16 juli 2021

Betoog Ankie de Hoon: 'In deze Staten hopen we met álle partijen constructief te gaan samenwerken'

In de Statenvergadering van 16 juli sprak fractievoorzitter Ankie de Hoon van CDA Brabant dit betoog uit.

'Om te beginnen wil ik de verkenners en de formateurs heel erg bedanken voor de enorme inzet en toewijding waarmee zij hun taken hebben uitgevoerd. Het heeft ertoe geleid dat wij tot een aanvulling van het bestaande bestuursakkoord zijn gekomen. We zijn er trots op dat de open parlementaire samenwerking haar vruchten heeft afgeworpen en wordt voortgezet. Wij als CDA vinden het heel belangrijk door te gaan met het inzetten op burgerparticipatie en maatschappelijke organisaties. Er wordt ambitieus aan de slag gegaan met de uitvoering van trajecten binnen de gebiedsgerichte aanpak, vanuit de gedachte dat de druk op de omgeving in Brabant (te) groot is. Wij vinden het belangrijk dat we met elkaar kijken wat waar nodig is. Als partij van de samenleving stellen we de mens voorop. Sámen moeten we dit gaan doen. Samen moeten we meer investeren in betrokkenheid van inwoners bij het provinciaal beleid en bij de diverse projecten. Draagvlak en draagkracht zijn essentieel om de grote  transities in Brabant te kunnen realiseren. Natuur, water en landbouw gaan hand in hand is een uitgangspunt in dit addendum.'
 
Als onderdeel van de doorontwikkeling van de gebiedsgerichte aanpak wijzen we voor de stikstofgevoelige Natura2000- gebieden coördinerende portefeuillehouders aan; onze gedeputeerde Erik Ronnes gaat zich hard maken om dit alles te coördineren.'
 
'Ook naar de toekomst toe willen we onze opgaven in onderlinge samenhang en steeds vanuit een breder perspectief aanvliegen met als doel de brede welvaart voor Brabanders te verstevigen. Hiermee sluiten we aan bij de landelijke ontwikkeling om hierop sterker te sturen. Nog dit jaar wordt onder andere een beleidskader gezondheid vastgesteld door de Staten waarin we gezondheid steviger op de agenda zetten en onszelf blijven uitdagen om drie gezonde levensjaren erbij te realiseren voor elke Brabander in 2030. Wij zien het als onze rol om gezondheid, de kwaliteit van leven en welzijn van onze Brabanders te beschermen en te bevorderen.   dit alleen zult kunnen doen in nauwe samenwerking met anderen, en niet in de laatste plaats met de gemeenten (die zitten immers veel dichter op de inwoners We zijn erg blij dat onze gedeputeerde Elies Lemkes zich hierover gaat ontfermen.'

Met alle partijen constructief samenwerken
 
'Voorzitter, we hebben een turbulente tijd achter de rug. Na de verkiezingen van maart 2019 hadden ook wij ons niet kunnen bedenken dat we in deze periode twee keer een bestuurscrisis zouden meemaken. Als CDA hebben we altijd de inhoud en het belang van Brabant voorop willen zetten. Maar ook vertrouwen in elkaar is essentieel om deze provincie te kunnen besturen. We willen een streep zetten onder het verleden en we hebben veel vertrouwen in de samenwerking met onze vier coalitiepartners. Maar ik spreek de hoop uit dat we in deze Staten met álle partijen constructief gaan samenwerken. Dat zijn we aan onze inwoners verplicht. Het bestuursakkoord, inclusief de aanvullingen, vormt wat het CDA betreft daarvoor een uitstekende basis.'
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.