31 januari 2022

Themadag 21 januari 2022

Tijdens de Themadag van 21 januari 2022 zijn de volgende thema’s besproken:

Zie hieronder per thema de inbreng van de CDA Brabant fractie:
 

Bij het Thema Samenleving is door Marcel Thijssen het volgende statenvoorstel besproken:

Statenvoorstel 81/21 Procedure wensen en bedenkingen inzake geldlening Safari Resort vastgoed BV (Libéma) (oordeelsvormend)

PS geven hun oordeel over Statenvoorstel 81/21 Procedure wensen en bedenkingen inzake geldlening uit de immunisatieportefeuille aan Safari Resort Vastgoed BV (Libéma) voor realisatie van Safari Resort Beekse Bergen fase II.

Volgens Marcel Thijssen woordvoerder op dit thema past de te verstrekken lening prima in de immunisatieportefeuille van de provincie. Bovendien is Safari Resort Beekse Bergen een impuls voor het meerdaags toerisme in Brabant. Er ligt een directe verbinding tussen deze lening en het Leisure Ontwikkelfonds. Marcel heeft namens de CDA fractie zijn zorgen uitgesproken over de beperkte benutting van dit fonds en daarnaast de volgende vragen gesteld:

 1. Ziet het College mogelijkheden om de samenwerking tussen het Resort en recreatie opleidingen te bevorderen?
 2. Wil de gedeputeerde zich tot uiterste in te spannen om met Pukkemuk tot een oplossing te komen, omdat Pukkemuk een waardevolle onderneming is in de Brabantse toeristische sector?

Thema Natuur en Milieu

Startnotitie beleidskader Milieu (oordeelsvormend) PS krijgen gelegenheid richting en accenten mee te geven aan GS ten behoeve van de opstelling van het beleidskader Milieu

Door woordvoerder Jürgen Stoop zijn de volgende punten onder de aandacht gebracht bij GS en gevraagd mee te nemen in het opstellen van het beleidskader Milieu:

 • Zorg voor een goede balans tussen milieu-opgaven en opgaven op de andere beleidsterreinen. Milieu mag hierbij niet overrulend zijn.
 • Goed dat er streefwaardes zijn, maar wees niet strenger dan de wettelijke normen.
 • Zet bij vergunningverlening in op voorkomen van milieuschade en treedt streng op bij excessen, met name door de industrie.
 • Besteed aandacht aan risicovolle stoffen als pfas, asbest, microplastics en glyfosaat.
 • Heb aandacht voor het luchtvaartbeleid en overlast, al heeft de provincie hier maar beperkte invloed.

Agendavergadering

Bijzondere bijeenkomst Agendavergadering: overzicht en inzicht

De Brabantse kennispartners nemen de fractievoorzitters mee richting de toekomst: hoe ontwikkel je een blik op de toekomst én hoe helpt die blik bij de voorbereiding op besluitvorming die in het komende jaar aan de orde is? Tevens zal kort het proces rondom de strategische kennisagenda worden geschetst. Vervolgens is er ruimte voor een gedachtewisseling over hoe PS wil worden bediend in de voorbereiding op de majeure dossiers. Deel II van deze bijeenkomst, waarin het overzicht majeure dossiers centraal staat, is aan de orde op 18 februari aanstaande.

Fractievoorzitter Ankie de Hoon woonde deze vergadering bij en gaf de kennispartners de volgende aandachtspunten mee:

Bij de vraag; Welke behoefte is er aan onderzoek? Heeft zij namens het namens het CDA de volgende onderwerpen aangegeven:

 1. gebiedsgerichte aanpak, gelden vanuit Rijk komen, hoe dit in te zetten? Maar een kans voor een goed resultaat.
 2. Uitvoeringsprogramma’s integraal aanpakken  als voorbeeld leg de uitvoeringsprogramma’s natuur, milieu, landbouw, mobiliteit naast elkaar leggen en kijk of er samenhang is in de aanpak tussen verschillende uitvoeringsprogramma’s.
 3. Ruimte goed benutten. 
 4. Natuur en landbouw hand in hand.
 5. Zet de juridische consequenties van verschillende keuzes in scenario’s uiteen, zodat keuzes en gevolgen van besluitvorming inzichtelijk zijn.

Thema Ruimte

Statenvoorstel 67/21 Omgevingsverordening (oordeelsvormend) PS geven hun oordeel over Statenvoorstel 67/21Omgevingsverordening.

Door woordvoerder Chris Spooren  zijn de volgende punten m.b.t. omgevingsverordening onder de aandacht gebracht bij GS:

 • Binnen de verordening is gevraagd maatwerk mogelijk te maken. We zien voordelen hiervan bij bijvoorbeeld het initiatief 1-ster-kip. Hier kunnen veel voordelen behaald worden zoals minderkippen en emissie maar daar is wel het gevraagde maatwerk voor nodig.
 • Daarnaast is ook de samenwerking met andere partijen zoals de gemeenten aan de orde geweest en die samenwerking vraagt om de nodige inspanning maar dient wel in stand gehouden te worden om de resultaten te bereiken, waarbij wel de juiste casussen bij het juiste beleid worden ge-/betrokken.
 • Met betrekking tot grondboringen (inspreker) wordt verwezen naar het RWP en het daarin genomen besluit, drinkwater veiligheid staat voorop. Voor wat betreft de sloop-/bouwregeling is aan te geven dat dit hoog op de agenda staat maar we hier in gesprek zijn met gemeenten en deze samenwerking essentieel is.

Thema Natuur en Milieu

Startnotitie beleidskader Natuur (oordeelsvormend) PS krijgen gelegenheid om te reflecteren op de denkrichtingen uit de startnotitie en kunnen input leveren ten behoeve van de opstelling van het beleidskader Natuur.

Door woordvoerder Jürgen Stoop zijn de volgende punten onder de aandacht gebracht bij GS en gevraagd mee te nemen in het opstellen van het beleidskader Natuur:

 • De realisatie van de natuurdoelstellingen is achtergebleven en daardoor is de opgave voor 2027 nog groter geworden.
 • De biodiversiteit is in Brabant breed achteruitgegaan, het CDA wil hierbij alleen inzetten op het verbeteren van de biodiversiteit in Natura 2000 gebieden en het Natuurnetwerk Noord Brabant.
 • In het beleidskader moet landschapsgrond een duidelijke plaats krijgen.
 • Het natuurbeleid moet niet dicteren wat er op andere opgaven moet gebeuren.
 • Er zijn zorgen over de financiën die nu onvoldoende zijn om alle doelstellingen te realiseren. Het budget mag niet omhoog. We zien wel “meekoppelkansen”, als uitgaven op een ander beleidsterrein kunnen meehelpen aan het realiseren van de natuurdoelstelling.
 • Heb aandacht voor faunaschade en zorg in ieder geval dat de € 300,- aan leges worden afgeschaft.
 • Goed dat Brabantse burgers meer moeten worden verbonden met de natuur; zij krijgen er ook wat voor terug in de vorm van recreatiemogelijkheden.

Rondvraagmoment

Statenleden kunnen vragen stellen aan de gedeputeerde(n).

Namens het CDA zijn door Tanja Vogels – v.d Ven en Kees de Heer vragen gesteld over:

 1. de voortgang van Bouwplan Casteren, waar men 2 oude woningen wil slopen en vervangen door 10 woningen, voor zowel starters als senioren.
 2. Emissie-arme vloeren dit naar aanleiding van wederom een ontploffing bij een emissie-arme vloer in Maarsbergen (UT) waarbij 19 koeien in de mestkelder terecht kwamen.

Thema Ruimte

Statenvoorstel 76/21 Rapport ZRK Ruimte voor Ruimte (oordeelsvormend) PS geven hun oordeel over Statenvoorstel 76/21 Rapport ZRK Ruimte voor Ruimte.

In de thema bijeenkomst kwam het rapport van de Zuidelijke Rekenkamer over de Ruimte voor ruimte regeling aan de orde.

Volgens Ezra Leeger, woordvoerder op dit thema, is het van groot belang om met elkaar in gesprek te gaan over de Ruimte voor Ruimte Regeling, welke lessen kunnen we trekken, en hoe gaan we samen naar de toekomst toe. Hoe kunnen we doel van de regeling scherp voor ogen blijven houden. Ezra benoemde namens de CDA fractie de kritiek over de verschuiving van de verbetering van de landschappelijke kwaliteit naar een smallere financiële doelstelling en vroeg onder meer aan het college van Gedeputeerde Staten, wanneer het college de regeling als geslaagd beschouwd.

Thema Natuur en Milieu

Bij het Thema Natuur en Milieu  is door Jürgen Stoop het volgende statenvoorstel besproken:

Statenvoorstel 79-21 2e Wijzigingsverordening Luchthavenbesluit Seppe (oordeelsvormend) PS geven hun oordeel over Statenvoorstel 79/21 Tweede wijzigingsverordening luchthaven Seppe Noord-Brabant (Breda International Airport).

Volgens Jürgen Stoop woordvoerder op dit thema is het wijzigingsvoorstel heel technisch van aard. Daarnaast is het Rijk is verantwoordelijk voor de overlast vanaf het moment dat een vliegtuig van de grond komt. Het CDA wil dan ook dat de provincie er bij het Rijk op aandringt dat omwonende wel een punt hebben waar zij hun klachten kwijt kunnen.

De provincie is maar beperkt verantwoordelijk voor hetgeen op luchthaven Seppe plaatsvindt. Het is dan ook een goede zaak dat er nu wel één aanspreekpunt is voor klachten bij de provincie waar omwonende m.b.t. de overlast van Luchthaven Seppe terecht kunnen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.