21 juni 2021

Beleidsplan sociaal domein: meer verdieping nodig

In de commissie burgers van maandag 21 juni is het nieuwe concept beleidsplan sociaal domein besproken. Een belangrijk onderwerp, want het zet de lijnen uit voor de komende jaren op een breed terrein, met tal van onderwerpen waaronder sport, zorg, welzijn, gezondheid en nog veel meer. De inbreng van de CDA-fractie op het concept beleidsplan Sociaal Domein (2022 – 2027) is samen te vatten op de volgende hoofdlijnen;

Inhoud
- Er ontbreekt ons inziens een gefundeerd algemeen beeld op de huidige stand van zaken in het sociaal domein, en wat er leeft en speelt in Asten. Wat zijn maatschappelijke trends en hoe zijn die in Asten merkbaar? (denk dan aan bijv. hoeveel ouderen kent Asten nu en op de middellange termijn? Hoeveel mensen in Asten worstelen nu met eenzaamheid of met een mindere gezondheid? Etc.) Deze trends kort schetsen kan helpen om het beleidsplan sociaal domein kracht bij te zetten (waarom is dit beleidsplan en de daarin gestelde doelen nodig?).

Trends die we als CDA belangrijk vinden om een goed beeld van te krijgen zijn vergrijzing, het toenemend beroep op psychische hulpverlening, gezondheid en beweging, de kloof tussen arm en rijk en wat dat betekent voor mensen in de praktijk, de toenemende individualisering van de samenleving en de generatiekloof.

Door in te zoomen op deze thema’s en wat deze voor Asten inhouden ontstaat ook voor Astenaren en voor ons als commissie/raad een beter beeld waarom juist deze thema’s van belang zijn voor het beleidsplan en waarom we daar als gemeente op insteken (of juist zouden moeten);

- Op inhoud ontbreken er wat onze fractie betreft onderdelen die ook terugkwamen in de TIP-enquête (gehouden onder Astenaren) en ook punten die we als raadsfractie belangrijk vinden. Zo lezen we soms niets of onvoldoende terug over ambities, doelen op o.a. het gebied van preventieve gezondheid, eenzaamheid onder jongeren en ouderen, inclusie, toekomst van de arbeidsmarkt, armoede en mantelzorg.

Proces
- Als CDA willen we ook in dit beleidsplan graag een financiële doorkijk naar de komende jaren. Hoe ingewikkeld dat ook is; eventuele doelen kunnen alleen maar behaald worden indien daar de juiste financiële middelen voor aanwezig zijn. In het huidige concept wordt geen financieel beeld meegegeven. Volgens ons is dat wel degelijk nodig;

- De gemeenteraad zal worden gevraagd om dit voorstel voor zes jaar vast te stellen. Een bijzonder lange periode. Als CDA onderschrijven we dat een visie voor het sociaal domein ook voor langere tijd moet vastleggen, maar om grip te houden op (uitvoering in) het sociaal domein zal de raad zo nu en dan tijdig moeten worden geconsulteerd en ook worden geraadpleegd op inhoud. Een tussentijdse evaluatie over drie jaar achten we niet voldoende, en we zouden graag zien dat een uitvoeringsprogramma ter vaststelling naar de gemeenteraad komt en niet alleen ter kennisgeving dan wel advisering.

Onze volledige inbreng is te vinden via deze link

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.