van verenigingen in stand worden gehouden?

8. Een aantal scholen zijn dringend aan renovatie toe. Maar is het nog wel vol te houden dat we alle bestaande scholen binnen de gemeente Aalburg willen behouden? Het college gaat op dit moment uit van een totale investering van 3,1 miljoen euro.

9. Is het een goed idee om mini-containers aan te schaffen voor het inzamelen van oud-papier en het inzamelen van GFT-afval gratis te maken?

10. Kunnen we als Aalburg nog wel zelfstandig blijven als blijkt dat we structureel geld tekort komen op de begroting en rap interen op onze reserves?

11. Heeft het wel zin om een onderzoek te doen naar een hockeyveld / atletiekbaan binnen het land van Heusden en Altena?

We zijn erg benieuwd naar uw input op één of meerdere vragen. Deze kan gemaild worden naar arnobouman365@gmail.com. Ook als uw andere ideeën of input heeft dan is da van harte welkom. U krijgt altijd een antwoord. In verband met de voorbereiding op de vergadering van 14 juli a.s. ontvangen wij uw input graag uiterlijk zaterdag 11 juli.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!!!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.