25 juli 2016

Nieuwsbrief juli 2017

Raadsvragen over inzet undercover jongeren bij horecagelegenheden


Op 24 juni jl. namen we kennis van een artikel in het Brabants Dagblad waarin verslag wordt gedaan over de handhaving van de drank en horeca wet. Vermeld wordt dat zeven horecagelegenheden gecontroleerd en wordt gewag gedaan van de mogelijk inzet van undercover jongeren.

Het CDA deelt de zorg omtrent alcohol- en drugsmisbruik in onze gemeente. Met name de drugsproblematiek onder jongeren baart ons grote zorgen. Tegelijkertijd vinden we het zeer belangrijk dat er uitgaansgelegenheden zijn binnen onze eigen regio. Over de inzet van jongeren bij het uitvoeren van de controles inzake de handhaving van de leeftijdgrens voor het schenken van alcohol hebben we vraagtekens. Liever zien we dat dit via de normale instanties blijft lopen. Ten tweede vinden we de controle en handhaving op druggebruik en bezit zeker zo belangrijk. We hebben naar aanleiding van de berichtgeving een aantal vragen:

1. Graag krijgen we inzicht in de rapportages van de controles die gehouden zijn bij de zeven horecagelegenheden in de gemeente Aalburg.

2. Heeft er een persbericht van de gemeente ten grondslag gelegen aan deze berichtgeving in de krant?

3. Wij hebben vraagtekens bij de inzet van undercover jongeren voor deze controles. Zijn de opleidingen al gestart c.q. hoe ver is het proces gevorderd om deze jongeren daadwerkelijk in te zetten?

4. Is er naar aanleiding van de rapportages overleg met de desbetreffende horeca-ondernemers c.q. de ondernemer uit Eethen in het bijzonder en hoe verloopt dit overleg?
 


Beschouwingen kadernota 2017

12 juli jl. kregen we als CDA fractie de gelegenheid om onze input mee te geven voor de begroting van 2017.  Onderstaand kunt u deze input nog eens nalezen.

Voorzitter, leden van de raad, college, overige belangstellenden,
 
Een jaar geleden spraken we als CDA fractie de verwachting dat Aalburg per 1 januari 2019 een onderdeel is een nieuwe gemeente binnen het Land van Heusden en Altena. Inmiddels weten dat deze verwachting uit gaat komen. In dat licht bezien, voelt het merkwaardig om hier te spreken over een kadernota van de gemeente Aalburg die reikt tot 2020.  Twee jaar nadat onze zelfstandige gemeente is ophouden te bestaan.
Met betrekking tot de toekomst zijn ruim 250 inwoners enthousiast aan de slag met de visievorming voor de nieuwe gemeente. Een mooi voorbeeld waarbij gebruik gemaakt wordt van de kracht van de samenleving.  Ook een bewijs dat deze kracht volop aanwezig is in de samenleving. Als CDA fractie zijn we een warm voorstander van burgerparticipatie.  We zijn op zoek naar nieuwe vormen van lokale democratie. Hoe geven we inwoners en ondernemers een belangrijke rol bij menings- en besluitvorming van raadsvoorstellen? Dat vraagt om lef én inzet van de lokale overheid , samenleving en ook raadsleden.
Tegelijkertijd wordt de rol van de lokale overheid steeds belangrijker. Nadat op het vlak van de zorg de decentralisaties nog maar net zijn afgerond komt met de nieuwe omgevingswet weer een belangrijke ontwikkeling vanuit Den Haag onze kant op.
Als CDA fractie hebben we bij het doornemen van de kadernota continu rekening gehouden met deze belangrijke ontwikkelingen:

Fusie per 1 januari 2019De omslag die gemaakt moet worden inzake burger- en overheidsparticipatie.

De kadernota voorziet in tekorten voor de jaren 2017 en 2018. We denken dat op de volgende terreinen deze tekorten teruggedrongen kunnen worden.

Project Veense Put. Stoppen met extra budgetten voor extra handhaving. De afgelopen jaren is hier continu geld in gepompt van de Aalburgse samenleving. Tot op de dag van vandaag leidt dit alleen maar tot ergernis en juridische conflicten.  Wat ons betreft heeft dat geen zin. Handhaving kan plaatsvinden vanuit de huidige budgetten.

Programma Bouwen en Ruimte. We zien dat er wel een negatief saldo wordt ingeboekt van 100.000 euro omdat er minder vergunningen verleend dienen te worden. In principe moeten de leges kostendekkend zijn. We missen dus de opbrengst van minder benodigde inzet van ambtenaren. Wel wordt gewezen op de risico’s van de nieuwe omgevingswet. Wij zien het stellen van hogere kwaliteitseisen een medewerkers juist als een kans. Tegelijkertijd wordt een budget gevraagd van 65.000 voor de inhuur van een extern bureau. Ons advies à niet met een extern bureau maar samen met Werkendam en Woudrichem dit oppakken. Geef het ook invulling als een experiment wat wellicht deels gefinancierd kan worden door de provincie.

Sociaal domein. Een goed vangnet voor degene die het nodig hebben staat wat het CDA betreft buiten elke discussie. We zien dat Aalburg de laatste jaren op deze onderdelen geld overhoudt. Wij denken dat dit o.a. komt doordat het onze regio nabuurschap als één van de kernwaarden wordt gezien. Dat willen we graag zo houden.  Ook pleiten we voor het goed én adequaat stellen van diagnoses. Daar waar mogelijk met de mensen van het zorgteam. Daar waar noodzakelijk m.b.t. professionals. Wachtlijsten zoals elders in het land willen we graag voorkomen.
In het verder ont-schotten van de drie beleidsterreinen denken we dat er kansen zijn. Een voorbeeld. Waarom zouden we de inzet van WAVA GO! bij het onderhoud van het openbaar groen niet deels kunnen betalen vanuit de budgetten van het sociaal domein?

Reserves. Voor het onderhoud van de wegen en de post automatisering beschikken we over hoge reserves. Dit komt o.a. omdat we hier op een andere manier omgaan met het inboeken van investeringen op onze balans. Deze spaarpotten zouden wat ons betreft afgeroomd kunnen worden tot het niveau van de noodzakelijke investeringen voor de toekomst. Inzake automatisering van de nieuwe gemeente gaan we er vanuit dat dit betaald gaat worden uit de te ontvangen frictievergoeding van ruim 10 miljoen euro.

Accommodatiebeleid. Het voormalige EFS gebouw, minder bekend onder de naam BuBeClu, kan wat ons betreft verkocht worden. De functies die hierin aanwezig zijn kunnen verhuizen naar d’Alburcht.
Beperking van de regelgeving. Al jaren pleiten we voor minder regels in bijvoorbeeld de APV. Pak dit nu gewoon een keer op.

Samenwerking met Woudrichem en Werkendam. Bij nieuwe vacatures proberen we dit eerst met elkaar op te lossen. We sorteren hierbij al voor op de vorming van de nieuwe gemeente.
We ook een beperkt aantal wensen voor de nabije toekomst.
Als eerste op het gebied van veiligheid. We pleiten al jaren voor camera-toezicht bij de Kromme Nol.Graag zien we dat dit gerealiseerd gaat worden conform de voorziening bij de Tol in Sleeuwijk
Samen Doen. Graag zien we dat er voor elke kern één laagdrempelig zichtbaar aanspreekpunt vanuit de gemeente komt per kern. We noemen dit de wijk-ambtenaar.

Scholen. Knelpunten in de onderwijshuisvesting lossen we voor 2019 op.

Sport. Onze sportverenigingen hebben een essentiële rol in de vorming van onze jeugd. Dit blijven we onverminderd waarderen.

Breedband. Het is essentieel dat ook in de kleine kernen en het buitengebied de mogelijkheid voor breedband aansluitingen gerealiseerd wordt. De recent opgestarte initiatieven met MABIB en de lokale ondernemer uit Veen verdienen steun.

Tot slot wensen we het college veel wijsheid toe bij het opstellen van een goede toekomstbestendige begroting. Indien gewenst denken we hier graag pro-actief in mee.
 

Bereikbaarheid raadsleden


Als CDA Aalburg vinden we het belangrijk dat u ons als raadsleden goed kunt bereiken. We staan altijd open voor uw input en mening. Daar waar mogelijk gaan we met u vraag / input  aan de slag en krijgt u hiervan een terugkoppeling.

De mailadressen zijn:

Arno Bouman - a.bouman@aalburg.nl  / arnobouman365@gmail.com  ( mobiel: 06-21540524 ; vast 0416-364454 )
Jeannet Schouten - j.schouten@aalburg.nl
Wouter van Vliet - w.vanvliet@aalburg.nl

Ook bent u altijd welkom op één van onze fractievergaderingen. De eerstvolgende staan gepland op:
donderdag 15 september
maandag 3 oktober
donderdag 3 november

Allen om 20:00 uur in de commissiekamer van het gemeentehuis.


Hoe meer lezers hoe beter


Kent u mensen die het wellicht interessant vinden om deze nieuwsbrief te ontvangen? Schroom niet en geef het e-mailadres door van de desbetreffende persoon / organisatie zodat we op de lijst kunnen zetten. Uiteraard zorgen we ervoor iedereen die dat wil zich netjes kan uitschrijven uit de lijst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.