27 februari 2021

'Veiligheid BRZO-bedrijven absoluut speerpunt van college’

De Zuidelijke Rekenkamer heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar vergunningverlening en handhaving bij de zwaarste categorie bedrijven in de provincie Noord-Brabant. Met betrekking tot de uitvoering van VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) wordt geconstateerd dat het naleefgedrag van de risicobedrijven laag is. Dit heeft te maken met de heersende veiligheidscultuur bij BRZO-bedrijven (waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn). In de Statenvergadering van 26 februari stelt het CDA daarom de belangrijke vraag aan het college hoe zij ervoor gaat zorgen dat veiligheid permanente aandacht krijgt.

Statenlid Jurgen Stoop is betrokken bij dit onderwerp en stelt: “Het is in de eerste plaats goed te lezen dat de provincie de processen op orde heeft en zelfs een voorbeeldfunctie heeft, op enige verbeterpunten na. Ook is het goed te vernemen dat er geen knelpunten of spanningen naar boven zijn gekomen ten aanzien van de verschillende rollen die de provincie heeft met betrekking tot BRZO-bedrijven op Moerdijk.”

Gedeputeerde Elies Lemkes (Landbouw, Voedsel en Natuur) antwoordt op vragen over veiligheid dat zij afspraken heeft gemaakt met VNO-NCW over hoe veiligheid bij BRZO-bedrijven kan worden gewaarborgd. “Dit vinden we een belangrijk speerpunt. In overleg met VNO-NCW ga ik hierin initiatief nemen. Onder andere door het organiseren van een seminar.”

Meer sturen op outcome

Stoop geeft verder in zijn betoog aan dat de provincie teveel technocratisch opereert op uitvoeringsbeleid. “In de praktijk zien we te weinig terug hoe doelstellingen op het gebied van veiligheid en leefomgeving gerealiseerd kunnen worden. Wij vinden dat Provinciale Staten bij de opdrachtverstrekking aan OMWB (Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant) meer op outcome, dus dat de doelen worden gehaald en problemen of beperkingen voldoende zijn verminderd, dan op output moet gaan sturen.”

De CDA-fractie wil ook graag weten hoe Provinciale Staten omgaan met de aanbeveling voor een betere informatievoorziening over de kwaliteit van VTH in de praktijk. Stoop: “Omdat we hiermee onze rollen als Staten beter kunnen spelen. Dit is de laatste jaren al verbeterd, maar is nog onvoldoende voor wat betreft aanvullende opdrachten die gedurende het jaar aan de omgevingsdiensten worden verstrekt.”

Gedeputeerde Lemkes antwoordt: “We hebben contact met andere provincies hoe we dit het beste kunnen monitoren en gaan meer aansturen op deze zogeheten outcome. Dat is ingewikkeld, maar we gaan kijken hoe we hier samen inhoud aan kunnen geven.”

Of het kostenverhogend is? “Er is dekking voor in het VTH jaarbudget en in de diverse beleidsprogramma’s. Als het om bovenwettelijke eisen gaat, is dit wel kostenverhogend en moeten we daar dekking voor vinden.”

Lemkes geeft verder aan dat ze hun Plan van Aanpak graag op korte termijn met PS willen delen.

Wat doet de Zuidelijke Rekenkamer?

Dit is de gemeenschappelijke rekenkamer voor de provincies Noord-Brabant en Limburg. Het orgaan onderzoekt vanuit een onafhankelijke positie of de provinciale overheid publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. De resultaten van deze onderzoeken zijn openbaar en worden aan Provinciale Staten aangeboden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.