We verdienen ons brood

ONS BROOD VERDIENEN

In onze dorpen zijn veel ondernemers actief. Zij hebben een cruciale rol in onze welvaart en aan de dynamiek van de dorpen. De landbouw speelt een waardevolle én belangrijke rol bij de inrichting en kwaliteit van ons buitengebied. Dit zorgt voor bedrijvigheid en werkgelegenheid en daarmee kansen voor onze gemeente. 

 

Ik stem op het CDA omdat…

 

• het CDA vindt dat ondernemerschap gestimuleerd moet worden, rekening houdend met het landelijke karakter van de streek. Blijvend zoeken naar effectieve aansluiting bij de regio West-Brabant biedt daarbij kansen. De ontwikkelingen ten aanzien van regionale en sub-regionale bedrijventerreinen vormen een economisch belang, maar moeten in het licht van de huidige economische situatie wel kritisch worden gevolgd en waar nodig bijgestuurd;

• Het aantal agrarische ondernemers neemt af. De ‘blijvers’ groeien echter sterk en moeten gefaciliteerd worden door:

- flexibel om te gaan met de grootte en situering van agrarische bouwblokken
- aandacht voor huisvesting van seizoen werkers
- mogelijkheden scheppen voor verkooppunten van regionale producten
- ondersteuning in het vinden van mogelijkheden voor duurzame energie
- mogelijkheden voor tijdelijke afsluiting van wegen tijdens oogstperiodes
- meer aandacht te geven aan de doorstroming van landbouwverkeer

• gemeentelijke opdrachten zoveel mogelijk moeten worden gegund aan lokale ondernemers;

• voor kleinschalige bedrijvigheid ruimte moet blijven binnen de dorpen. Initiatieven met betrekking tot gezamenlijke werkplekken zoals Altena Brainport moeten worden ondersteund;

• grootschaliger activiteiten zijn welkom op de bestaande bedrijventerreinen; 

• het CDA de diversiteit tussen de verschillende Altena gemeentes koestert. Dit zien we ook graag terug in diversiteit in economische bedrijvigheid. We kijken hierbij uit  naar wat ons bindt: synergie als bron van bestaansrecht;

• het CDA wil dat de ondernemers en gemeente nauwer gaan samenwerken op de bedrijventerreinen. We willen  samenwerking tussen de ondernemers verder stimuleren, het parkmanagement (beveiliging, onderhoud en beheer) verder uitbouwen en zorgen voor voldoende aanbod van bedrijfskavels op de uitbreidingslocatie Veensesteeg Noord;

• onder het motto ‘regeren is vooruitzien’ nu plannen moeten worden gemaakt voor de waterrand in Wijk en Aalburg.  Dit buitendijks gebied waar nu twee voetbalverenigingen huisvesten biedt volop (recreatieve) kansen. Een dorp dat ‘beweegt’ is een dorp dat leeft;

• agrariërs krijgen ruimte voor levensvatbare, duurzame ontwikkelingen.

• we kritisch zijn op teveel regelgeving rondom Natura2000-gebieden en archeologische waardenkaarten in onze regio.

• we actief samen willen werken met het Willem van Oranje college bij het verstrekken van praktijkgerichte stageplaatsen voor jongeren.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.