16 juli 2021

Motie unaniem aangenomen: Haringvlietbrug cruciaal voor West-Brabant

Deze motie werd op 16 juli ingediend door het CDA, VVD, ChristenUnie SGP en de PvdA en werd unaniem aangenomen.

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 16 juli 2021, Constaterende dat:

- Het onderhouden van de Haringvlietbrug noodzakelijk is voor de veiligheid voor wegverkeer en scheepvaart;

- Rijkswaterstaat daarom met een aanpak is gekomen om de klep van de Haringvlietbrug medio 2023 te vervangen;

- De minister van I&W om veiligheidsredenen heeft besloten tot die tijd, twee jaar lang, de maximumsnelheid op de Haringvlietbrug te verlagen naar 50 km/uur en één van de twee rijbanen op de Haringvlietbrug af te sluiten, met een extra reistijd oplopend tot 30 minuten1 tot gevolg;
 

- De maatregelen op de Haringvlietbrug ook leiden tot uren extra omvaartijd2 voor de pleziervaart, doordat de Haringvlietbrug nog slechts één keer per week geopend wordt voor hoge scheepvaart;

- Verschillende belangenorganisaties, de Regio West-Brabant, gemeenten en de provincie Zuid-Holland hierover recent hun zorgen hebben geuit.

Overwegende dat:

- De Haringvlietbrug voor veel West-Brabanders dagelijks toegang geeft tot hun woonof werkplaats en tot essentiële functies, zoals het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam;

- De Haringvlietbrug daarmee een essentiële verkeersader is voor inwoners van dorpen en steden in West-Brabant en voor het in de regio actieve bedrijfsleven;

- Vertraging voor wegverkeer op de Haringvlietbrug onvermijdelijk leidt tot toenemende verkeersdrukte en opstoppingen op andere - voor Brabant eveneens essentiële – routes, zoals de A16/Moerdijkbrug;

- De bereikbaarheid van het Haringvliet ook van belang is voor de pleziervaart en de daaraan gerelateerde vrijetijdseconomie in West-Brabant;

- Het daarom voor de inwoners en bedrijven van West-Brabant cruciaal is dat de hinder voor het wegverkeer en scheepvaart op en rondom de Haringvlietbrug tot een minimum beperkt wordt.

Roept het college van GS op om:

- In samenwerkingmet de Regio West-Brabant en belanghebbende gemeenten een stevige bestuurlijke vuist te maken over de aanpak van de Haringvlietbrug en hier als middenbestuur een coördinerende rol in te vervullen;

- Vanuit die coördinerende rol het gesprek aan te gaan met het ministerie van I&W en Rijkswaterstaat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.