16 januari 2021

Open-parlementaire samenwerking VVD, CDA, FvD, JA21 en Lokaal Brabant

De Brabantse Statenleden van Forum voor Democratie en JA21 hebben na goed onderling overleg besloten hun politieke werk ieder vanuit een eigen fractie voort te zetten. Daarmee vormen vanaf nu vijf fracties in de Provinciale Staten van Noord-Brabant (VVD, CDA, FvD, JA21 en Lokaal Brabant) het fundament onder het vorig jaar gesloten bestuursakkoord ‘Samen, slagvaardig en slim’. Alle vijf de fracties steunen dit akkoord en de leden van het huidige college van Gedeputeerde Staten volledig.

Vanaf heden functioneert gedeputeerde De Bie namens FvD in het college en wordt JA21 vertegenwoordigd door onafhankelijk gedeputeerde de heer Smit. Tegelijkertijd verschillen de samenwerkende partijen onderling. Ze staan voor hun eigen ideeën en oplossingen en dat mag duidelijk zijn.

In het bestuursakkoord schreven we vorig jaar dan ook dat we het niet over alles eens hoeven te zijn. Daarbij gaven we toen al aan op een meer open manier met álle Statenleden te willen samenwerken. Dat is ook de reden dat niet alles in het bestuursakkoord is dichtgetimmerd: over veel onderwerpen zijn afspraken gemaakt waar de vijf partijen zich aan houden, maar over een flink aantal zaken is niets of niet alles tot achter de komma afgesproken. Dit alles om de benodigde zuurstof in de Brabantse politiek te brengen.

Open parlementaire samenwerking

De vorming van een extra fractie (JA21) in het Brabantse parlement maakt ook dat wij die ambitie nog meer in de praktijk gaan brengen. De vijf partijen delen graag hoe zij de samenwerking onderling en met de andere partijen in Provinciale Staten zien onder de noemer ‘open parlementaire samenwerking’. Op de onderdelen die niet in het bestuursakkoord zijn vastgelegd is het aan het college van Gedeputeerde Staten om met voorstellen te komen en op zoek te gaan naar een (wisselende) meerderheid in de Provinciale Staten. U kunt van ons verwachten dat wij buiten de afspraken van het bestuursakkoord ieder onze eigen ideeën inbrengen en daar met u over in gesprek gaan zodat we gezamenlijk de juiste beslissingen voor Brabant kunnen nemen.

Deze duale en open manier van samenwerken biedt kansen voor alle Statenleden en partijen om meer zuurstof te brengen in het debat en de samenwerking en goede ideeën voor Brabant om te zetten in besluiten.

VVD, CDA, FvD, JA21 en Lokaal Brabant zijn verbonden met de inhoud van het bestuursakkoord, al het andere valt daarbuiten. Het is aan iedere partij of eenieder om rekenschap af te leggen over zijn eigen ideeën, uitspraken en acties.

Bestuurbaarheid van Brabant

De gemaakte afspraken in het bestuursakkoord zijn voor de individuele leden van de vijf fracties van cruciaal belang om Brabant bestuurbaar te houden. Dat is onze eerste prioriteit.

Die afspraken bestaan uit:
• de opgestelde ‘principes van samenwerking’;
• de hoofdlijn van beleid met de Brabantse omgevingsvisie als belangrijk kader waarbinnen het college van GS werkt;
• concrete resultaatafspraken op de diverse portefeuilles van het college;
• heldere afspraken op het gebied van de financiën (uitgaven, inkomsten en structurele besparingen) die nagekomen worden bij onder meer het vaststellen van de begroting.

Het huidige college is geïnitieerd door 28 Statenleden, bij aanvang gesteund door 31 Statenleden en heeft als opdracht bij alle voorstellen die ze doen te streven naar een zo breed mogelijke meerderheid in Provinciale Staten.

Wij hebben het college nogmaals uitdrukkelijk de opdracht gegeven te zoeken naar maximaal draagvlak in Provinciale Staten. In deze nieuwe situatie blijven wij werken aan de afspraken uit het bestuursakkoord met dien verstande dat wij nog meer dan voorheen de samenwerking willen opzoeken binnen Provinciale Staten op de belangrijke vraagstukken waar de provincie voor staat of die op ons afkomen.

Wij nodigen onze collega-Statenleden opnieuw nadrukkelijk uit om de samenwerking op te zoeken. Wij zullen dat ook doen, om gezamenlijk stappen vooruit te zetten voor de provincie Brabant en al haar inwoners.

We kijken uit naar de voortzetting van onze samenwerking met u allemaal!

Hartelijke groet,
Suzanne Otters-Bruijnen - fractievoorzitter VVD
Ankie de Hoon - fractievoorzitter CDA
Camiel van der Meeren- fractievoorzitter FvD
Willem Rutjens - fractievoorzitter JA21
Harold van den Broek - fractievoorzitter Lokaal Brabant

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.