CDA bekendmaking lijsttrekker
26 februari 2021

Versnellingsagenda woningbouw: onze inbreng

De afgelopen jaren is de druk op de woningmarkt ongekend hoog geweest. Ook binnen de gemeente Asten ervaren we dit nadrukkelijk. De vraag naar huizen is groot en er zijn maar weinig huizen beschikbaar. Het gevolg: hoge prijzen en een moordende concurrentie. Het structureel te weinig bouwen van nieuwe woningen in de periode van 2014 tot 2020 heeft hier zeker een aandeel in gehad. Gelukkig is er het afgelopen jaar een flinke inhaalslag gemaakt. Uit de stukken die nu voor liggen blijkt echter dat de beschikbare plannen om nieuwe woningen te realiseren de komende jaren snel opdrogen. Dit is al een probleem opzich gezien het aanbod nu al te laag is, maar gelet op de prognoses dat de bouw van 545 nieuwe woningen nodig is in de periode tot 2031, wordt de situatie dus nog minder rooskleurig. Vraag en aanbod komen nog verder uit elkaar te liggen. Het is noodzakelijk dat we hier zo snel mogelijk verandering in brengen.

Het college heeft nu de versnellingsagenda opgesteld met als doel om de woningbouwproductie te versnellen. Als CDA juichen wij dit zeer toe. Op het moment dat de woningmarkt er dermate slecht aan toe is binnen de gemeente en mogelijk alleen nog maar gaat verslechteren, moeten we als gemeente actief inzetten op oplossingsrichtingen. In deze lijkt dat heel simpel: bouwen, bouwen, bouwen. De versnellingsagenda wil dit mogelijk maken door de uitbreidingslocaties Loverbosch fase 3 en Heusden-Oost fase 3 op korte termijn in ontwikkeling te gaan brengen. Wij kunnen ons hierin vinden. Eerder zijn deze locaties al voorzien als potentiële woningbouwlocaties. Om deze reden zijn de gronden ter plaatse eerder ook al geworven. Dat deze gronden al in bezit zijn draagt er nu aan bij dat we snel tot nieuwe woningen kunnen komen.

Wel hebben wij nog enkele opmerkingen bij de voorziene uitbreidingslocaties. Meer in relatie tot de fasering van projecten, wil ik allereerst een opmerking plaatsen bij Loverbosch fase 3. Van inwoners woonachtig nabij de Koestraat, hebben wij begrepen dat eerder bij de toenmalige realisatie van de wijk een andere fasering van de uitbreiding bij loverbosch is voorgehouden. Eerst zouden op de percelen aan deze kant van de Koestraat, aan de onderzijde van loverbosch fase 1 richting de Voordeldonk, nieuwe woningen gerealiseerd worden. Daarna pas nieuwe woningen bij de percelen, wat we nu Loverbosch fase 3 noemen. Het is niet netjes dat eerder deze verwachtingen zijn geschept, terwijl dat toen nog helemaal geen zekerheid was. Nu is hier niet veel meer aan te veranderen en het is logisch dat we nu nog niet op deze percelen beginnen, omdat deze percelen nu eenmaal nog niet in bezit zijn, maar houdt er in de toekomst wel rekening mee welke verwachtingen wordt geschept bij inwoners over de fasering van projecten.

Daarnaast nog een opmerking bij Heusden-Oost fase 3. Hier wordt geschat op de mogelijkheid om 60 nieuwe woningen te realiseren. Dit is meer dan wenselijk in Heusden, gezien het aantal nog nieuw te realiseren woningen in de kern de komende jaren snel opdroogt. In de versnellingsagenda wordt bij de realisatie van de uitbreiding wel een kanttekening geplaatst. Het aantal gerealiseerde woningen is behoorlijk afhankelijk van de geursituatie ter plaatse. Ik wil de wethouder vragen om dit snel inzichtelijk te krijgen zodat we ook voor Heusden weten waar we aan toe zijn. Als dit project namelijk niet in voldoende mate van de grond kan komen, is het perspectief voor Heusden wel heel matig. Er is namelijk geen andere uitbreidingslocatie voorzien. Houdt de komende jaren goed in de gaten dat in Heusden voldoende woningen gerealiseerd kunnen worden. Het laatste wat we willen hebben, is een situatie zoals in Ommel nu de laatste jaren sprake van was.

Naast het verhogen van de woningbouwproductie, vinden wij het bij het CDA uitermate belangrijk dat binnen de woningbouwplannen veel aandacht is voor de meest urgente doelgroepen. Met de meest urgente doelgroepen bedoel ik de doelgroepen die de laatste jaren het meeste nadeel hebben ondervonden van de woningmarkt binnen de gemeente. Voor de situatie van starters en senioren willen wij hier extra aandacht vragen.

Allereerst hebben we te maken met vergrijzing. Het aandeel van ouderen in de bevolking wordt steeds hoger. Daar komt bij dat ouderen ook steeds vaker en langer zelfstandig willen blijven wonen. De vraag naar seniorenwoningen wordt daarmee steeds hoger. Deels kunnen bestaande woningen levensloopbestendig worden gemaakt, maar dit is lang niet altijd mogelijk. Een taak ligt er daarom ook om deze structureel meer te gaan ontwikkelen.

Daarnaast zijn er veel te weinig starterswoningen beschikbaar. Binnen de huidige geplande woningbouwprojecten is 0% gereserveerd voor sociale huurwoningen en 21% voor koopwoningen voor starters, waarbij ook voor de koopwoningen een uitschieter is te zien in Heusden waar nu 0% gereserveerd is voor starterswoningen. Volgens het CDA kan dit niet langer en moeten deze percentages snel omhoog. Stuur als gemeente bij nieuwe initiatieven op een bijdrage aan het geheel van starterswoningen binnen de gemeente. Niet elk project zal zich hiervoor lenen, maar heb er in ieder geval aandacht voor dat in elke kern voldoende starterswoningen worden ontwikkeld.

Tot slot hebben wij nog gekeken naar mogelijkheden om de starters in de gemeente meer te ondersteunen. Jaren geleden hebben we ons al deze vraag gesteld. Net als in veel gemeenten, is toen de starterslening in het leven geroepen. Hierbij kan momenteel een starter maximaal € 20.000,- lenen. Dit bedrag is al lang niet meer toereikend. De woningprijzen zijn afgelopen jaren maar blijven stijgen en een daling lijkt voorlopig nog niet in zicht. Om een starter echt te kunnen ondersteunen met een starterslening, is het nodig dat deze wordt verruimd. Mijn vraag is aan de wethouder hoe hij hier tegenover staat.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.