14 juni 2024

CDA Brabant pleit voor snelle en gefaseerde aanpak herinrichting N279

Tijdens een recent debat in de Provinciale Staten heeft Noah Brok, burgerlid van het CDA Brabant, een krachtig pleidooi gehouden voor een snelle en gedegen oplossing voor de herinrichting van de N279. Brok uitte zijn verbazing over het nieuws dat het projectbesluit pas in 2028 wordt verwacht. Volgens Brok is de regio dringend gebaat bij snelheid, aangezien de toenemende verkeersdrukte de veiligheid en leefbaarheid onder druk zet. Het CDA benadrukt dat de tijd van vooruit schuiven voorbij is en roept op om de schop snel in de grond te zetten.

Het proces rondom de N279 kent een lange geschiedenis. Sinds de annulering van de Ruit om Eindhoven in 2014 en de afwijzing van een nieuw besluit in 2021 vanwege onjuiste verkeerstellingen, is er weinig vooruitgang geboekt. Het CDA betreurt deze vertragingen en benadrukt de noodzaak van snelle actie. Brok stelde dat zogenaamde 'no regret' maatregelen, zoals verbeteringen aan rotondes bij Boerdonk, Gemert-Bakel en Donk, prioriteit moeten krijgen. Hij vroeg ook om financiële inzet van Gedeputeerde Staten (GS) om deze maatregelen te realiseren.

Het CDA pleitte verder voor een gefaseerde aanpak van de herinrichting door het nemen van afzonderlijke deelbesluiten in plaats van één groot projectbesluit. Dit voorstel, dat brede steun kreeg in de Staten, zou voorkomen dat het hele project vertraging oploopt door bezwaren tegen specifieke onderdelen. Het CDA wijst op eerdere ervaringen met Programma Inpassingsplannen (PIP’s) die vertraging opliepen door bezwaarschriften, en stelt dat afzonderlijke besluiten dit probleem kunnen voorkomen. Brok benadrukte het belang van het gebruik van actuele verkeerstellingen en riep op om uitbreidingsplannen rondom Brainport en de effecten op de N615 en omliggende kernen mee te nemen in de doorrekeningen.

Naast het benadrukken van de noodzaak voor snelheid en een gefaseerde aanpak, hecht het CDA grote waarde aan een goed participatieproces. Volgens Brok kan dit proces ervoor zorgen dat alle betrokken partijen snel op één lijn komen, wat verdere vertragingen kan minimaliseren. De CDA-fractie dringt er bij het college op aan om de Beekse Brug met hoge prioriteit aan te pakken en roept op tot een snelle en passende oplossing voor de herinrichting van de N279. "De regio is niet gebaat bij een college dat op dit onderwerp geen besluit durft te nemen," aldus Brok. "Er moet nu snel een gedegen besluit komen en de schop moet in de grond. De tijd van vooruit schuiven is nu echt voorbij."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.